Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og redningsberedskabet

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 228 af 08. april 1992,
som ændret ved lov nr. 1054 af 23. december 1992

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Ejere af befordringsmidler af enhver art (motorkøretøjer, luftfartøjer, flydende materiel m.v.) er forpligtet til at stille disse til rådighed for det militære forsvar og redningsberedskabet i tilfælde af krig eller krise samt ved mønstringer eller øvelser af særlig art.

Stk. 2 Udskrivning efter stk. 1 kan ske til eje eller til brug.

Stk. 3 Befordringsmidler, jf. stk. 1, kan udpeges og synes i fredstid.

§ 2

Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler for udpegning og udskrivning af de befordringsmidler, der er nævnt i § 1, stk. 1. Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

§ 3

Udskrivning sker mod fuld erstatning.

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler for erstatningens fastsættelse. Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

§ 4

Opnås der ikke enighed mellem ejeren og den modtagende myndighed om erstatningens størrelse, afgør et særligt nævn, der er nedsat af forsvarsministeren, spørgsmålet.

Stk. 2 Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Nævnet består af 5 medlemmer. Forsvarsministeren udnævner efter forhandling med indenrigsministeren nævnets formand, der skal være dommer. Forsvarsministeren udnævner en repræsentant for henholdsvis det militære forsvar, forsikringsselskaberne og motororganisationerne. Ved behandling af sager vedrørende luftfartøjer eller flydende materiel udnævnes en repræsentant for henholdsvis luftfartens eller skibsfartens organisationer i stedet for repræsentanten for motororganisationerne. Indenrigsministeren udnævner en repræsentant for redningsberedskabet.

Stk. 4 Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler om nævnets nedsættelse og virksomhed. Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

§ 5

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der overtræder § 1, stk. 1.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

Stk. 3 Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 6

Forsvarsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 337 af 21. september 1939 angående tilvejebringelse af befordringsmidler til brug for krigsmagten og ved beskyttelsen af civilbefolkningen mod følgerne af luftangreb.