14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Lov nr. 526 af 29. april 2015

Denne konsoliderede version af lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1Motorvej syd om Regstrup

§1 Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en motorvej syd om Regstrup på strækningen mellem Sdr. Jernløse og Dramstrup,

  • 2) at opgradere strækningen på den nuværende hovedlandevej 119 (rute 23) mellem Ringstedvej (rute 57) nord for Kvanløse og Sdr. Jernløse til motorvej, ved at der på den eksisterende vej opsættes autoværn,

  • 3) at nedklassificere den eksisterende hovedlandevej 119 (rute 23) fra Sdr. Jernløsevej til Dramstrup til kommunevej, når motorvejen, jf. nr. 1, er anlagt,

  • 4) at nedlægge den eksisterende hovedlandevej 119 (rute 23) mellem Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse samt mellem Nr. Jernløse og motorvejen, når motorvejen, jf. nr. 1, er anlagt, og

  • 5) at anlægge veje mellem Holbækvej og Skovvejen, mellem Dramstrup og Knabstrupvej, mellem Sdr. Jernløsevej og tilslutningsanlæg nr. 3, Jernløse, og mellem Skovvejen og tilslutningsanlæg nr. 3, Jernløse.

Stk. 2 Efter etableringen af de i stk. 1, nr. 5, nævnte veje overdrages de til Holbæk Kommune.

Stk. 3 Strækningerne, der efter stk. 1 henholdsvis anlægges, opgraderes, nedklassificeres og nedlægges, fremgår af lovens bilag 1.

§2 Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 5, nævnte projekter, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

Stk. 2 Afslår transportministeren ejerens anmodning efter stk. 1, eller kan der ikke opnås enighed om prisen for ejendommens overtagelse, henvises sagen til ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 3 Ved erstatningens fastsættelse finder § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.

§3 Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt og mod behørig legitimation og uden retskendelse, adgang til privat ejendom med henblik på at få foretaget de arkæologiske forundersøgelser, der er nødvendige for anlægsarbejdet, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, skal senest 28 dage før gennemførelsen af undersøgelser efter stk. 1 give besked til de berørte grundejere og brugere. Er dette ikke muligt, skal oplysning herom offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 3 Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren som følge af de i stk. 1 nævnte undersøgelser, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 4 Ved erstatningens fastsættelse finder § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.

§4 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside