Metroselskabsloven § 26p

Denne konsoliderede version af metroselskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Lov nr. 551 af 06. juni 2007,
jf. lovbekendtgørelse nr. 291 af 16. marts 2023

§ 26p

Vejdirektoratets afgørelser efter § 26 i, jf. § 26 e, stk. 3, kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 2 Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3 Klage har ikke opsættende virkning, medmindre transportministeren bestemmer andet.

Stk. 4 Når fristen for at klage er udløbet og afgørelse af eventuelle klager er truffet, skal afgørelsen om vejbyggelinjen tinglyses med angivelse af dens hjemmel.

Stk. 5 Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt, inden 6 måneder efter at transportministerens afgørelse er meddelt.