Havneloven

Denne konsoliderede version af havneloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om havne

Lov nr. 326 af 28. maj 1999,
jf. lovbekendtgørelse nr. 116 af 24. januar 2024

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 10 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 272 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Søret
 • Transportret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 1 Lovens område
§ 1

Denne lov gælder for havne, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk.

Stk. 2 Bestemmelserne i §§ 3, 4 og 15 finder dog også anvendelse for havne, som ikke anvendes erhvervsmæssigt.

§ 1a

Transportministeren fastsætter regler eller træffer bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov, herunder forordninger, direktiver og beslutninger om naturbeskyttelse på havneområder og procedurer for gennemførelse af vurderinger af indvirkninger på miljøet af offentlige og private projekter. Transportministeren fastsætter desuden regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter, hvis sådanne regler er nødvendige for at gennemføre eller anvende internationale konventioner og EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.

Kapitel 2 1 Anlæg, vedligeholdelse og nedlæggelse af havne
§ 2

Anlæg af ny havn eller udvidelse af en bestående havn kræver tilladelse af transportministeren i medfør af denne lov.

Stk. 2 Udvidelse af en bestående havn ved etablering af faste anlæg, uddybning og opfyldning på søterritoriet inden for en havns dækkende værker kan udføres uden tilladelse efter stk. 1, medmindre udvidelsen kræver en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af anlægget. Transportministeren fastsætter regler herom.

Stk. 3 Der kan i forbindelse med meddelelse af tilladelse efter stk. 1 stilles vilkår, herunder om sikkerhedsstillelse for udgifter til fjernelse af en havn eller dele af dens værker.

§ 3

Transportministeren træffer efter anmodning afgørelse om udgiftsfordeling mellem havne i tilfælde, hvor flere havne beliggende ved samme fjord eller sejlløb i forening skal udføre arbejder til sikring af den nødvendige vanddybde i fjord eller sejlløb eller i forening skal foretage afmærkning og isbrydning. Ministeren kan endvidere pålægge en havn at deltage i udgifterne til et arbejde af den nævnte art, som udføres af en eller flere havne ved samme fjord eller sejlløb.

§ 4

Transportministeren kan meddele påbud om forsvarlig istandsættelse af en havns værker eller om nødvendigt fjernelse af disse.

Stk. 2 Transportministeren kan meddele påbud om, at en havn skal fjernes, når den ikke længere anvendes.

Kapitel 3 1 Adgang til benyttelse af en havn
§ 5

Havne har modtagepligt for skibe, i det omfang pladsforholdene og sikringshensyn tillader det, medmindre andet er bestemt af transportministeren i tilladelser meddelt i henhold til tidligere lovgivning.

Kapitel 4 1 Organisationsformer m.v.
§ 6

En havn kan organiseres som

 • 1) en statshavn,

 • 2) en kommunal havn,

 • 3) en kommunal selvstyrehavn,

 • 4) et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab eller

 • 5) en privatretligt organiseret havn, der ikke er omfattet af nr. 4.

Stk. 2 Havnearealer skal prioriteres anvendt til erhvervsmæssige aktiviteter, der understøtter søtransport, eller til andre aktiviteter, der forudsætter havnenær beliggenhed, inden for rammerne af den valgte organisationsform. Såfremt arealerne ikke kan udlejes til disse aktiviteter, kan havnen udleje arealerne til andre formål.

Stk. 3 To eller flere kommunalbestyrelser kan drive én eller flere havne som nævnt i stk. 1, nr. 2 eller 3, som et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. Den kommunale tilsynsmyndighed godkender efter §§ 60 og 60 a i lov om kommunernes styrelse aftaler om et kommunalt fællesskab om drift af en eller flere havne. Sådanne aftaler skal også godkendes af transportministeren.

Stk. 4 Hvis en eller flere havne drives som et kommunalt fællesskab i henhold til stk. 3, varetager det kommunale fællesskabs bestyrelse de opgaver, der i §§ 8 og 9 varetages af kommunalbestyrelsen.

§ 6a

En havn kan uanset organisationsform

 • 1) forestå drift og anlæg af havneinfrastruktur, herunder af dækkende værker, kajer og havnebassiner,

 • 2) udleje arealer og eksisterende bygninger på havnen til private virksomheder på markedsvilkår og

 • 3) indgå i samarbejde med andre havne om drift og udvikling af havnens infrastruktur, bygninger og faciliteter og om indkøb af varer og tjenesteydelser.

Stk. 2 Havnen kan erhverve arealer i begrænset afstand fra havnens eksisterende arealer, såfremt havnens eksisterende arealer ikke er tilstrækkelige til at yde service til havnens brugere eller til at sikre havnens fortsatte drift. På sådanne arealer kan havnen udøve aktiviteter inden for rammerne af den valgte organisationsform. Udøvelse af aktiviteter og erhvervelse af arealer skal udskilles i et selvstændigt skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser.

Stk. 3 Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i det i stk. 2 nævnte selskab ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen form for økonomisk støtte til et selskab, der udskilles fra en kommunal selvstyrehavn eller en havn organiseret som et helt eller delvis kommunalt ejet aktieselskab.

§ 7

En statshavn styres af transportministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil.

Stk. 2 Ministeren kan nedsætte et havneråd til varetagelse af den daglige drift. Hvis et havneråd nedsættes, vælger kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori havnen ligger, 2 af rådets medlemmer. Ministeren fastsætter havnerådets beføjelser.

Stk. 3 Havnen kan stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

Stk. 4 Transportministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, fastsætter takster for benyttelse af statens havne.

Stk. 5 Transportministeren kan beslutte, at en statshavn overdrages til en kommune, jf. § 6, stk. 1, nr. 2 og 3, eller omdannes til aktieselskab, jf. § 6, stk. 1, nr. 4 og 5.

§ 8

En kommunal havn styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger.

§ 9

En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger.

Stk. 2 Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen. Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige. Valget sker på kommunalbestyrelsens konstituerende møde og har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Havnebestyrelsen vælger en formand.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af havnechef.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen og havnebestyrelsen skal ved udøvelsen af deres kompetence varetage havnens interesser. Havnebestyrelsen er over for kommunalbestyrelsen ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse.

Stk. 5 Havnen kan stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl.

Stk. 6 Den kommunale selvstyrehavn kan i den pågældende havn alene eller i samarbejde med andre

 • 1) udføre havnerelateret operatørvirksomhed,

 • 2) udføre skibsrelaterede hjælpetjenester,

 • 3) udnytte overskydende kapacitet i havnens materiel til at sælge tjenester til havnens brugere,

 • 4) eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere, og

 • 5) eje og drive bølge- og vindenergianlæg og sælge overskudsproduktion herfra.

Stk. 7 Udøvelse af de i stk. 6 nævnte aktiviteter er betinget af,

 • 1) at aktiviteten ikke allerede udøves af en privat aktør i den pågældende havn, og

 • 2) at der efter annoncering ikke kan identificeres private aktører, der på egen hånd vil udøve aktiviteten på markedsvilkår i den pågældende havn, idet annoncering dog kun skal finde sted, i det omfang aktiviteten har en forventet årlig omsætning på 500.000 kr. eller derover.

Stk. 8 Annonceringen efter stk. 7, nr. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Beskrivelse af aktiviteten,

 • 2) kontaktoplysninger,

 • 3) frist for modtagelse af skriftligt tilsagn efter stk. 9 og

 • 4) adresse for modtagelse af skriftligt tilsagn efter stk. 9.

Stk. 9 Der skal ved annoncering efter stk. 7, nr. 2, gives private aktører en frist på mindst 8 uger til at afgive skriftligt tilsagn om at ville udøve aktiviteten på markedsvilkår. Udøver havnen efter annoncering selv aktiviteten, skal annonceringen gentages hvert femte år. Hvis der efter genannoncering er en privat aktør, der giver tilsagn om at ville udøve aktiviteten på markedsvilkår, skal havnen indstille aktiviteten.

Stk. 10 Hvis der efter annoncering efter stk. 7, nr. 2, ikke er private aktører, som vil udøve aktiviteten efter stk. 6 alene, men er en eller flere private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i samarbejde med havnen, kan havnen ikke udøve aktiviteten alene. Er der ingen private aktører, der vil udøve aktiviteten alene, men flere private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i samarbejde med havnen, kan havnen vælge at samarbejde med en eller flere af de private aktører. Havnen opstiller i det i 2. pkt. nævnte tilfælde kriterier til brug for udvælgelsen af den eller de aktører, som havnen vil samarbejde med.

Stk. 11 Udøvelse af aktiviteter som nævnt i stk. 6 skal udskilles i et selvstændigt skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i selskabet ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen form for økonomisk støtte til selskabet. Hvis selskabet i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger, skal selskabet opløses. Hvis et selskab på den baggrund er blevet opløst, kan havnen kun udøve samme aktivitet i et nyt selskab, hvis særlige forhold taler herfor.

Stk. 12 Havnen drives således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer for havnens drift, og havnebestyrelsen disponerer selvstændigt inden for de fastsatte rammer over anlægs- og driftsmidler.

Stk. 13 Havnens daglige administration skal holdes adskilt fra kommunens.

Stk. 14 Havnens midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, jf. dog stk. 16, 2. pkt. Havnen skal udarbejde resultatopgørelse og balance efter reglerne i årsregnskabsloven. Regnskabsaflæggelse i øvrigt skal foregå efter principperne i årsregnskabsloven. Revision af havnens regnskaber foretages af en af kommunalbestyrelsen valgt revisor.

Stk. 15 Transportministeren fastsætter regler om vederlag og udgiftsgodtgørelse til havnebestyrelsens formand og øvrige medlemmer samt disses stedfortrædere. Udgifterne hertil afholdes af havnekassen.

Stk. 16 En kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med transportministerens godkendelse beslutte i stedet at tilføre havnen ny kapital.

§ 10

En havn organiseret som helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab er en erhvervsdrivende virksomhed. En havn organiseret som et helt kommunalt ejet aktieselskab sidestilles med statslige aktieselskaber i selskabsloven og i årsregnskabsloven.

Stk. 2 Når en kommunal selvstyrehavn eller en kommunal havn omdannes til et aktieselskab og der i den forbindelse foretages apportindskud af anlæg m.v., kan udbytte m.v. til aktionærer først udbetales, efter at der er foretaget hensættelser til vedligeholdelse af og nyanlæg i havnen.

Stk. 3 En havn organiseret som et helt eller delvis kommunalt ejet aktieselskab kan stille kraner, pakhuse og lign. til rådighed med henblik på at betjene skibe, stevedorer, areallejere m.fl. og udføre havnerelateret operatørvirksomhed.

Stk. 4 En havn organiseret som et helt eller delvis kommunalt ejet aktieselskab kan i den pågældende havn alene eller i samarbejde med andre

 • 1) udføre skibsrelaterede hjælpetjenester,

 • 2) udnytte overskydende kapacitet i havnens materiel til at sælge tjenester til havnens brugere,

 • 3) eje og drive bygninger og anlæg, der servicerer havnens brugere,

 • 4) eje og drive bølge- og vindenergianlæg og sælge overskudsproduktion herfra og

 • 5) i øvrigt udøve aktiviteter, der understøtter brugen af havnen og søtransport.

Stk. 5 Udøvelse af de i stk. 4 nævnte aktiviteter er betinget af,

 • 1) at aktiviteten ikke allerede udøves af en privat aktør i den pågældende havn, og

 • 2) at der efter annoncering ikke kan identificeres en privat aktør, der på egen hånd vil udøve aktiviteten på markedsvilkår i den pågældende havn, idet annoncering dog kun skal finde sted, i det omfang aktiviteten har en forventet årlig omsætning på 500.000 kr. eller derover.

Stk. 6 Annonceringen efter stk. 5, nr. 2, skal indeholde følgende oplysninger:

 • 1) Beskrivelse af aktiviteten,

 • 2) kontaktoplysninger,

 • 3) frist for modtagelse af skriftligt tilsagn efter stk. 7 og

 • 4) adresse for modtagelse af skriftligt tilsagn efter stk. 7.

Stk. 7 Der skal ved annoncering efter stk. 5, nr. 2, gives private aktører en frist på mindst 8 uger til at afgive skriftligt tilsagn om at ville udøve aktiviteten på markedsvilkår. Udøver havnen efter annonceringen selv aktiviteten, skal annonceringen gentages hvert femte år. Hvis der efter genannoncering er en privat aktør, der giver tilsagn om at ville udøve aktiviteten på markedsvilkår, skal havnen indstille aktiviteten.

Stk. 8 Hvis der efter annoncering efter stk. 5, nr. 2, ikke er private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten efter stk. 4 alene, men er en eller flere private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i et selskab med havnen, kan havnen ikke udøve aktiviteten alene. Er der ingen private aktører, der vil udøve aktiviteten alene, men flere private aktører, som på markedsvilkår vil udøve aktiviteten i et selskab med havnen, kan havnen vælge at danne et selskab med en eller flere af de private aktører. Havnen opstiller i det i 2. pkt. nævnte tilfælde kriterier til brug for udvælgelsen.

Stk. 9 Udøvelse af aktiviteter som nævnt i stk. 4 skal udskilles i et selvstændigt skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i selskabet ikke yde tilskud eller lån eller stille garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen form for økonomisk støtte til selskabet.

Stk. 10 Havnen kan med henblik på at forbedre og effektivisere havnens egen udvikling og drift og med havnens bestyrelses forudgående godkendelse investere i udenlandske havne med op til 15 pct. af selskabets egenkapital. Investeringer i udenlandske havne skal udskilles i et selvstændigt skattepligtigt selskab med begrænset ansvar, som drives på markedsvilkår og i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Havnen kan ud over det oprindelige kapitalindskud i selskabet ikke yde tilskud, lån eller stille garanti for lån til selskabet eller på anden vis hæfte for selskabets gæld. Kommunen kan ikke yde nogen form for økonomisk støtte til selskabet.

§ 11

En privatretligt organiseret havn er en erhvervsdrivende virksomhed, som ikke i denne lov er begrænset i sin adgang til at drive virksomhed.

Kapitel 5 1 Ansættelsesforhold
§ 12

Såfremt en statshavn omdannes til et statsligt aktieselskab, jf. § 7, stk. 5, er de statstjenestemænd, der på dette tidspunkt gør tjeneste i en statshavn, forpligtet til at gøre tjeneste ved aktieselskabet med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten, ligesom aktieselskabet i forhold til staten er forpligtet til at beskæftige dem. Tilsvarende gælder for statstjenestemænd, der gør tjeneste i statshavnsadministrationerne i Esbjerg og Frederikshavn.

Stk. 2 Aktieselskabet tilbyder de i stk. 1 nævnte statstjenestemænd, at de inden for en periode på 2 år fra etableringen af selskabet kan overgå til ansættelse i dette på særlige vilkår.

Stk. 3 Til de statstjenestemænd, der ikke ønsker at overgå til ansættelse i selskabet efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandslovgivningen.

Stk. 4 Fra overtagelsen af driften af havnen refunderer aktieselskabet staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 3, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten. Tilsvarende indbetaler selskabet pensionsbidrag til staten for de statstjenestemænd, der i medfør af stk. 2 overgår til ansættelse i selskabet med ret til fortsat optjening af tjenestemandspension fra staten. Pensionsbidraget fastsættes af finansministeren.

§ 13

§ 12 finder tilsvarende anvendelse på statstjenestemænd ansat ved statshavnene ved en kommunes, et kommunalt fællesskabs eller et kommunalt aktieselskabs overtagelse af driften af en statshavn eller ved de nævntes hele eller delvise overtagelse af et statsligt aktieselskab. Kommunen, det kommunale fællesskab eller det kommunale aktieselskab er over for staten og statstjenestemændene forpligtet på samme måde som et statsligt aktieselskab. Ved en kommunes eller et kommunalt fællesskabs overtagelse af driften af en statshavn kan tilbuddet om ansættelse på særlige vilkår, jf. § 12, stk. 2, erstattes med et tilbud om ansættelse som tjenestemand i kommunen eller det kommunale fællesskab.

§ 14

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i aktieselskaber, jf. aktieselskabslovens § 49, stk. 2, skal ske senest 4 måneder efter, at selskabet har overtaget driften af en havn.

Stk. 2 De statstjenestemænd, der udlånes til et aktieselskab i medfør af §§ 12 og 13, har på lige fod med selskabets medarbejdere ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til bestyrelsen. Tilsvarende gælder for kommunale tjenestemænd, der udlånes til et kommunalt aktieselskab.

Kapitel 5 a Sikring af havnefaciliteter og havne
§ 14a

Transportministeren kan fastsætte regler om sikring af havnefaciliteter og havne. Transportministeren kan herunder bestemme, at opgaver vedrørende sikring af havnefaciliteter og havne i nærmere bestemt omfang kan udføres af private.

Stk. 2 Transportministeriets ansatte og andre, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1, er under ansvar efter straffelovens §§ 152 - 152 e forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysningerne, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Oplysningerne kan videregives til udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Danmarks internationale forpligtelser.

§ 14b

(Ophævet).

Kapitel 6 1 Ordensreglement samt klageadgang
§ 15

Transportministeren kan fastsætte generelle regler om overholdelse af orden i danske havne.

Stk. 2 Transportministeren kan desuden fastsætte et individuelt ordensreglement for den enkelte havn efter indstilling fra havnen herom.

Stk. 3 Havnen skal ved opslag på havneområdet oplyse om ordensreglementet, herunder oplyse, hvor ordensreglementet kan ses i sin helhed.

Stk. 4 Ordensreglementer, der er fastsat i medfør af tidligere havnelovgivning, forbliver i kraft, indtil de måtte blive afløst af et reglement udfærdiget i medfør af stk. 2. Havne uden ordensreglement i henhold til stk. 2 skal indsende et sådant til fastsættelse inden den 1. januar 2006.

§ 16

Klage over tildeling af anløbsplads i havne, som har modtagepligt, indgives til et af transportministeren nedsat nævn, jf. stk. 2 og 3. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Nævnet består af 5 medlemmer, der beskikkes af transportministeren. Formanden skal have juridisk kandidateksamen. De 4 andre medlemmer skal repræsentere henholdsvis havneteknisk, søfartsmæssig, rederimæssig og fiskerimæssig ekspertise. Der beskikkes suppleanter for formanden og de øvrige medlemmer.

Stk. 3 Transportministeren fastsætter en forretningsorden for nævnet.

§ 17

Klage over forvaltningen af en havn efter denne lovs bestemmelser kan indbringes for transportministeren.

Stk. 2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 17a

Overlader transportministeren sine beføjelser til at træffe afgørelser i henhold til loven eller i henhold til bestemmelser fastsat i henhold til loven til en institution under Transportministeriet, kan ministeren fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelserne, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Kapitel 7 1 Straf, ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
§ 18

Med bøde straffes den, der

 • 1) undlader at efterkomme en afgørelse i henhold til § 3 eller

 • 2) undlader at efterkomme et påbud meddelt i medfør af § 4.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat i Det Europæiske Fællesskabs forordninger på havneområdet.

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 19

Loven træder i kraft den 1. januar 2000. § 26 træder dog i kraft den 1. juni 1999.

Stk. 2 Lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v. ophæves.

Stk. 3 De forskrifter, transportministeren har udstedt i medfør af lov nr. 316 af 16. maj 1990 om trafikhavne m.v., forbliver i kraft, indtil de måtte blive afløst af forskrifter udstedt i medfør af denne lov. Overtrædelse straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 4 I perioden indtil 1. januar 2002 meddeles tilladelse til anlæg af ny havn efter § 2, stk. 1, kun, såfremt særlig grund foreligger.

§ 20

Uanset § 9, stk. 5 og 6, forbliver de tilladelser, som transportministeren efter de hidtil gældende regler har meddelt havne til at udføre stevedorevirksomhed, i kraft.

Stk. 2 Henvisningen til § 8, stk. 2 er forkert, idet § 8, stk. 2, blev ophævet med ændringslov nr. 285 af 27/3 2012 Uanset § 7, stk. 3, § 8, stk. 2 , og § 9, stk. 5 og 6, kan havne, der hidtil har udført skibsrelaterede hjælpetjenester, herunder lodsning, bugsering og trosseføring, fortsat udføre disse tjenester.

§ 21

En havn, hvis anvendelsesområde er begrænset, styres af havneejeren i overensstemmelse med de vilkår, der i medfør af tidligere lovgivning er fastsat af Transportministeren i tilladelsen til havnens oprettelse eller udvidelse, jf. dog stk. 5. Overtrædelse af vilkårene straffes efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2 Vilkår om begrænsning af en havns anvendelsesområde som nævnt i stk. 1 bortfalder, hvis havneejeren foretager anmeldelse til transportministeren om, at havnen vil udvide sit anvendelsesområde i forhold til den oprindelige tilladelse.

Stk. 3 Transportministeren kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at vilkår om begrænsning af en havns anvendelsesområde bortfalder inden den i stk. 2 nævnte frist.

Stk. 4 Ved bortfald af vilkår efter stk. 2 og 3 får havnen modtagepligt, jf. § 5.

Stk. 5 Transportministeren kan dog under ganske særlige omstændigheder tillade enkeltstående transporter af gods m.v., der ligger uden for havnens anvendelsesområde.

§ 22

(Ophævet).

§§ 23-26

(Udeladt).

§ 27

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.