Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 27 af 18. januar 1991

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Forsvarsministeren bemyndiges til som led i humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten at udsende et dansk militært læge- og sanitetshold på 30-40 personer til området til støtte for britiske felthospitaler.

§ 2

Forsvarsministeren bemyndiges til at bemande det amerikanske militære beredskabshospital i Holstebro med dansk personel med henblik på drift af hospitalet med indtil 500 senge til brug for behandling af sårede fra den væbnede konflikt i Mellemøsten.

§ 3

Forsvarsministeren bemyndiges til i forbindelse med foranstaltningerne i § 2 at indkalde det nødvendige personel, såfremt behovet for personel med de fornødne kvalifikationer ikke kan opfyldes ved midlertidige frivillige ansættelser.

§ 4

Sårede, der skal behandles på det hospital, der er nævnt i § 2, kan uden særlig tilladelse indrejse og opholde sig her i landet, så længe behandlingsmæssige forhold gør det påkrævet. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 5

Forsvarsministeren bemyndiges til at afholde de nødvendige udgifter, der optages på forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 1991.

§ 6

Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

Stk. 2 Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.