14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kompensation for arrangørers udgifter til landsindsamlinger i marts 2020 som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af covid-19  - ophæves den 31. marts 2021 § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 603 af 09. maj 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Kompensation over 500.000 kr.
Ved ansøgninger om kompensation, der overstiger 500.000 kr. skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

•••

Stk. 2 Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

•••

Stk. 3 Ved revisionen skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om den ansøgte kompensation anvendes til formålet, jf. § 1, stk. 1, samt opfylder betingelserne for kompensation, i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 4 Der kan ydes kompensation for rimelige og dokumenterbare udgifter op til 30.000 kr. til revision, efter stk. 1.

•••

Stk. 5 Kompensationsmodtageren, jf. § 1, stk. 3, skal til brug for revisionen afgive de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Kompensationsmodtageren skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen, og skal sørge for, at denne får de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

•••
profile photo
Profilside