Rigsrevisorloven § 3

Denne konsoliderede version af rigsrevisorloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Lov nr. 321 af 26. juni 1975,
jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 19. januar 2012

§ 3

Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om regnskab, revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler, medie- og journalisthøjskolen og Den frie Lærerskole i Ollerup § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om regnskab, revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19 § 9, stk. 2 Bekendtgørelse om revision af godkendte innovationsmiljøer § 1, stk. 1 Godtgørelsesloven § 18e, stk. 3 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. § 3, stk. 1 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 25, stk. 3 Bekendtgørelse om kompensationspulje til understøttelse af civilsamfundsorganisationer § 26, stk. 1 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens  § 323, stk. 7, og § 324 § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter, musik- og kulturarrangementer § 23, stk. 1 Lov om Vækstfonden § 19, stk. 2 Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet § 3, stk. 1 Danpilotloven § 8, stk. 3 Bekendtgørelse om tilskud, regnskab og revision m.v. for Designskolen Kolding § 11, stk. 2 Lov om Naviair § 7, stk. 2 Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution § 9, stk. 2 Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19 § 7, stk. 1 Lov om maritime uddannelser § 10, stk. 3 Lov om Dansk Institut for Internationale Studier § 8, stk. 2 Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 12, stk. 1 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser § 2, stk. 2 Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 27, stk. 2 Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn § 2, stk. 1 Domstolsstyrelsesloven § 2, stk. 3