14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og redningsberedskabet

Lov nr. 228 af 08. april 1992,
som ændret ved lov nr. 1054 af 23. december 1992

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og redningsberedskabet

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Ejere af befordringsmidler af enhver art (motorkøretøjer, luftfartøjer, flydende materiel m.v.) er forpligtet til at stille disse til rådighed for det militære forsvar og redningsberedskabet i tilfælde af krig eller krise samt ved mønstringer eller øvelser af særlig art.

Stk. 2 Udskrivning efter stk. 1 kan ske til eje eller til brug.

Stk. 3 Befordringsmidler, jf. stk. 1, kan udpeges og synes i fredstid.

§2 Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler for udpegning og udskrivning af de befordringsmidler, der er nævnt i § 1, stk. 1. Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

§3 Udskrivning sker mod fuld erstatning.

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler for erstatningens fastsættelse. Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

§4 Opnås der ikke enighed mellem ejeren og den modtagende myndighed om erstatningens størrelse, afgør et særligt nævn, der er nedsat af forsvarsministeren, spørgsmålet.

Stk. 2 Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3 Nævnet består af 5 medlemmer. Forsvarsministeren udnævner efter forhandling med indenrigsministeren nævnets formand, der skal være dommer. Forsvarsministeren udnævner en repræsentant for henholdsvis det militære forsvar, forsikringsselskaberne og motororganisationerne. Ved behandling af sager vedrørende luftfartøjer eller flydende materiel udnævnes en repræsentant for henholdsvis luftfartens eller skibsfartens organisationer i stedet for repræsentanten for motororganisationerne. Indenrigsministeren udnævner en repræsentant for redningsberedskabet.

Stk. 4 Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler om nævnets nedsættelse og virksomhed. Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

§5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der overtræder § 1, stk. 1.

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. Bekendtgørelse om udpegning og udskrivning af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

Stk. 3 Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§6 Forsvarsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 337 af 21. september 1939 angående tilvejebringelse af befordringsmidler til brug for krigsmagten og ved beskyttelsen af civilbefolkningen mod følgerne af luftangreb.

profile photo
Profilside