Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder § 27

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1008 af 18. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 21. januar 2022

§ 27

De regionale TV 2-virksomheders årsrapporter revideres af Rigsrevisionen. For så vidt angår TV SYD, revideres årsrapporten dog af en statsautoriseret revisor, idet Rigsrevisionen har adgang til at gennemgå årsrapporten.

Stk. 2 Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 og som det er nærmere præciseret i stk. 3 og 4.

Stk. 3 Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er retvisende, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (finansiel revision). Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet (forvaltningsrevision).

Stk. 4 Revisionens omfang tilrettelægges under hensyn til den selvejende institutions administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

Stk. 5 Den enkelte regionale bestyrelse forelægger inden 1. maj den reviderede årsrapport for det forudgående år bilagt revisionens bemærkninger (protokollat og revisionspåtegning) for kulturministeren til godkendelse, og årsrapporten sendes derefter til Folketinget til orientering.