14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om revisionsinstruks for revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen mv. samt af aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1233 af 14. oktober 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som den er fastsat i § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997, med de ændringer der følger af lov nr. 590 af 13. juni 2006, og nærmere præciseret nedenfor i stk. 2 og §§ 4-5.

•••

Stk. 2 Ved revisionen efterprøves:

  • 1) om de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder om tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 128 af 27. december 2009 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2010 til regionernes sygehusvæsen m.v. og cirkulære nr. 74 af 1. december 2008 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.

  • 2) om de aktivitetsoplysninger, som regionen har indberettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne er dokumenterede og rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

•••
profile photo
Profilside