Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 533 af 24. juni 2005

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Formålet med loven er at tilvejebringe det nødvendige retlige grundlag for udbygning og forbedring af forsvarets kystradarsystem i henhold til de i § 4 nævnte love. Kystradarsystemet har som hovedformål at skabe forbedret overvågning af og øget sikkerhed i de danske farvande samt at beskytte havmiljøet. Ud over varetagelsen af en række civile samfundsopgaver skal den forbedrede overvågning endvidere bl.a. styrke hævdelsen af dansk suverænitet samt udøvelsen af jurisdiktionskompetence i det danske myndighedsområde.

§ 2

Forsvarsministeren bemyndiges i forbindelse med udbygning og forbedring af forsvarets kystradarsystem til:

  • 1) At udforme og etablere kystradarer med master og teknisk udstyr på de steder, som er omtrentligt angivet på kortet, som er optaget som bilag til loven.

  • 2) At udskifte eksisterende master tilhørende andre masteejere samt at overflytte disses og andre operatørers antenner til forsvarets nye master, som opføres i stedet for de udskiftede.

Stk. 2 Forsvarsministeren kan undtagelsesvis i tilfælde af væsentligt ændrede forudsætninger for valget af den enkelte placering fravige de udpegede placeringer af kystradarer med master og teknisk udstyr, jf. stk. 1.

§ 3

Forsvarsministeren bemyndiges til at gennemføre eventuelle ejendomserhvervelser ved ekspropriation for at skaffe de til opstillingen af masterne nødvendige anlægsarealer og vejadgange.

§ 4

Forsvarsministerens udpegning af anlægsarealer til opførelse af radarmaster erstatter de ellers nødvendige tilladelser og dispensationer m.v. fra offentlige forvaltningsmyndigheder, herunder efter lov om planlægning, naturbeskyttelsesloven, museumsloven, skovloven og byggeloven.

§ 5

Opstilling og udskiftning af radarmaster i forbindelse med kystradarprojektet skal ske i overensstemmelse med lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Kravet om fælles masteudnyttelse kan undtagelsesvis fraviges af forsvarsministeren efter en konkret vurdering, hvor fælles masteudnyttelse efter forsvarsministerens skøn ville være forbundet med særlig store omkostninger eller tekniske vanskeligheder, og hvor hensynet hertil vejer tungere end hensynet til at begrænse den visuelle påvirkning af omgivelserne fra yderligere en mast.

Stk. 3 Ved udskiftning af master foretaget af forsvarsministeren i tilfælde, hvor andre operatører har benyttet den udskiftede mast, tilfalder lejeindtægten fra de andre operatører efter udskiftningen Forsvarsministeriet, som indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser over for de andre operatører. Ejeren af den udskiftede mast har ret til fuld erstatning for den tabte nettofortjeneste ved tabet af disse indtægter, som i tilfælde af uenighed fastsættes efter § 5 i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Stk. 4 Ved udskiftning af master, jf. stk. 3, har ejeren af den udskiftede mast ret til tidsubegrænset gratis brug af antenneplads i den nye mast, men kun for antenner til eget brug, som var opsat og i drift på den udskiftede mast på udskiftningstidspunktet.

§ 6

Overtagelsessummen ved ekspropriation i henhold til § 3 fastlægges af de ekspropriations- og taksationsmyndigheder, der er nævnt i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 7

Forsvarsministerens afgørelser efter § 2, stk. 2, og § 5, stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Eventuelle søgsmål til prøvelse af forsvarsministerens afgørelser skal anlægges inden 6 måneder fra afgørelsesdatoen.

§ 8

Såfremt forsvaret senere måtte ophøre med brugen af radarmasterne, fjernes disse, og anlægsarealerne retableres. Dette gælder dog ikke, såfremt masterne fortsat ønskes benyttet af andre operatører, som i givet fald ved den fortsatte brug vil hæfte solidarisk og på lige fod for retableringsomkostningerne. Forsvarsministeren vil i den forbindelse fastsætte nærmere vilkår for de efterfølgende brugeres opfyldelse af retableringsforpligtelsen.

§ 9

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.