Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup § 2

Denne konsoliderede version af lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 526 af 29. april 2015

§ 2

Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af de i § 1, stk. 1, nr. 1 og 5, nævnte projekter, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer, hvis ejendommen ikke kan afhændes på normale vilkår.

Stk. 2 Afslår transportministeren ejerens anmodning efter stk. 1, eller kan der ikke opnås enighed om prisen for ejendommens overtagelse, henvises sagen til ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 3 Ved erstatningens fastsættelse finder § 103 i lov om offentlige veje m.v. anvendelse.