Lov om Naviair

Denne konsoliderede version af lov om Naviair er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 529 af 26. maj 2010

Kapitel 1 1 Etablering, formål, ledelse m.v.
§ 1

Statsvirksomheden Naviair (Navigation Via Air) etableres som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2 Den selvstændige offentlige virksomheds navn er Naviair. Transportministeren kan ændre virksomhedens navn.

§ 2

Naviairs formål er at udføre luftfartstjenester i Danmark og i udlandet. Virksomheden kan endvidere udføre opgaver, der ligger i naturlig forlængelse heraf.

Stk. 2 Naviair kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

Stk. 3 Virksomheden skal drives på forretningsmæssigt grundlag under overholdelse af det i stk. 1 nævnte formål.

§ 3

Den selvstændige offentlige virksomhed Naviair overtager den af statsvirksomheden Naviair hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Overtagelsen sker i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2010. Staten hæfter solidarisk med den selvstændige offentlige virksomhed Naviair for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 2 Naviairs formue holdes adskilt fra statens formue, og Naviair disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

Stk. 3 Tinglysning og anden registrering af Naviairs rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov.

§ 4

Naviair ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer. Transportministeren vælger på et virksomhedsmøde, jf. § 5, stk. 3, for en periode på op til 2 år 4-6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand. Genvalg kan ske. Transportministeren kan til enhver tid på et virksomhedsmøde afsætte de af ministeren valgte medlemmer.

Stk. 2 Medarbejderne vælger repræsentanter til bestyrelsen. Reglerne i selskabsloven om valg af medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse, herunder regler om koncernrepræsentation og valgbarhed, finder tilsvarende anvendelse, jf. dog § 14, stk. 2.

§ 5

Transportministeren udøver i forhold til Naviair de beføjelser, der efter selskabsloven og årsregnskabsloven tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet ministeren herved sidestilles med en eneaktionær.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter vedtægter for Naviair.

Stk. 3 I Naviair afholdes generalforsamling i form af et virksomhedsmøde.

§ 6

Selskabsloven, herunder de særlige bestemmelser for statslige aktieselskaber, finder med de fornødne tilpasninger anvendelse for Naviair med de ændringer, der følger af denne lov.

Kapitel 2 1 Regnskabs- og revisionsmæssige forhold, investeringsbeslutninger, optagelse af lån og forsikring
§ 7

De for aktieselskaber gældende regler i årsregnskabsloven om udarbejdelse og indsendelse af årsrapport m.v., herunder de bestemmelser, der gælder for statslige aktieselskaber, finder anvendelse for Naviair med de ændringer, der følger af denne lov.

Stk. 2 Naviairs årsrapport revideres efter årsregnskabslovens regler af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Den statsautoriserede revisor vælges af transportministeren på virksomhedsmødet, og valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Stk. 3 Rigsrevisor reviderer endvidere Naviairs regnskaber efter reglerne i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 4 Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse på virksomhedsmødet.

§ 8

Naviair kan optage lån, herunder driftskreditter, med sikkerhed i egen formue.

Stk. 2 Finansministeren bemyndiges til ved etableringen af Naviair som selvstændig offentlig virksomhed at dække en del af virksomhedens finansieringsbehov ved lån.

§ 9

Naviair skal tegne de for virksomheden nødvendige forsikringer.

Kapitel 3 1 Personalemæssige forhold
§ 10

Naviair kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå kollektive overenskomster eller i øvrigt fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ikketjenestemandsansatte i Naviair.

§ 11

Tjenestemænd i Naviair er omfattet af tjenestemandslovgivningen.

Stk. 2 Transportministeren kan bemyndige Naviair til at træffe de afgørelser, der efter tjenestemandslovgivningen henhører under ministeren. Det gælder dog ikke, for så vidt angår sager om afsked efter § 26 i lov om tjenestemænd.

Stk. 3 Naviair kan efter finansministerens nærmere bestemmelse indgå aftaler, der vedrører ansættelsesvilkår for tjenestemænd i Naviair.

Stk. 4 For tjenestemænd i Naviair og for tjenestemænd, der overgår til overenskomstansættelse på særlige vilkår i Naviair eller hermed koncernforbundne selskaber, jf. stk. 5, eller efter godkendelse af finansministeren andre selskaber, jf. stk. 6, betaler Naviair de af finansministeren fastsatte bidrag m.v. til dækning af statens udgifter til tjenestemandspension.

Stk. 5 Tjenestemænd og overenskomstansatte på særlige vilkår, der bevarer ret til tjenestemandspension, jf. stk. 4, vil kunne beskæftiges i Naviair eller hermed koncernforbundne selskaber med fortsat betalingsforpligtelse for Naviair over for finansministeren, jf. stk. 4. Ved overførelse af personale til koncernforbundne selskaber skal Naviair give finansministeren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 6 Finansministeren kan godkende, at tjenestemænd og overenskomstansatte, der har bevaret ret til statslig tjenestemandspension, og som i forbindelse med flytning af opgaver overgår til beskæftigelse uden for de med Naviair koncernforbundne selskaber, kan bevare retten til statslig tjenestemandspension, under forudsætning af at betalingsforpligtelserne, jf. stk. 4, over for finansministeren fortsat påhviler Naviair.

Stk. 7 Til overenskomstansatte på særlige vilkår, som ved overgang til beskæftigelse uden for Naviair har bevaret ret til tjenestemandspension, jf. stk. 5 og 6, betaler Naviair efter påkrav rådighedsløn i tilfælde af det pågældende selskabs konkurs. De ansatte, der modtager rådighedsløn, er forpligtet til at overtage en anden passende stilling.

Kapitel 4 1 Tilsyn
§ 12

Transportministeren fører tilsyn med, at Naviair efterlever bestemmelserne i denne lov.

Stk. 2 Naviair skal efter anmodning stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for transportministeren.

Kapitel 5 1 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
§ 13

Transportministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2 §§ 16-21 har virkning fra og med indkomståret 2010.

§ 14

Medarbejdernes valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 4, stk. 2, skal finde sted senest 6 måneder efter etableringen af Naviair som en selvstændig offentlig virksomhed.

Stk. 2 3-års-reglen for selskabs- og koncernrepræsentation i selskabslovens §§ 140 og 141 finder ikke anvendelse ved valg efter stk. 1.

§ 15

Transportministeren udpeger straks efter lovens ikrafttræden en statsautoriseret revisor til at fungere som medrevisor, jf. § 7, stk. 2. Den statsautoriserede revisor udpeges for perioden indtil første ordinære virksomhedsmøde i 2011.

§§ 16-20

(Udeladt af redaktionen)

§ 21

Den del af underskuddet opgjort efter almindeligt anerkendte regnskabsmæssige principper for regnskabsåret 2008 henholdsvis 2009, der relaterer sig til kalkulationsgrundlaget for afgiftspligtige flyvninger i dansk luftrum, der er opstået før overgangen til skattepligt, og som indregnes i priserne for afgiftspligtige flyvninger i dansk luftrum i regnskabsårene 2010-2013 henholdsvis 2011-2014 efter et princip om balance mellem indtægter og omkostninger over en periode, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor underskuddet indregnes i priserne.

§ 22

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.