Lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 7 af 03. januar 1992

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Inspektører fra lande, der har tiltrådt traktat af 19. november 1990 om konventionelle væbnede styrker i Europa, har ret til at foretage inspektion her i landet med det formål at kontrollere, om Danmark opfylder forpligtelserne i henhold til traktaten.

Stk. 2 Inspektørerne skal være godkendt af forsvarsministeren og skal under en inspektion være ledsaget af en eller flere officerer fra det danske forsvar.

§ 2

Inspektørerne og deres danske ledsagere har i forening mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til enhver ejendom, enhver bygning eller ethvert område inden for en bygning med henblik på at udøve kontrol efter § 1, stk. 1.

Stk. 2 Inspektørerne og deres danske ledsagere har med de begrænsninger, der følger af traktaten, ret til at foretage fotografiske optagelser med henblik på at registrere tilstedeværelsen af traktatomfattet materiel.

Stk. 3 Ejeren eller brugeren af den ejendom, hvor inspektion agtes foretaget, skal af forsvarsministeren eller den, der bemyndiges hertil, have meddelelse om inspektionen snarest og så vidt muligt senest 6 timer forinden. Såfremt inspektion foretages uden forudgående meddelelse, skal oplysning herom gives efterfølgende.

Stk. 4 Politiet yder fornøden bistand til gennemførelse af inspektionen.

§ 3

For skade, som en inspektør forvolder under udførelsen af sine opgaver her i landet, hæfter den danske stat efter de regler, som ville gælde, hvis skaden var forvoldt af en person, der var ansat i den danske stat.

§ 4

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 5

Loven gælder ikke for Grønland.