Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 208 af 21. maj 1969,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. december 2018,
som ændret ved lov nr. 679 af 03. juni 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1. Forsikringens omfang og organisation.
§ 1

Denne lov omfatter fast ejendom og løsøre, der befinder sig her i landet, eller som her er indført i offentlige registre, og som efter bestemmelserne i §§ 5, 20, 22, 28, 31 og 35 er forsikret i et af de i § 4 nævnte krigsforsikringsforbund.

Stk. 2 Loven omfatter dog ikke:

 • 1) Ejendom, der tilhører den danske stat eller fremmede stater.

 • 2) Ejendom, der skal være eller er forsikret i henhold til lovgivningen om danske skibes forsikring mod krigsfare, og ejendom, der er eller kunne være forsikret i henhold til lovgivningen om forsikring af varer og fragt mod krigsfare til søs.

 • 3) Penge, pengesedler, aktier, obligationer og andre fordringsbeviser.

 • 4) Smykker, ædle stene og perler, medmindre de pågældende effekter på skadetidspunktet var genstand for erhvervsmæssig virksomhed.

 • 5) De af folkekirkens kirker, der er selvejende eller bestyres efter bestemmelserne for selvejende kirker, samt kirker tilhørende det romersk-katolske trossamfund.

 • 6) Løsøre i kirker, der ikke omfattes af loven.

§ 2

De værdier, der er omfattet af loven, forsikres mod krigsskade opstået i forsikringstiden.

Stk. 2 Handelsministeren fastsætter tidspunktet for oprettelsen af de i loven omhandlede krigsforsikringsforbund og bestemmer, hvornår de skal indstille deres virksomhed. Endvidere fastsætter erhvervsministeren, fra hvilket tidspunkt forbundenes forsikringsmæssige ansvar skal anses at være indtrådt, og hvornår det skal ophøre (forsikringstiden). For værdier, der kun kan krigsforsikres efter derom foretaget anmeldelse, indtræder det forsikringsmæssige ansvar (forsikringstiden) dog tidligst, når anmeldelsen er kommet frem til vedkommende forbund, jfr. dog § 38, stk. 1, 3. punktum.

§ 3

Ved krigsskade forstås skade opstået som direkte følge af krig eller krigslignende handlinger mellem Danmark og fremmed magt eller mellem fremmede magter indbyrdes samt skade opstået som direkte følge af neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne samt borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder under krigen eller i forbindelse med denne, uanset i hvilket land de måtte finde sted.

Stk. 2 Skade påført egen ejendom anses for krigsskade i det omfang, den skadegørende handling har tilsigtet at unddrage fjenden hjælpemidler eller at afværge eller begrænse krigsskade, såfremt handlingen under hensyn til de foreliggende omstændigheder må anses for at have været forsvarlig.

Stk. 3 Skade opstået ved rekvisition anses ikke som krigsskade.

§ 4

De værdier, der er omfattet af loven, henføres som nedenfor nærmere angivet til følgende 5 krigsforsikringsforbund:

 • I. Krigsforsikringsforbundet for beboelsesbygninger m.v. og privat indbo.

 • II. Krigsforsikringsforbundet for erhvervsbygninger.

 • III. Krigsforsikringsforbundet for erhvervsløsøre.

 • IV. Krigsforsikringsforbundet for jordbrugets værdier.

 • V. Krigsforsikringsforbundet for personmotorkøretøjer, svævefly og lystfartøjer.

Stk. 2 Hvert forbund ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der udnævnes af erhvervsministeren for 5 år ad gangen. Formanden og næstformanden, der er fælles for forbundene, udpeges af handelsministeren. De øvrige 5 medlemmer udnævnes efter indstilling af hver af de nedennævnte organisationer eller, hvor flere organisationer er anført sideordnet, disse i forening:

 • I) Krigsforsikringsforbundet for beboelsesbygninger m.v. og privat indbo:

  • 1) De danske Grundejeres Landsorganisation og Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber.

  • 2) Kreditforeningernes stående Fællesudvalg, Hypotekforeningernes stående Fællesudvalg og boligbyggeriets tredjeprioritetsinstitutter.

  • 3) Assurandør-Societetet.

  • 4) Den danske Købstadforening og Foreningen Bymæssige Kommuner.

  • 5) Danmarks Lejerforbund og De samvirkende Lejerforeninger.

 • II) Krigsforsikringsforbundet for erhvervsbygninger:

  • 1) Industrirådet og Håndværksrådet.

  • 2) Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og Butikshandelens Fællesråd.

  • 3) Assurandør-Societetet.

  • 4) Kreditforeningernes stående Fællesudvalg, Hypotekforeningernes stående Fællesudvalg og Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S.

  • 5) De danske Grundejeres Landsorganisation.

 • III) Krigsforsikringsforbundet for erhvervsløsøre:

  • 1) Industrirådet og Håndværksrådet.

  • 2) Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation og Butikshandelens Fællesråd.

  • 3) Assurandør-Societet.

  • 4) Danske Bankers Fællesrepræsentation og Danmarks Sparekasseforening.

  • 5) Andelsudvalget og Det kooperative Fællesforbund.

 • IV) Krigsforsikringsforbundet for jordbrugets værdier:

  • 1) De samvirkende danske Landboforeninger og Landbrugsrådet.

  • 2) De samvirkende danske Husmandsforeninger og Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl.

  • 3) Assurandør-Societetet.

  • 4) Kreditforeningernes stående Fællesudvalg, Hypotekforeningernes stående Fællesudvalg og Dansk Landbrugs Realkreditfond.

  • 5) Dansk Skovforening og Det danske Hedeselskab.

 • V) Krigsforsikringsforbundet for personmotorkøretøjer, svævefly og lystfartøjer:

  • 1) Forenede Danske Motorejere.

  • 2) Danske Bankers Fællesrepræsentation og Danmarks Sparekasseforening.

  • 3) Assurandør-Societetet.

  • 4) Danmarks Automobil-Forhandler-Forening.

  • 5) Dansk Idræts-Forbund.

Kapitel 2. Krigsforsikringsforbundet for beboelsesbygninger m.v. og privat indbo.
§ 5

Forsikret i krigsforsikringsforbundet for beboelsesbygninger m.v. og privat indbo er:

 • 1. Enhver bygning, som efter forsikringstidens indtræden er eller har været brandforsikret i et dansk eller her i landet virkende udenlandsk forsikringsselskab. Dette gælder dog ikke, hvis bygningen er forsikret i krigsforsikringsforbundet for erhvervsbygninger eller hører til en landbrugsejendom eller til en ejendom, der helt eller overvejende anvendes til landbrug, skovbrug eller gartneri. Forsikringen omfatter bygningens tilbehør i det omfang, tilbehøret er eller har været brandforsikret sammen med bygningen.

 • 2. Privat indbo, der på skadestidspunktet befinder sig i de i forbundet forsikrede bygninger.

 • 3. Privat indbo i andre bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse, såfremt bygningen ville have været forsikret i forbundet,hvis der havde været tegnet brandforsikring, eller hvis bygningen ikke havde været undtaget for krigsforsikring i medfør af § 1, stk. 2.

 • 4. Løsøre og andre værdier, der ikke er eller kunne være krigsforsikret i noget andet krigsforsikringsforbund, og som ejeren ved skriftlig henvendelse til forbundet har begæret krigsforsikret.

Stk. 2 Forbundet består af to af hinanden økonomisk uafhængige afdelinger: afdeling A og afdeling B. Under afdeling A henhører beboelsesbygninger med ikke over to lejligheder og privat indbo i sådanne bygninger. Under afdeling B henhører andre i forbundet forsikrede bygninger, privat indbo i disse samt løsøre og andre værdier, som er begæret forsikret i medfør af stk. 1, nr. 4.

§ 6

Forsikringssummen for krigsforsikring af fast ejendom er det beløb, for hvilket ejendommen er eller har været brandforsikret, jfr. § 5, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2 For privat indbo er forsikringssummen værdien af hver enkelt husstands samlede indbogenstande (indbogruppe), dog højst 100.000 kr. pr. husstand. Forbundets bestyrelse kan ansætte et lavere eller højere maksimumsbeløb end det nævnte.

Stk. 3 For det i § 5, stk. 1, nr. 3, nævnte indbo er forsikringssummen de forsikrede genstandes værdi. Er anmeldelsesværdien i henhold til § 13 lavere end denne værdi, har forbundet regres mod bygningens ejer for differencen mellem det udbetalte erstatningsbeløb og det beløb, der skulle være betalt på grundlag af anmeldelsesværdien. Regreskravet nedsættes dog med et beløb svarende til den præmie, der skulle være betalt, såfremt den rette værdi af indboet havde været anmeldt. Såfremt anmeldelsens oplysning om indboets værdi alene hviler på oplysninger afgivet af indboets ejer, eller hvis denne har nægtet at give anmelderen oplysning om værdien af sit indbo, er anmeldelsesværdien dog forsikringssum.

Stk. 4 For de i § 5, stk. 1, nr. 4, nævnte genstande er forsikringssummen den i anmeldelsen angivne værdi.

Stk. 5 Er forsikringssummen for de i § 5, stk. 1, nr. 1 og 4, nævnte genstande lavere end genstandenes værdi, hæfter forbundet kun efter forholdet mellem forsikringssummen og værdien.

§ 7

Krigsforsikringen dækker ikke blot ejerens, men også tredjemands interesse i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens § 54, 1. stk., 1. pkt.

§ 8

Opgørelse af skader på bygninger foretages efter de for brandforsikring af bygninger sædvanlige regler. Totalskade på bygninger, der er eller kunne have været antaget til fuld- og nyværdiforsikring, opgøres på grundlag af genopførelsesværdien. For andre bygninger opgøres totalskade på grundlag af genopførelsesværdien med passende fradrag for slid og ælde, jfr. forsikringsaftalelovens § 37.

Stk. 2 Skader på løsøre opgøres efter de i samme lov fastsatte regler, uanset om disse er fraveget i en forsikringsaftale mellem skadelidte og et forsikringsselskab.

Stk. 3 Skyldig erstatning forrentes, indtil den dag beløbet kan hæves, med en årlig rente, der udgør 1 pct. mere end den af Danmarks Nationalbank fastsatte diskonto. Det samme gælder de påløbne renter.

Stk. 4 For den tid, i hvilken ejeren lider væsentligt tab ved afsavn af en bygning, ydes der ud over den i stk. 3 fastsatte rente en rente på indtil 3 pct. årligt af den skyldige erstatning. Afsavnsgodtgørelse kan dog ikke ydes, hvis tabet kunne være undgået ved fremskyndelse af udbedringen, eller hvis ejeren opnår dækning for tabet gennem den i stk. 3 fastsatte rente.

§ 9

Erstatningerne samt forbundets administrationsudgifter udredes af forsikringsbidrag fra forbundets medlemmer.

Stk. 2 Medlem af forbundet er

 • 1) enhver ejer af bygninger, der er forsikret i forbundet,

 • 2) enhver ejer af bygninger, der ikke omfattes af denne lov, men hvori findes privat indbo, der er forsikret i forbundet, jfr. § 5, stk. 1, nr. 3, og

 • 3) enhver ejer af løsøre og andre værdier, der er anmeldt til forbundet, jfr. § 5, stk. 1, nr. 4.

§ 10

Er forsikringstiden indtrådt og endnu ikke ophørt ved udløbet af et kalenderår, kan der pålignes foreløbige forsikringsbidrag for dette kalenderår til dækning af indtrufne skader m.v.

Stk. 2 Foreløbige krigsforsikringsbidrag pålignes enhver, der har været medlem af forbundet i kalenderåret, og beregnes efter den tid, medlemsskabet har varet.

Stk. 3 Enhver bidragspligtig svarer foreløbige forsikringsbidrag i forhold til ejendommens brandforsikringssum. For så vidt angår selvstændigt forsikret privat indbo, andet løsøre og andre værdier, svares der bidrag i forhold til den værdi, hvormed de pågældende genstande er anmeldt til forbundet.

§ 11

Dækkes ikke alle skader fuldt ud af foreløbige bidrag, pålignes der endelige forsikringsbidrag efter forsikringstidens ophør.

Stk. 2 Endeligt forsikringsbidrag pålignes enhver, der er medlem af forbundet ved forsikringstidens ophør. Såfremt de pågældende værdier ikke er forsikret i forbundet ved forsikringstidens ophør, pålignes det endelige bidrag den, der senest har været medlem af forbundet. Bidraget beregnes efter den tid, de pågældende værdier har været krigsforsikret.

Stk. 3 Endeligt forsikringsbidrag beregnes i forhold til den under forsikringstiden for ejendommen tegnede højeste brandforsikringssum. For så vidt angår selvstændigt forsikret, privat indbo, andet løsøre og andre værdier, beregnes bidraget i forhold til den værdi, hvormed de pågældende genstande er anmeldt til forbundet.

Stk. 4 Det endelige forsikringsbidrag kan ikke overstige 5 pct. af det beløb, hvorefter bidragspligten bestemmes.

§ 12

Foreløbige og endelige bidrag opkræves med mellemrum ikke mindre end 1/2 år og med højst 1/2 pct. ad gangen af den forsikringssum, efter hvilken den pågældendes bidragspligt bestemmes, jfr. dog § 13, stk. 2.

Stk. 2 Forfaldne bidragsbeløb, der ikke er betalt inden 1 måned efter første påkrav, forrentes med 1 pct. for hver påbegyndt måned.

Stk. 3 Såvel foreløbige som endelige bidrag kan inddrives ved udpantning.

§ 13

Enhver ejer af bygning, der ikke omfattes af denne lov, men hvori findes privat indbo, som er forsikret i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3, skal til forbundet anmelde værdien af indboet. Nærmere regler herom fastsættes af bestyrelsen, jfr. § 6, stk. 3.

Stk. 2 Bygningens ejer skal svare foreløbige og endelige bidrag for indboet efter reglerne i §§ 9-12. Foreløbige bidrag kan dog kun opkræves med indtil 1/4 pct. halvårlig af den anmeldte værdi. Endeligt bidrag kan ikke overstige 2 1/2 pct. af den anmeldte værdi.

Stk. 3 Ikke anmeldt indbo i de i stk. 1 omhandlede bygninger er krigsforsikret, selv om anmeldelse ikke har fundet sted. Forbundet har regres mod bygningens ejer for udbetalte erstatningsbeløb med fradrag af et beløb svarende til den præmie, der skulle være betalt, såfremt anmeldelse havde fundet sted.

§ 14

Ejeren er berettiget til at kræve krigsforsikringsbidrag udlignet på ejendommens lejligheder og lokaler efter reglerne i § 43 i lov om leje, jfr. § 11, stk. 5, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Stk. 2 Krigsforsikringsbidrag for det i § 5, stk. 1, nr. 3, omhandlede private indbo udlignes dog i forhold til forsikringssummen for dette, jfr. § 6, stk. 3.

§ 15

Krav på forsikringsbidrag med renter er i indtil 2 år fra forfaldsdagen sikret ved panteret umiddelbart forud for pantefordringer uden fortrinsret i den ejendom, hvortil de forsikrede bygninger hører, eller hvori det forsikrede indbo befinder sig.

Stk. 2 I løsøre og andre værdier, der er krigsforsikret i henhold til § 5, stk. 1, nr. 4, kan der søges fyldestgørelse for krav på forsikringsbidrag uden hensyn til ejendomsforbehold og viljesbestemte panterettigheder.

§ 16

Erstatning kan først kræves udbetalt 1/2 år efter, at opkrævningen af forsikringsbidrag har fundet sted. Erstatningen kan kun kræves udbetalt med beløb svarende til forholdet mellem samtlige til forbundet indgåede bidrag og samtlige indtrådte skader på tidspunktet for bidragsberegningen.

Stk. 2 Forbundets bestyrelse skal sikre sig, at erstatning for tab opstået ved krigsskade på fast ejendom bliver anvendt til ejendommens genopbygning. Bestyrelsen kan dog fritage herfra, såfremt den skønner, at forholdene taler derfor. Fritagelsen kan betinges af afkortning i erstatningssummen, hvis den sikrede ellers ville opnå en urimelig vinding.

§ 17

Forbundet kan optage lån til udredning af erstatninger og afholdelse af administrationsudgifter.

§ 18

Erstatningen udbetales til ejeren, medmindre andre over for forbundet har anmeldt sig som berettiget til erstatningen eller har en tinglyst ret over den forsikrede faste ejendom.

Stk. 2 Selv i så fald udbetales erstatningen dog til ejeren, hvis der foreligger samtykke fra de berettigede, eller der ved skade på fast ejendom

 • 1) er sket udbedring af skaden ved genopførelse eller istandsættelse af bygningen eller genanskaffelse eller istandsættelse af tilbehør eller

 • 2) er stillet de berettigede lige så betryggende sikkerhed for deres krav.

Stk. 3 Uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, fyldestgøres de berettigede forud for ejeren under hensyn til rangfølgen af deres rettigheder.

§ 19

Erstatningskrav bortfalder, dersom skaden ikke anmeldes til forbundet inden 6 måneder efter, at ejeren er blevet vidende om dens opståen og har haft mulighed for at foretage anmeldelse. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra.

Stk. 2 Når der er forløbet et år efter forsikringstidens ophør, kan forbundets bestyrelse ved offentlig bekendtgørelse i Statstidende og det efter bestyrelsens skøn fornødne antal dagblade opfordre alle og enhver, der har fordringer mod forbundet, til inden en vis tid skriftligt at anmelde fordringerne til forbundet. Fordringer, der anmeldes efter det i bekendtgørelsen fastsatte tidspunkt, er bortfaldet.

Stk. 3 Fordringer mod forbundet forældes i løbet af 5 år efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

Kapitel 3. Krigsforsikringsforbundet for erhvervsbygninger.
§ 20

Forsikret i krigsforsikringsforbundet for erhvervsbygninger er uanset beliggenhed:

 • 1. Bygninger, der alene anvendes eller er indrettet til industri, håndværk og handel eller anden erhvervsvirksomhed eller til opbevaring af varer o.lign., og som efter forsikringstidens indtræden er eller har været brandforsikret i et dansk eller et her i landet virkende udenlandsk forsikringsselskab. Dette gælder dog ikke, hvis ejendommen er en landbrugsejendom eller helt eller overvejende anvendes til kontor, administration, landbrug, skovbrug eller gartneri. Forsikringen omfatter bygningens tilbehør i det omfang, tilbehøret er eller har været brandforsikret sammen med bygningen.

 • 2. Bygninger, der delvis anvendes eller er indrettet til industri, håndværk og handel eller anden erhvervsvirksomhed eller til opbevaring af varer o.lign, og som overvejende anvendes til sådant formål, og som efter forsikringstidens indtræden er eller har været brandforsikret i et dansk eller et her i landet virkende udenlandsk forsikringsselskab for 300.000 kr. eller derover. Dette gælder dog ikke, hvis ejendommen er en landbrugsejendom eller helt eller overvejende anvendes til kontor, administration, landbrug, skovbrug eller gartneri. Forsikringen omfatter bygningens tilbehør, i det omfang tilbehøret er eller har været brandforsikret sammen med bygningen.

 • 3. Veje og broer samt havne og anløbsbroer, som ejeren ved skriftlig henvendelse til krigsforsikringsforbundet har begæret krigsforsikret. Forsikringen omfatter moler, kystbeskyttelse, bolværker og kajmure, havnebroer og sluseanlæg, ophalerbeddinger o.lign. samt havnefyr, signalmaster, sireneanlæg og andre indretninger til vejledning for sejladsen.

 • 4. Ledningsanlæg, der tjener til offentlig forsyning, og som ejeren ved skriftlig henvendelse til krigsforsikringsforbundet har begæret krigsforsikret. Forsikringen omfatter de til anlæggene hørende indretninger, herunder master, isolatorer, transformatorstationer, koblingsstationer, friluftsanlæg, gadebelysningsanlæg, dæmningsanlæg m.v.

 • 5. Privat indbo, der på skadestidspunktet befinder sig i de i forbundet forsikrede bygninger, dog højst til en værdi af 100.000 kr. pr. indbogruppe, jfr. § 6, stk. 2.

 • 6. Privat indbo, dog højst til en værdi af 100.000 kr. pr. indbogruppe, jfr. § 6, stk. 2, i andre bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse, såfremt bygningen ville have været forsikret i forbundet, hvis der havde været tegnet brandforsikring, eller hvis bygningen ikke havde været undtaget for krigsforsikring i medfør af § 1, stk. 2.

§ 21

Bestemmelserne i §§ 6-19 finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4. Krigsforsikringsforbundet for erhvervsløsøre.
§ 22

Forsikret i krigsforsikringsforbundet for erhvervsløsøre er løsøre, der anvendes erhvervsmæssigt, og som befinder sig her i landet eller her er indført i offentlige registre, for så vidt løsøret

 • 1) efter forsikringstidens indtræden er eller har været omfattet af en brandforsikring eller forsikring mod fare under befordring til lands eller i luften, tegnet i de i § 5, stk. 1, nr. 1, angivne forsikringsselskaber, eller

 • 2) af ejeren ved skriftlig henvendelse til forbundet er begæret krigsforsikret.

Stk. 2 Fra forsikringen undtages dog

 • 1) løsøre, der hører til en landbrugsejendom eller til en ejendom, der helt eller overvejende anvendes til landbrug, skovbrug eller gartneri,

 • 2) privat indbo,

 • 3) tilbehør til en bygning, der er brandforsikret sammen med denne, samt

 • 4) værdier, der er forsikret i krigsforsikringsforbundet for personmotorkøretøjer, svævefly og lystfartøjer.

§ 23

Det beløb, for hvilket der er tegnet forsikring som nævnt i § 22, stk. 1, eller hvormed det forsikrede er anmeldt til forbundet, er forsikringssum også for krigsforsikringen. Såfremt forsikringssummen i skadesøjeblikket er lavere end det forsikredes værdi, hæfter forbundet dog kun i forholdet mellem forsikringssummen og værdien.

§ 24

Erstatningerne samt forbundets administrationsudgifter udredes af forsikringsbidrag fra forbundets medlemmer.

Stk. 2 Medlem af forbundet er enhver ejer af løsøre, der er forsikret i forbundet.

Stk. 3 Foreløbige og endelige forsikringsbidrag opkræves med mellemrum ikke mindre end et halvt år og med højst 1/4 pct. ad gangen af den forsikringssum, efter hvilken den pågældendes bidragspligt bestemmes.

Stk. 4 Det endelige forsikringsbidrag kan ikke overstige 2 1/2 pct. af den i stk. 3 nævnte forsikringssum.

§ 25

Hvert års 1. januar og 1. juli opkræves foreløbige bidrag til dækning af de i det forløbne halve år indtrufne skader og til dækning af påløbne administrationsomkostninger, medmindre forbundets bestyrelse skønner, at det er forsvarligt at undlade opkrævning.

Stk. 2 Foreløbige forsikringsbidrag pålignes hver, der har været medlemmer af forbundet i det forløbne halve år. Har forsikringssummen ikke været uforandret gennem hele halvåret, beregnes den sum, af hvilken der skal svares bidrag, som 1/6 af summen af de højeste beløb, for hvilke den bidragspligtige har haft forsikret i hver af halvårets måneder.

Stk. 3 Endeligt forsikringsbidrag pålignes enhver, der er medlem af forbundet ved forsikringstidens ophør. Såfremt de pågældende værdier ikke er forsikret i forbundet ved forsikringstidens ophør, pålignes det endelige bidrag den, der senest har været medlem af forbundet. Bidraget beregnes efter den tid, de pågældende værdier har været krigsforsikret. Har forsikringssummen ikke været uforandret under forsikringstiden, beregnes den sum, af hvilken der skal svares bidrag, som summen af de højeste beløb, for hvilke de pågældende værdier har været forsikret i hver af de enkelte måneder under forsikringstiden, divideret med antallet af måneder.

§ 26

I de forsikrede genstande kan der søges fyldestgørelse for krav på forsikringsbidrag med renter uden hensyn til ejendomsforbehold og viljesbestemte panterettigheder.

§ 27

I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 7, 8, stk. 2, 3 og 4, 12, stk. 2 og 3, 16, stk. 1, 17, 18 og 19 tilsvarende anvendelse med de af forholdets natur følgende ændringer.

Kapitel 5. Krigsforsikringsforbundet for jordbrugets værdier.
§ 28

Forsikret i krigsforsikringsforbundet for jordbrugets værdier er:

 • 1. Bygninger her i landet, der efter forsikringstidens indtræden er eller har været omfattet af en brandforsikring i de i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte forsikringsvirksomheder, og som ikke er krigssforsikret efter §§ 5 og 20.

 • 2. Privat indbo, der på skadestidspunktet befinder sig i de i forbundet forsikrede bygninger, dog højst til en værdi af 100.000 kr. pr. indbogruppe, jfr. § 6, stk. 2.

 • 3. Privat indbo, dog højst til en værdi af 100.000 kr. pr. indbogruppe, jfr. § 6, stk. 2, i andre bygninger, der helt eller delvis anvendes til beboelse, såfremt bygningen ville have været forsikret i forbundet, hvis der havde været tegnet brandforsikring, eller hvis bygningen ikke havde været undtaget for krigsforsikring i medfør af § 1, stk. 2.

 • 4. Jord, der hører til en landbrugsejendom eller til en ejendom, der helt eller dog overvejende anvendes til landbrug, skovbrug eller gartneri, for så vidt de til ejendommen hørende bygninger efter forsikringstidens indtræden er eller har været forsikret i forbundet, eller jorden selvstændigt er anmeldt til dette.

 • 5. Skove og plantager, der efter forsikringstidens indtræden er eller har været omfattet af en brandforsikring i de i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte forsikringsvirksomheder, eller som selvstændigt er anmeldt til forbundet.

 • 6. Driftsinventar og driftsmateriel, derunder maskiner, redskaber og tekniske anlæg af enhver art samt besætning, gødning, lagre af fast brændsel, olie, afgrøder og andet, der hører til en landbrugsejendom eller til en ejendom, der helt eller overvejende anvendes til landbrug, skovbrug eller gartneri, for så vidt de nævnte effekter befinder sig her i landet og efter forsikringstidens indtræden er eller har været omfattet af en brandforsikring i de i § 5, stk. 1, nr. 1, angivne forsikringsvirksomheder. Desuden er afgrøde på roden, lagerbeholdning, afgrødegivende planter og planter under erhvervsmæssig tiltrækning forsikret i forbundet, for så vidt de pågældende værdier af ejeren ved skriftlig henvendelse til forbundet er begæret krigsforsikret.

 • 7. Driftsinventar og driftsmateriel til opdræt af pelsdyr og fisk samt avlsdyr og yngel, for så vidt de pågældende værdier af ejeren ved skriftlig henvendelse til forbundet er begæret krigsforsikret.

§ 29

Erstatninger samt forbundets administrationsudgifter udredes af forsikringsbidrag fra forbundets medlemmer.

Stk. 2 Medlem af forbundet er enhver ejer af værdier, der er forsikret i forbundet, bortset fra ejere af privat indbo i lejede husrum. Medlem af forbundet er endvidere enhver ejer af bygninger, der ikke omfattes af denne lov, men hvori findes privat indbo, der er forsikret i forbundet, jfr. § 28, nr. 3.

§ 30

I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 6-8, 10-19, 23, 24, stk. 3 og 4, 25 og 26 tilsvarende anvendelse med de af forholdets natur følgende ændringer.

Kapitel 6. Krigsforsikringsforbundet for personmotorkøretøjer, svævefly og
lystfartøjer.
§ 31

Forsikret i krigsforsikringsforbundet for personmotorkøretøjer, svævefly og lystfartøjer er:

 • 1. Personmotorkøretøjer, der ikke udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og som efter forsikringstidens indtræden er eller har været registreret i dansk motorregister, for så vidt der for de pågældende køretøjer er eller har været tegnet ansvarsforsikring i en af de i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte forsikringsvirksomheder.

 • 2. Svævefly, der efter forsikringstidens indtræden er eller har været indført i registret over luftfartøjer (nationalitetsregistret).

 • 3. Lystfartøjer, der befinder sig her i landet eller i dansk farvand, og som efter forsikringstidens indtræden er eller har været omfattet af en forsikring, der er tegnet i en af de i § 5, stk. 1, nr. 1, nævnte forsikringsvirksomheder.

§ 32

Forsikringssummen for de enkelte i forbundet forsikrede værdier fastsættes af forbundets bestyrelse. For motorkøretøjers vedkommende skal de i handelsforhold almindeligt anvendte tabeller over brugtvognspriser, ansat efter køretøjets fabrikationsår, og for svæveflys og lystfartøjers vedkommende brandforsikringssummen være retningsgivende. Hvis en brandforsikring ikke er eller har været tegnet, fastsættes forsikringssummen efter indhentede oplysninger om værdien af det pågældende svævefly eller lystfartøj.

§ 33

Foreløbige og endelige bidrag opkræves med mellemrum ikke mindre end 1/2 år og med højst 1 pct. ad gangen af den forsikringssum, efter hvilken den pågældendes bidragspligt bestemmes.

§ 34

I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 7, 8, stk. 2 og 3, 10, stk. 1 og 2, 11, stk. 1 og 2, 12, stk. 2 og 3, 16, stk. 1, 17, 18, 19, 24, stk. 1, 2 og 4, og 26 tilsvarende anvendelse med de af forholdets natur følgende ændringer.

Kapitel 7. Almindelige bestemmelser.
§ 35

Værdier, der ikke er krigsforsikret i medfør af bestemmelserne i §§ 5, 20, 22, 28 og 31, fordi de ikke er eller har været omfattet af en civil forsikring, kan af ejeren forsikres mod krigsskade ved skriftlig henvendelse herom til vedkommende krigsforsikringsforbund. Forsikringssummen for sådanne værdier fastsættes af forbundets bestyrelse på grundlag af den i anmeldelsen indeholdte værdiangivelse og de øvrige for forbundet foreliggende oplysninger.

§ 36

Eventuelt overskud, som fremkommer i et krigsforsikringsforbund ved dets ophør, tilfalder statskassen.

§ 37

Kommunale og andre offentlige myndigheder samt danske og her i landet virkende udenlandske forsikringsselskaber er pligtige at bistå krigsforsikringsforbundene i deres virksomhed.

§ 38

Anmeldelse af krigsskade skal ske uden ugrundet ophold og senest 6 måneder efter, at skadelidte er blevet vidende om skadens opståen og har haft mulighed for at foretage anmeldelse, jfr. § 19, stk. 1. Anmeldelsen indgives til vedkommende krigsforsikringsforbund på særlige formularer, der fås hos forbundet eller forsikringsselskaberne. Hvis anmeldelsen på grund af forholdene må befrygtes ikke at kunne komme frem til krigsforsikringsforbundet, kan anmeldelse ske til vedkommende forsikringsselskab, eller for sådanne værdiers vedkommende, der ikke er omfattet af en almindelig forsikring, til et dansk forsikringsselskab eller et dansk forsikringsselskabs stedlige repræsentant.

Stk. 2 Bevisvanskeligheder, der kan henføres til ugrundet forsinkelse af anmeldelsens fremsættelse, kommer skadelidte til skade.

§ 39

Efter modtagelse af skadesanmeldelse lader krigsforsikringsforbundet snarest muligt foretage registrering og vurdering af de opståede skader. Danske og her i landet virkende udenlandske forsikringsselskaber og disses stedlige repræsentanter er pligtige at foretage registrering og vurdering af krigsskader efter anmodning af krigsforsikringsforbundet.

Stk. 2 Såfremt krigsskade er anmeldt direkte til et forsikringsselskab, jfr. § 38, stk. 1, skal forsikringsselskabet straks lade foretage registrering og vurdering af de pågældende skader og snarest muligt fremsende registrering- og vurderingsforretningen samt anmeldelsen til krigsforsikringsforbundet.

§ 40

Krigsforsikringsforbundet skal snarest muligt efter modtagelsen af registrerings- og vurderingsforretningen give skadelidte oplysninger om resultatet af registreringen og vurderingen.

§ 41

Indtil 1 måned efter, at skadelidte har modtaget oplysning om resultatet af registreringen og vurderingen, kan han ved skriftlig henvendelse til krigsforsikringsforbundet forlange omvurdering foretaget. Omvurderingen foretages af 3 personer, udnævnt af amtmanden for det amt, hvor skaden er sket, i København af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Omvurdering kan endvidere finde sted på krigsforsikringsforbundets foranstaltning, såfremt forbundet inden den i stk. 1 angivne frist giver skadelidte skriftlig underretning om, at der vil blive foretaget omvurdering.

§ 42

Forbundet afholder de med registreringen og vurderingen forbundne udgifter. Udgiften ved omvurdering afholdes ligeledes af forbundet. Såfremt omvurdering begæret af skadelidte ikke fører til et for ham gunstigere resultat, afholdes udgiften dog af skadelidte.

§ 43

Ved vurdering og omvurdering lægges de lovlige priser umiddelbart før skadens indtræden til grund.

Stk. 2 Bestyrelsen for krigsforsikringsforbundet kan fastsætte normalsatser for bestemte arter af genstande eller grupper af genstande.

§ 44

Panterettigheder og andre rettigheder i krigsforsikret fast ejendom og løsøre forfalder ikke til udbetaling som følge af, at det forsikrede forringes eller går til grunde ved krigsskade.

Stk. 2 Hvor forholdene taler derfor, kan forbundets bestyrelse bestemme, at forfaldstiden for renter, afdrag og andre ydelser, der forfalder i indtil et år fra skadens indtræden, udskydes i indtil et år, dog længst indtil det tidspunkt, da erstatningen kan kræves udbetalt. Såfremt det forsikrede ikke må antages at være behæftet ud over sin værdi ved skadens indtræden, kan på tilsvarende måde forfaldstiden for senere ydelser udskydes for et år ad gangen på det vilkår, at de ydelser, for hvilke forfaldstiden tidligere er udskudt, betales. Rettighedshaverne skal så vidt muligt have direkte meddelelse fra forbundet om, at disse bestemmelser er eller vil blive bragt i anvendelse.

Stk. 3 I tilfælde af væsentlig krigsskade kan panthaverne uden fortabelse af fortrinsretten meddele henstand med betalingen af renter og lignende ydelser indtil det tidspunkt, da erstatningen kan kræves udbetalt, helt eller delvis, jfr. § 16, stk. 1. Tidsfristen i tinglysningslovens § 40, stk. 4, 1. pkt., regnes i så fald fra dette tidspunkt.

§ 45

Med de ændringer, som følger af forholdets natur, finder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler tilsvarende anvendelse med hensyn til forhold, som omfattes af denne lov.

§ 46

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 47

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2 Loven kan med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger, sættes i kraft for Grønland ved kgl. anordning.