Postloven

Denne konsoliderede version af postloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Postlov

Lov nr. 1536 af 21. december 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 08. februar 2024

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 10 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 167 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Transportret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Lovens formål og anvendelsesområde
§ 1

Lovens formål er

 • 1) at fremme etableringen af et åbent, velfungerende og konkurrencebaseret postmarked og

 • 2) at sikre en landsdækkende befordring af god kvalitet af adresserede forsendelser til overkommelige priser og tilpasset brugernes behov.

§ 2

Loven finder anvendelse på erhvervsmæssig postbefordring og på vilkår for borgeres og virksomheders benyttelse af posttjenester.

Stk. 2 Ved erhvervsmæssig postbefordring forstås i denne lov erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet.

Betingelser for meddelelse af tilladelse til postbefordring
§ 3

Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra transportministeren.

Stk. 2 Tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles virksomheder, som

 • 1) ikke er under konkurs,

 • 2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.,

 • 3) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt,

 • 4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens § 78, stk. 2,

 • 5) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere, og

 • 6) i øvrigt kan sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Stk. 3 Betingelserne i stk. 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse.

Stk. 4 Der kan meddeles tilladelse til lokal eller landsdækkende postbefordring. Virksomheder med tilladelse til landsdækkende postbefordring skal udbyde et standardprodukt til ensartede priser til hele landet inden for de tjenester, de udbyder.

Stk. 5 Transportministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af ansøgningen og tilladelsen til postbefordring.

Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til postbefordring
§ 4

En tilladelse til at udøve postbefordring bortfalder, hvis virksomheden kommer under konkurs.

§ 5

Transportministeren kan tilbagekalde en tilladelse til at udøve postbefordring, hvis en postvirksomhed eller medlemmer af virksomhedens ledelse

 • 1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller vilkårene i tilladelsen,

 • 2) har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller

 • 3) ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, nr. 3.

Stk. 2 En tilladelse til en postvirksomhed kan endvidere tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke leverer de af virksomheden angivne posttjenester med hensyn til geografisk dækningsområde, service og kvalitet, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 3 Transportministerens afgørelse om tilbagekaldelse kan af postvirksomheden forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for transportministeren, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt postvirksomheden. Sagen indbringes herefter af transportministeren for retten i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 4 Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udøvelse af postbefordring ikke må ske under ankesagens behandling.

Postvirksomheders pligter, brevkasser m.v.
§ 6

Postvirksomheden skal mærke forsendelsen på en sådan måde, at postvirksomheden kan identificeres.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter nærmere regler om undtagelser fra mærkningspligten i stk. 1.

Stk. 3 En postvirksomhed skal ved ansøgning om tilladelse efter § 3, stk. 1, angive sit geografiske dækningsområde samt service og kvalitet for sine posttjenester, herunder meddele transportministeren senere ændringer i disse.

Stk. 4 En postvirksomhed har pligt til at befordre post, som er omfattet af virksomhedens posttjenester og geografiske dækningsområde.

Stk. 5 Forsendelser, der befordres af en postvirksomhed, og som fejlagtigt kommer en anden postvirksomhed i hænde, skal mod vederlag udleveres til rette postvirksomhed eller afsender og på vilkår, som er gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede. Forsendelser, som ikke umiddelbart kan udleveres, opbevares af postvirksomheden i mindst 2 måneder.

Stk. 6 Postvirksomheder, som tilbyder forsendelser leveret til en postboksadresse, skal mod vederlag give andre postvirksomheder adgang til at indlevere forsendelser til levering til postboksen på vilkår, som er gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede.

§ 7

Omdeling af adresserede forsendelser skal ske til adressatens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks eller til andre med modtager aftalte omdelingssteder. Adresserede forsendelser kan efter aftale med afsender eller modtager leveres til et postbetjeningssted.

Stk. 2 Forsendelser kan endvidere udleveres til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen.

Stk. 3 En postvirksomhed kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast, eller som undlader at give adgang til brevkasseanlægget.

§ 8

Ejeren skal opstille brevkasse ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med en eller flere husstande eller erhverv m.v. Ejendomme beliggende i landzone skal have en brevkasse placeret ved indkørslen fra offentlig vej eller privat fællesvej.

Stk. 2 Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.) Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget.

Stk. 3 Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel, hvis der i fritidshusområdet ikke er etableret centralt placerede brevkasseanlæg. I fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg. Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at tilvejebringe det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.

Stk. 4 Transportministeren fastsætter yderligere krav til opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg samt regler om levering af post til institutioner, hospitaler, plejehjem og lign.

Stk. 5 Transportministeren kan meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasse eller brevkasseanlæg, såfremt opstilling vil være i strid med frednings-, bygnings- eller brandtekniske forskrifter.

Stk. 6 Transportministeren kan endvidere meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasseanlæg i ejendomme, hvor boligerne er indrettet som ældre- eller plejeboliger.

§ 9

Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse fra de pågældendes kommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen. 1. pkt. finder alene anvendelse på postmodtagerens folkeregisteradresse.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om levering af forsendelser direkte til boligen. Endvidere udarbejder transportministeren en vejledning herom.

§ 10

Transportministeren kan meddele postvirksomheden påbud om at levere de i § 6, stk. 4, meddelte posttjenester og påbud om levering af forsendelser til døren, jf. § 9, stk. 1.

Posthemmelighed
§ 11

Den, der virker i en postvirksomhed, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postbefordring eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.

Stk. 2 Tavshedspligten vedvarer, efter at den pågældendes virke i postvirksomheden er ophørt.

§ 12

Forsendelser, som er indleveret til befordring hos postvirksomheder, kan i de tilfælde, hvor det hverken har været muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af den pågældende virksomhed. Forsendelser kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af eller begrænse en eventuel beskadigelse af forsendelsen.

Stk. 2 Transportministeren fastsætter nærmere regler om åbning af de uanbringelige forsendelser, som er nævnt i stk. 1, herunder om opbevaring, udlevering, bortsalg og destruktion.

Modtagerdatabaser
§ 13

Kommunen meddeler transportministeren, hvilke postmodtagere der har krav på at få forsendelser afleveret direkte til boligen, jf. § 9.

Stk. 2 Transportministeren opretter og ajourfører en database over de i stk. 1 nævnte postmodtagere.

Stk. 3 Transportministeren skal give postvirksomheder med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring adgang til oplysninger om navn og adresse, herunder beskyttede navne og adresser, i Det Centrale Personregister (CPR), jf. § 28, stk. 1, i lov om Det Centrale Personregister, på de postmodtagere inden for postvirksomhedens geografiske dækningsområde, som har krav på at få forsendelser afleveret direkte til boligen, jf. § 9.

Stk. 4 Oplysninger, som en postvirksomhed har fået adgang til i medfør af stk. 3, må kun anvendes af postvirksomheden i forbindelse med befordring af forsendelser for andre.

Stk. 5 Transportministeren kan udpege en postvirksomhed til at varetage administration, ajourføring og videregivelse af oplysninger om post direkte til boligen, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 6 Transportministeren kan indgå kontrakt med en virksomhed om oprettelse og ajourføring af databasen og videregivelse af oplysninger om post direkte til boligen, jf. stk. 2 og 3.

Varetagelse af posttjenester
§ 14

Transportministeren sikrer postbefordring af følgende:

 • 1) Gratis blindeforsendelser på op til 7 kg.

 • 2) Adresserede forsendelser til og fra udlandet og til og fra Færøerne og Grønland, herunder rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser.

 • 3) Adresserede indenlandske rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser samt forkyndelsesbreve.

 • 4) Adresserede forsendelser til og fra øsamfund, herunder ved etablering af faciliteter, som postvirksomheder kan benytte.

 • 5) Andre adresserede forsendelser, herunder enkeltforsendelser.

Stk. 2 Transportministeren kan udbyde og indgå kontrakt med en eller flere postvirksomheder om at varetage en eller flere af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Stk. 3 Transportministeren kan udpege en eller flere postvirksomheder til at varetage en eller flere af de i stk. 1 nævnte opgaver.

Stk. 4 Transportministeren kan udpege en postvirksomhed til at varetage de forpligtelser i henhold til EU’s postdirektiv og verdenspostkonventionen, der ikke allerede varetages af postvirksomhederne.

Stk. 5 Ved varetagelse af postbefordring efter stk. 1, nr. 2, efter udbud eller ved udpegning, jf. stk. 2 og 3, skal postvirksomheden overholde beslutninger fra Verdenspostforeningen og internationale aftaler, herunder vedtagne standarder på postområdet.

§ 15

Postvirksomheder, som udfører postbefordring efter udpegning, jf. § 14, stk. 3, skal for posttjenester, som virksomheden er udpeget til at varetage, anvende takster, som er omkostningsægte, gennemsigtige og ikkediskriminerende.

§ 16

Transportministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at den, som udfører regelmæssig befordring på dansk territorium eller fra Danmark til udlandet, mod vederlag skal medtage forsendelser, som staten er forpligtet til at befordre.

§ 17

(Ophævet)

§ 18

(Ophævet)

Udgivelse af frimærker og det offentlige postnummersystem m.v.
§ 19

(Ophævet)

§ 20

Transportministeren sikrer, at der udstedes frimærker, som skal være påtrykt »Danmark«.

Stk. 2 Transportministeren kan indgå kontrakt om udstedelsen af disse frimærker med en virksomhed eller anden selvstændig juridisk enhed eller gøre det til et vilkår ved udpegning af en postvirksomhed, jf. § 14, stk. 3 eller 4.

Stk. 3 Transportministeren kan bestemme, at andre former for bevis for forudbetaling for postbefordring af en postforsendelse også kan anvendes i den internationale postudveksling.

§ 21

Transportministeren vedligeholder det offentlige postnummersystem til brug for den landsdækkende postbetjening og til sikring af den geografiske entydighed af vejnavne og adresser.

Stk. 2 Transportministeren kan indgå kontrakt med en virksomhed om eller udpege en postvirksomhed til at varetage vedligeholdelsen af postnummersystemet, jf. stk. 1.

Bemyndigelser
§ 22

Transportministeren kan fastsætte regler om:

 • 1) Gennemførelse eller opfyldelse af EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.

 • 2) At postvirksomheder skal udarbejde generelle forretningsbetingelser, der informerer brugerne om udbuddet af posttjenester, vilkårene for deres levering og anvendelse, kvaliteten af den leverede tjeneste samt taksterne.

 • 3) Udførelse af kvalitetsmåling for posttjenester, som udbydes af postvirksomheder, og offentliggørelse heraf.

 • 4) Behandling og offentliggørelse af klager.

 • 5) Erstatningspligt for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af forsendelser.

Tilsyn, gebyr og klageadgang
§ 23

Transportministeren fører tilsyn med postvirksomheders overholdelse af postlovgivningen og vilkårene for deres tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring.

Stk. 2 Transportministeren fører tilsyn med, at tjenesterne på postmarkedet udføres i overensstemmelse med internationale forpligtelser, herunder postdirektivet og verdenspostkonventionen. Transportministeren fører endvidere tilsyn med udviklingen på postmarkedet, herunder at markedet sikrer landsdækkende indsamling og omdeling af breve og pakker til ensartede priser for standardprodukter. Transportministeren udfører kvalitetsmålinger, fortrinsvis af breve.

Stk. 3 Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger ved varetagelse af det generelle tilsyn og ved udstedelse af tilladelser.

Stk. 4 Gebyret for varetagelse af den generelle tilsynsindsats skal dække Trafikstyrelsens omkostninger forbundet med tilsynet, herunder markedsovervågning, statistikindsamling, analyser, kvalitetskontrol, klagesagsbehandling og oprettelse og ajourføring af en database over postmodtagere, som har krav på aflevering af forsendelser direkte til boligen m.v.

Stk. 5 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der kun opkræves gebyr i henhold til stk. 3, hvis gebyret overstiger et bestemt beløb.

Stk. 6 Transportministeren kan fastsætte regler om opkrævning af gebyrer i henhold til stk. 3, rentetilskrivning efter renteloven, rykkerskrivelser m.v.

§ 24

En postvirksomhed skal efter anmodning meddele transportministeren nødvendige økonomiske oplysninger og oplysninger om udførelsen af virksomhedens erhvervsmæssige postbefordring til brug for at sikre overholdelsen af postlovgivningen, til brug for markedsovervågning eller til klart afgrænsede statistiske formål.

§ 25

Transportministeren behandler klager over postvirksomheder, herunder klager indbyrdes mellem postvirksomheder, vedrørende overholdelsen af denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.

Stk. 2 Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om klagesagsbehandlingen, herunder om, at ministeren ikke skal behandle klagesager, der er omfattet af kompetencen for et privat tvistløsningsorgan godkendt i medfør af forbrugerklageloven.

§ 26

Med henblik på at føre tilsyn med overholdelsen af denne lov og regler fastsat i medfør heraf har transportministeren, hvis det skønnes nødvendigt, adgang til mod behørig legitimation og uden retskendelse at foretage kontrolbesøg i postvirksomheders forretningslokaler. Der er tillige adgang til at gennemgå forretningsbøger, regnskabsmateriale, korrespondance og elektronisk lagrede data samt til at undersøge forsendelser.

Stk. 2 Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol.

§ 27

Transportministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under transportministeren til at udøve de beføjelser, som transportministeren er tillagt efter denne lov. Transportministeren kan herved fastsætte regler om adgangen til at klage over udøvelsen af disse beføjelser, herunder om klagefrister, eller om, at afgørelserne ikke kan påklages til transportministeren. Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Straf
§ 28

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 6, stk. 1, § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 1, § 11, § 12, § 13, stk. 4, § 16 og § 24.

Stk. 2 Den, der udøver postbefordring uden tilladelse efter § 3, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 3 Overtrædelse af § 7, stk. 1 og 2, begået af en virksomhed med tilladelse til erhvervsmæssig postbefordring, jf. § 3, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 4 Overtrædelse af artikel 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester straffes med bøde.

§ 29

I regler, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne.

§ 30

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 31

Straffelovens §§ 152 og 152 d-f finder tilsvarende anvendelse for den, der virker i en postvirksomhed.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 32

Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2 Bestemmelsen i § 8, stk. 1, 1. pkt., finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012, for så vidt angår bygninger, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1973.

Stk. 3 Bestemmelsen i § 8, stk. 1, 2. pkt., finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012.

Stk. 4 Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring inden lovens ikrafttræden, kan fortsætte denne virksomhed indtil den 1. april 2011 uden at have tilladelse efter § 3.

§§ 33-35

(Udeladt af Redaktionen).

§ 36

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.