Militærnægterloven

Denne konsoliderede version af militærnægterloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde

Lov nr. 187 af 20. maj 1933,
jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 13. marts 2006

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Værnepligtige, for hvem militærtjeneste af enhver art efter foreliggende oplysninger må anses for at være uforenelige med deres samvittighed, kan af forsvarsministeren fritages for militær tjeneste mod at anvendes til andet statsarbejde, der dog ikke må tjene militære formål.

Stk. 2 De nærmere bestemmelser vedrørende ordningen af sådant statsarbejde - hvis udbytte tilfalder staten - træffes af forsvarsministeren, der ligeledes er berettiget til at bestemme, at de pågældende - udover det egentlige statsarbejde - skal deltage i undervisning og oplæring efter nærmere af ministeren fastsatte regler. Bekendtgørelse om civil værnepligt

Stk. 3 De i stk. 1 nævnte værnepligtige er, hvor denne lov ikke bestemmer andet, omfattet af reglerne i værnepligtsloven.

§ 2

Ansøgning om overførelse til civilt arbejde indsendes til forsvarsministeren ledsaget af fornødne oplysninger og dokumentation. Ansøgningen skal være indsendt inden 8 uger efter indkaldelsesordrens modtagelse.

Stk. 2 De værnepligtige skal i forbindelse med indkaldelsesordren vejledes om adgangen til at blive overført til civilt arbejde og om reglerne i stk. 1.

Stk. 3 En værnepligtig kan kun én gang blive overført til civilt arbejde.

Stk. 4 Forsvarsministeren kan, når særlige omstændigheder taler herfor, behandle en ansøgning, uanset at fristen i stk. 1 ikke er overholdt, eller uanset at ansøgeren allerede én gang har været overført til civilt arbejde.

§ 3

Kan en ansøgning ikke afgøres på det foreliggende grundlag, pålægges det ansøgeren inden en nærmere fastsat frist, der skal være på mindst 7 dage, at tilvejebringe de nødvendige yderligere oplysninger. Det kan herunder pålægges ansøgeren at møde personligt for en session.

Stk. 2 Hvis et pålæg i medfør af stk. 1 ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, og særlige omstændigheder ikke taler for at forlænge denne, anses ansøgningen for bortfaldet.

§ 3a

Forsvarsministeren kan bemyndige administrationen for civil værnepligt til at træffe de i §§ 1-3 nævnte afgørelser. Bekendtgørelse om civil værnepligt

Stk. 2 Der kan i forbindelse hermed fastsættes frister for indbringelse af administrationen for civil værnepligts afgørelser for forsvarsministeren. Klagefristen kan dog ikke sættes til mindre end 14 dage. Det kan endvidere bestemmes, at administrationen for civil værnepligt inden for nærmere angivne områder kan træffe den endelige administrative afgørelse.

§ 4

Forsvarsministeren fastsætter regler om aflønning og andre ydelser til civile værnepligtige. Bekendtgørelse om civil værnepligt

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter regler om betaling for anvendelse af civile værnepligtiges udførelse af civilt arbejde til dækning af administrationsomkostninger.

§ 5

Varigheden af det civile arbejde svarer til varigheden af den tjeneste inden for forsvaret eller redningsberedskabet, som den værnepligtige overføres fra.

§ 6

Medmindre disciplinarmidler bringes i anvendelse, jf. § 8, stk. 1, straffes en arbejdspligtig med bøde eller med fængsel i indtil 1 år, såfremt han:

  • 1) nægter at udføre civilt arbejde,

  • 2) udebliver eller uberettiget fjerner sig fra tjenestestedet,

  • 3) ikke efterkommer en foresats tjenstlige befaling eller

  • 4) i øvrigt undlader at efterkomme de pligter, som tjenesten medfører.

Stk. 2 Sagerne behandles efter strafferetsplejens regler. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitel 72 og 73 kan anvendes i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler i retsplejeloven tilkommer anklagemyndigheden at forfølge.

§ 7

Forsvarsministeren bestemmer, i hvilket omfang strafafsoning eller ulovligt fravær skal medføre eftertjeneste eller hjemsendelse med henblik på fornyet indkaldelse. Eftertjenesten kan ikke overstige afsoningstiden og den tid, den pågældende eventuelt har været ulovligt fraværende. Bekendtgørelse om hjemsendelse og fornyet indkaldelse af værnepligtige i Forsvaret, redningsberedskabet og under militærnægterordningen Bekendtgørelse om civil værnepligt

Stk. 2 Den, der anden gang dømmes for nægtelse af at udføre civilt arbejde, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, hjemsendes og kan ikke senere indkaldes.

§ 8

I stedet for mindre straffe efter § 6 skal anvendes disciplinarmidler, medmindre omstændighederne taler derimod.

Stk. 2 Disciplinarmidler kan ikke indbringes for retten.

§ 8a

Som diciplinarmidler kan anvendes tilrettevisning samt overflytning til anden tjeneste.

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler om anvendelse af disciplinarmidler, herunder regler om samtidig anvendelse af flere disciplinarmidler.

Stk. 3 Forsvarsministeren bestemmer, hvem der skal have myndighed til at anvende disciplinarmidler, og omfanget af denne myndighed.

§ 8b

Den, der er blevet pålagt et disciplinarmiddel, kan forlange udståelsen udsat i indtil 2 x 24 timer efter meddelelsen om disciplinarmidlet.

§ 8c

Den, der er blevet pålagt et disciplinarmiddel, kan forlange sagen forelagt for et disciplinarnævn til afgørelse.

Stk. 2 Disciplinarnævnets afgørelse kan såvel af den, der er blevet pålagt et disciplinarmiddel, som af den, der har pålagt disciplinarmidlet, forlanges forelagt et ankenævn til afgørelse. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for domstolene eller forsvarsministeren.

Stk. 3 Disciplinarnævnet består af en dommer som formand samt to andre medlemmer, hvoraf den ene så vidt muligt skal være en talsmand medens den anden skal være funktionær inden for civil værnepligt.

Stk. 4 Ankenævnet, der oprettes af forsvarsministeren, består af en formand og to andre medlemmer. Formanden skal være en landsdommer eller en dommer, der opfylder de almindelige betingelser for at kunne beskikkes til landsdommer. De øvrige medlemmer er en statsadvokat, der udpeges af justitsministeren, og en advokat, der udpeges af Advokatrådet.

Stk. 5 Forsvarsministeren fastsætter de nærmere regler for udpegning af disciplinarnævnets medlemmer og for disciplinarnævnets og ankenævnets virksomhed.

§ 8d

Indbringelse af et disciplinarmiddel for disciplinarnævnet eller ankenævnet har ikke opsættende virkning på udståelsen, medmindre andet bestemmes af vedkommende nævns formand.

Stk. 2 Et disciplinarmiddel skal indbringes for disciplinarnævnet eller ankenævnet inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om disciplinarmidlet, henholdsvis om disciplinarnævnets afgørelse. Vedkommende nævns formand kan bestemme, at der skal ses bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlig grund hertil.

§ 9

Genindkaldelse til civilt arbejde finder ikke sted. Sker der ekstraordinære indkaldelser til forsvaret, kan forsvarsministeren dog foretage genindkaldelser til civilt arbejde af tilsvarende varighed.

§ 10

(Ophævet)

§ 11

Denne lov træder straks i kraft og gælder også for den, der ved dens ikrafttræden udfører civilt arbejde.

Stk. 2 Lov nr. 625 af 13. december 1917 om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde ophæves.