14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande

Lov nr. 272 af 04. juni 1970, jf.
lovbekendtgørelse nr. 428 af 30. september 1980,
som ændret ved lov nr. 980 af 17. december 1997

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om værnepligtens opfyldelse ved bistandsarbejde i udviklingslande

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 En værnepligtig, der endnu ikke er mødt til værnepligtstjeneste, kan få tilladelse til at opfylde værnepligten ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande.

Stk. 2 Tilladelsen meddeles af indenrigsministeren efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Stk. 3 Bistandsarbejdet skal ud over forudgående uddannelse have en varighed af mindst 2 år.

Stk. 4 Indenrigsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren bestemme, at værnepligtige læger, der som studerende har forrettet tjeneste ved forsvarets lægekorps' rekrutskole, men som endnu ikke er mødt ved forsvarets underlægeskole, kan opnå tilladelse efter stk. 1.

§2 Udenrigsministeren eller den, han bemyndiger hertil, foretager en bedømmelse af, om ansøgeren er egnet til at udføre bistandsarbejde, som det må forventes, at der i en nærmere fremtid vil blive behov for i udviklingslande. Bemyndigelsen kan gives til en privat organisation.

Stk. 2 Ansøgeren skal deltage i de prøver, der iværksættes til brug for bedømmelsen.

Stk. 3 Såfremt en ansøger ikke er egnet til bedømmelse og han ikke tilbagekalder sin ansøgning, meddeler vedkommende minister, jfr. § 27 i værnepligtsloven, såfremt beredskabsmæssige hensyn ikke taler herimod, ham udsættelse med værnepligtstjeneste, dog højst i et tidsrum af 14 måneder. Dette gælder dog kun, hvis den pågældende ikke tidligere har opnået udsættelse af denne grund.

§3 Tilladelse i henhold til § 1 bortfalder, såfremt påbegyndelse af forudgående uddannelse eller udsendelse til bistandsarbejde ikke har fundet sted inden et år efter udløbet af det halvår, hvori tilladelse er meddelt, eller såfremt den værnepligtige er udeblevet fra indkaldelse til uddannelse eller fra udsendelse til bistandsarbejde. Tilladelsen bortfalder endvidere, såfremt uddannelsen afbrydes.

Stk. 2 Indenrigsministeren kan dog efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren bestemme, at tilladelsen ikke bortfalder, eller at den værnepligtige kun skal indkaldes til den værnepligtstjeneste, som han er udskrevet eller overført til, i et kortere tidsrum end efter de almindelige regler. Ved afgørelsen skal der navnlig tages hensyn til, om bortfaldsgrunden beror på den værnepligtiges egne forhold.

§4 Udføres der ikke bistandsarbejde i mindst 2 år, afgør værnepligtsnævnet, om og i hvilket tidsrum den pågældende skal indkaldes til den værnepligtstjeneste, som han er udskrevet eller overført til. Ved afgørelsen skal der navnlig tages hensyn til, om afbrydelsen af bistandsarbejdet beror på den værnepligtiges egne forhold.

Stk. 2 Ved behandlingen af de i stk. 1 nævnte sager tiltrædes værnepligtsnævnet af en af udenrigsministeren udpeget tilforordnet.

Stk. 3 Nævnets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§5 Udenrigsministeren fastsætter regler for karakteren af bistandsarbejdet og den forudgående uddannelse, herunder betingelserne for, hvornår bistandsarbejdet eller uddannelsen kan afbrydes. Ministeren fastsætter endvidere regler med hensyn til indkvartering, forplejning, lønning m. v., som skal gælde for de værnepligtige under udsendelsen og den forudgående uddannelse.

Stk. 2 Udenrigsministeren kan bemyndige en privat organisation til at administrere regler udstedt i medfør af stk. 1.

§6 For værnepligtige, der har opnået tilladelse efter § 1, forlænges den i værnepligtsloven fastsatte højeste alder for indkaldelse til værnepligtstjeneste med 2 år.

Stk. 2 I øvrigt er de i stk. 1 nævnte værnepligtige, hvor denne lov ikke bestemmer andet, omfattet af reglerne i værnepligtsloven.

Stk. 3 Bestemmelserne i lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. gælder også for værnepligtige, der opfylder værnepligten ved bistandsarbejde i udviklingslande.

§7 Indenrigsministeren kan fastsætte regler for behandlingen af ansøgninger efter loven. Det kan i reglerne fastsættes, at ansøgning senest skal være indgivet en vis tid efter, at den værnepligtige har modtaget indkaldelsesordre til værnepligtstjeneste. Det kan endvidere bestemmes, at ansøgninger fra værnepligtige, hvem tilladelse efter § 1 tidligere er nægtet, skal afvises uden fornyet prøvelse.

§8 Loven træder i kraft den 1. september 1970 og anvendes på de værnepligtige, der er indkaldt til møde ved det militære forsvar, civilforsvaret eller civilt arbejde den 1. januar 1971 eller senere.

Stk. 2 Indenrigsministeren kan efter forhandling med udenrigsministeren og forsvarsministeren efter ansøgning fritage personer for værnepligt, hvis de inden den 1. januar 1971 i medfør af lovgivningen om udsendelse af frivillige til udviklingslandene har udført bistandsarbejde i mindst 2 år. Det samme gælder personer, som inden den 1. januar 1971 er udsendt til sådant arbejde, når de har udført dette arbejde i mindst 2 år.

profile photo
Profilside