Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup

Denne konsoliderede version af lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 526 af 29. april 2015

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at anlægge en motorvej syd om Regstrup på strækningen mellem Sdr. Jernløse og Dramstrup,

  • 2) at opgradere strækningen på den nuværende hovedlandevej 119 (rute 23) mellem Ringstedvej (rute 57) nord for Kvanløse og Sdr. Jernløse til motorvej, ved at der på den eksisterende vej opsættes autoværn,

  • 3) at nedklassificere den eksisterende hovedlandevej 119 (rute 23) fra Sdr. Jernløsevej til Dramstrup til kommunevej, når motorvejen, jf. nr. 1, er anlagt,

  • 4) at nedlægge den eksisterende hovedlandevej 119 (rute 23) mellem Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse samt mellem Nr. Jernløse og motorvejen, når motorvejen, jf. nr. 1, er anlagt, og

  • 5) at anlægge veje mellem Holbækvej og Skovvejen, mellem Dramstrup og Knabstrupvej, mellem Sdr. Jernløsevej og tilslutningsanlæg nr. 3, Jernløse, og mellem Skovvejen og tilslutningsanlæg nr. 3, Jernløse.

Stk. 2 Efter etableringen af de i stk. 1, nr. 5, nævnte veje overdrages de til Holbæk Kommune.

Stk. 3 Strækningerne, der efter stk. 1 henholdsvis anlægges, opgraderes, nedklassificeres og nedlægges, fremgår af lovens bilag 1.

§ 2

Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 5, nævnte projekter, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

Stk. 2 Afslår transportministeren ejerens anmodning efter stk. 1, eller kan der ikke opnås enighed om prisen for ejendommens overtagelse, henvises sagen til ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 3 Ved erstatningens fastsættelse finder § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.

§ 3

Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt og mod behørig legitimation og uden retskendelse, adgang til privat ejendom med henblik på at få foretaget de arkæologiske forundersøgelser, der er nødvendige for anlægsarbejdet, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 Vejdirektoratet eller den, som Vejdirektoratet bemyndiger hertil, skal senest 28 dage før gennemførelsen af undersøgelser efter stk. 1 give besked til de berørte grundejere og brugere. Er dette ikke muligt, skal oplysning herom offentliggøres i lokale medier el.lign.

Stk. 3 Erstatning for skade, som måtte blive påført ejeren som følge af de i stk. 1 nævnte undersøgelser, fastsættes, hvis der ikke kan indgås aftale med ejeren herom, ved taksation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 4 Ved erstatningens fastsættelse finder § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.