Lov om udbygning af Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 523 af 26. maj 2010

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Transportministeren bemyndiges til

  • 1) at udbygge hovedlandevej 60, Østjyske Motorvej (E45), på strækningen mellem motorvejskryds Skærup og tilslutningsanlæg 60, Vejle Nord, fra fire til seks spor og

  • 2) at anlægge parallelspor i begge retninger på strækningen mellem tilslutningsanlæg 61, Vejle Syd, og et eventuelt nyt tilslutningsanlæg for en motortrafikvej Ødsted – Ny Højen – E45 og forberede afvandingssystemer m.v. til tilslutningsanlægget.

Stk. 2 Strækningen, der omfattes af udbygningen, fremgår af bilag 1.

§ 2

På den i § 1 nævnte strækning kan der pålægges byggelinjer med en indbyrdes afstand på op til 120 meter. Reg­ler­ne om byggelinjer i lov om offentlige veje finder tilsvarende anvendelse på byggelinjer pålagt i medfør af denne lov.

§ 3

Transportministeren kan i særlige tilfælde efter anmodning fra ejeren ekspropriere en ejendom, der berøres særligt indgribende af det i loven nævnte projekt, før tidspunktet for de ordinære ekspropriationer.

Stk. 2 Erstatningen fastsættes af ekspropriations- og taksationsmyndighederne i henhold til lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 4

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.