Værnepligtsloven

Denne konsoliderede version af værnepligtsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 213 af 30. maj 1980,
jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 13. marts 2006,
som ændret ved lov nr. 538 af 08. juni 2006 og lov nr. 1538 af 18. december 2018

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 3 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Militær
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel I Almindelige bestemmelser
§ 1

Enhver dansk mand er undergivet værnepligt (værnepligtig).

Stk. 2 Den, der tillige er statsborger i en fremmed stat, kan af forsvarsministeren fritages for værnepligt, såfremt dette er fastsat ved gensidig overenskomst med den pågældende stat.

Stk. 3 Den, der er tilflyttet fra Færøerne eller Grønland efter at have haft ophold der i mindst 10 år, kan af forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, fritages for værnepligt. Ansøgning om fritagelse skal afgives senest 4 uger efter, at den værnepligtige har modtaget pålæg om at møde til Forsvarets Dag, jf. § 13, stk. 2.

Stk. 4 Den, der møder til Forsvarets Dag efter at være fritaget for værnepligt efter stk. 2 eller 3, er omfattet af lovgivningens bestemmelser om værnepligtige.

§ 2

Værnepligtige skal med de begrænsninger, der følger af denne lov, gøre værnepligtstjeneste, der består i

 • 1) tjeneste i forsvaret,

 • 2) tjeneste i redningsberedskabet,

 • 3) bistandsarbejde i udviklingslande eller

 • 4) civilt arbejde

efter den særlige lovgivning herom.

Stk. 2 Frivillig tjeneste i forsvaret eller redningsberedskabet kan efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren, træde i stedet for værnepligtstjeneste. Sessionsbekendtgørelsen

efter den særlige lovgivning herom.
§ 3

Mænd, der har gjort værnepligtstjeneste i en fremmed stat eller har gennemgået uddannelse i en fremmed stats forsvar, kan af Værnepligtsnævnet helt eller delvis fritages for værnepligtstjeneste.

Stk. 2 Forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, kan tillade udenlandske mænd at gøre værnepligtstjeneste, når særlige omstændigheder taler derfor, og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat. Medmindre forsvarsministeren bestemmer andet, gælder lovgivningens bestemmelser om værnepligtige for den, der har opnået sådan tilladelse, så længe han er bosat her i landet.

§ 4

Den, der ved dansk eller fremmed domstol er idømt ubetinget straf af fængsel i mindst 30 dage eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70, kan af sessionen udelukkes fra værnepligtstjeneste, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for, at han vil give anledning til disciplinære vanskeligheder eller besværliggørelse af tjenesten.

Stk. 2 Den, der i henhold til stk. 1 udelukkes fra værnepligtstjeneste, kan, når der er gået et år fra sidste afgørelse, kræve, at sagen herom genoptages.

Stk. 3 Forsvarsministeren fastsætter regler om behandlingen af sager om udelukkelse fra værnepligtstjeneste. Sessionsbekendtgørelsen

§ 4a

Såfremt en værnepligtig, der har afsluttet den første samlede tjeneste, idømmes en sanktion som nævnt i § 4, stk. 1, kan vedkommende minister eller den myndighed, ministeren bemyndiger til det, undlade at genindkalde den pågældende, såfremt det udviste forhold begrunder en nærliggende fare for, at han vil give anledning til disciplinære vanskeligheder eller besværliggørelse af tjenesten. Bekendtgørelse om civil værnepligt Bekendtgørelse om undladelse af genindkaldelse af værnepligtige, der er idømt visse sanktioner

§ 4b

Forsvarsministeren eller den myndighed, ministeren bemyndiger til det, kan til brug ved behandling af de i §§ 4 og 4 a nævnte sager afkræve Rigspolitichefen oplysninger om værnepligtiges strafbare forhold, herunder oplysninger i elektronisk form. Rigspolitichefen afgiver de pågældende oplysninger i form af straffeattester til offentlig brug. Bekendtgørelse om undladelse af genindkaldelse af værnepligtige, der er idømt visse sanktioner Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv. Bekendtgørelse om civil værnepligt

Stk. 2 Såfremt en tjenstgørende værnepligtig idømmes en sanktion som nævnt i § 4, stk. 1, meddeler politiet dette til forsvarsministeren.

Stk. 3 Til brug for afgørelse af sager efter §§ 4 eller 4 a videregives de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger til den myndighed, der skal træffe afgørelse i sagen.

§ 5

Ved udtrykket »landet« forstås i denne lov Kongeriget Danmark med undtagelse af Færøerne og Grønland.

Kapitel II Udskrivningsmyndighederne
§ 6

Forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, forestår afholdelse af Forsvarets Dag, herunder session, og afgør i øvrigt, om en person

 • 1) er undergivet værnepligt,

 • 2) i henhold til § 13 er forpligtet til at møde til Forsvarets Dag,

 • 3) af grunde, der ikke vedrører egnethed og ikke vedrører udelukkelse efter § 4, har krav på, at værnepligten bortfalder for ham.

§ 7

På Forsvarets Dag orienteres de værnepligtige om de forskellige tjenesteforhold samt muligheder for indkaldelse, uddannelse og ansættelse. Der gennemføres tillige session, der bedømmer og udskriver de værnepligtige til værnepligtstjeneste. Forsvarsministeren fastsætter regler for afholdelsen af Forsvarets Dag, herunder for sessionernes forretningsgang. Sessionsbekendtgørelsen

Stk. 2 Sessionen består af

 • 1) en sessionsleder og

 • 2) en sessionslæge.

§ 8

Sessionens afgørelser træffes af sessionslederen og sessionslægen i fællesskab. Ved afgørelser om en persons egnethed til værnepligtstjeneste er sessionslægens indstilling afgørende ved manglende enighed. Ved andre afgørelser er sessionslederens indstilling afgørende ved manglende enighed.

§ 9

Sessionens afgørelser om en persons egnethed til værnepligtstjeneste kan indbringes for Værnepligtsnævnet. Indbringelse for Værnepligtsnævnet kan først finde sted, når sessionens afgørelse om personens egnethed har været behandlet på en efterfølgende uafhængig session. Sessionens afgørelser om udelukkelse fra værnepligtstjeneste kan af den værnepligtige og af hvert af sessionens medlemmer indbringes for Værnepligtsnævnet. Andre afgørelser truffet af sessionen kan indbringes for forsvarsministeren.

Stk. 2 Medmindre Værnepligtsnævnet bestemmer andet, kan afgørelser om udelukkelse fra værnepligtstjeneste ikke indbringes for nævnet senere end 4 uger fra det tidspunkt, da afgørelsen er meddelt den værnepligtige. Forsvarsministeren kan i øvrigt fastsætte frister for klage over sessionsafgørelser.

Kapitel II a Værnepligtsnævnet
§ 10

Forsvarsministeren nedsætter et Værnepligtsnævn.

Stk. 2 Nævnet består af en formand, der skal være dommer, og 5 andre medlemmer. Nævnets medlemmer udpeges af forsvarsministeren. Formanden udpeges efter indstilling fra Domstolsstyrelsen. 2 af medlemmerne udpeges efter indstilling fra de værnepligtiges talsmandsorganer og et medlem, der skal være læge, efter indstilling fra Forsvarets Sundhedstjeneste. Lægen deltager kun i afgørelsen af sager i henhold til § 11, stk. 1, nr. 3.

Stk. 3 Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Stk. 4 Medlemmer og stedfortrædere udpeges for 4 år ad gangen.

Stk. 5 De af talsmandsorganerne indstillede medlemmer og stedfortrædere udpeges dog for 1 år uden mulighed for genudpegning.

§ 11

Værnepligtsnævnet afgør

Stk. 2 Indbringelse af sager for Værnepligtsnævnet har ikke opsættende virkning, medmindre nævnet bestemmer andet.

§ 12

Værnepligtsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter regler for Værnepligtsnævnets virksomhed. Bekendtgørelse om Værnepligtsnævnet

Kapitel III Forsvarets Dag og session
§ 13

Værnepligtige, der har bopæl eller ophold her i landet, skal møde til Forsvarets Dag i det år, hvori de fylder 18 år. Forsvarsministeren kan dog bestemme, at mødepligten skal indtræde senere. Sessionsbekendtgørelsen

Stk. 2 Forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, kan pålægge værnepligtige at møde til Forsvarets Dag. Sessionsbekendtgørelsen

Stk. 3 Værnepligtige, der har rimelig interesse heri, kan møde til Forsvarets Dag fra og med det år, hvori de fylder 18 år.

Stk. 4 Forsvarsministeren kan under den i § 27 angivne betingelse give de værnepligtige udsættelse med at møde til Forsvarets Dag indtil udgangen af det år, i hvilket de fylder 25 år.

Stk. 5 Forsvarsministeren kan fastsætte regler om pligten og retten til at møde til Forsvarets Dag, jf. stk. 1-3. Sessionsbekendtgørelsen

§ 14

De værnepligtige skal til brug for sessionsbedømmelsen underkaste sig lægeundersøgelser samt prøver og undersøgelser af anden art, ligesom de skal give de oplysninger om deres uddannelsesforhold, der har betydning for værnepligtstjenesten. Hvis det skønnes nødvendigt for sessionsbehandlingen, kan sessionen afkræve anden myndighed oplysninger om de værnepligtiges strafbare forhold og helbredsforhold og kan herunder indhente sygehusjournaler eller udskrifter heraf.

Stk. 2 Udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og attestudstedelser m.v., der er foretaget efter pålæg af udskrivningsmyndighederne, godtgøres de værnepligtige efter regler, der fastsættes af forsvarsministeren. Sessionsbekendtgørelsen

§ 15

Sessionen kan pålægge en værnepligtig, der møder for sessionen, og som ikke findes egnet til værnepligtstjeneste, fordi han

 • 1) endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet,

 • 2) lider af en midlertidig svaghed eller sygdom eller

 • 3) ikke har forevist dokumentation for en påstået eller formodet svaghed eller sygdom, at møde for en senere session.

Stk. 2 En værnepligtig, der har modtaget pålæg efter stk. 1, kan kræve at blive endeligt sessionsbehandlet inden udgangen af året efter det år, i hvilket han er mødt for sessionen første gang.

Stk. 3 Er grunden til, at den værnepligtige ikke er fundet egnet til værnepligtstjeneste, den i stk. 1, nr. 3 anførte, og har han ved en senere session fortsat ikke fremvist dokumentation, kan den værnepligtige dog først kræve at blive endeligt sessionsbehandlet ved den første session i det følgende år.

Stk. 4 For den værnepligtige, der er mødt for sessionen, inden pligten hertil er indtrådt efter § 13, stk. 1, regnes fristerne først fra det år, i hvilket sessionsmødepligten indtræder.

Stk. 5 Værnepligtige, der efter tidligere at være udskrevet er blevet erklæret for tiden uegnede, kan ikke efter stk. 1 pålægges at møde i et senere sessionshalvår.

§ 16

En værnepligtig, som efter § 13 er pålagt at møde til Forsvarets Dag, og som uden lovligt forfald udebliver herfra, kan ved politiets hjælp fremstilles for Forsvarets Dag, herunder sessionen.

§ 17

Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om afholdelse af Forsvarets Dag, herunder om sessionens bedømmelse af de værnepligtiges egnethed til værnepligtstjeneste og om udskrivningen. Sessionsbekendtgørelsen

Stk. 2 Deltagere i Forsvarets Dag har ret til fribefordring fra hjemsted her i landet til mødestedet og omvendt. Regler om fribefordring fastsættes af forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det.

§ 18

Sessionen udskriver til værnepligtstjeneste alle værnepligtige, der ikke findes at have sådanne svagheder eller mangler, at de varigt er uegnede til al værnepligtstjeneste. Sessionen inddeler de udskrevne værnepligtige i egnede og begrænset egnede.

Stk. 2 Værnepligtige, der ikke er blevet endeligt sessionsbehandlet inden deres fyldte 30. år, kan ikke udskrives.

§ 19

Sessionen kan tilkendegive den værnepligtige, der udskrives, i hvilken måned han tidligst vil blive indkaldt, såfremt den værnepligtige godtgør, at en sådan fastsættelse af tidligst mulige indkaldelsestidspunkt vil være af særlig betydning for ham af hensyn til hans uddannelse eller af andre grunde. Forsvarsministeren kan fastsætte regler herom. Sessionsbekendtgørelsen

§ 20

Til brug ved fordelingen, jf. kapitel IV, trækker de udskrevne værnepligtige et lodtrækningsnummer på sessionen.

§ 21

Forsvarsministeren kan bestemme, at udskrevne værnepligtige, der ønsker at gøre værnepligtstjeneste i forsvaret eller i det statslige redningsberedskab, uanset den i § 18, stk. 1, 2. punktum, nævnte inddeling og udfaldet af den i § 20 nævnte lodtrækning kan indgå aftale om at blive indkaldt forud for øvrige værnepligtige. Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv.

§ 21a

Enhver dansk kvinde inviteres til at deltage i Forsvarets Dag i det år, hvori hun fylder 18 år, såfremt hun har bopæl eller ophold her i landet.

Kapitel IV Fordeling af de udskrevne værnepligtige
§ 22

Forsvarsministeren fordeler de udskrevne værnepligtige til forsvaret og til redningsberedskabet og fastsætter regler om fordeling af de værnepligtige efter § 23. Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv.

§ 23

De udskrevne værnepligtige, der har indgået aftale om indkaldelse efter § 21, fordeles forlods i overensstemmelse med deres ønsker om særligt mødetidspunkt og mødested.

Stk. 2 Herefter foretages fordelingen således, at værnepligtige, der er udskrevet som egnede, udtages fremfor værnepligtige, der er udskrevet som begrænset egnede, og således, at de lavere lodtrækningsnumre inden for hver af disse kategorier udtages fremfor de højere.

§ 24

(Ophævet).

§ 24a

Til brug for værnepligtiges placering på tjenestesteder og inden for disse kan forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, hos Rigspolitichefen få oplyst, om værnepligtige, der er udtaget til den første samlede tjeneste, for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer er idømt ubetingede frihedsstraffe eller betingede frihedsstraffe eller domme uden straffastsættelse, herunder med vilkår om samfundstjeneste, eller foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70.

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter regler om indhentelse af oplysninger i henhold til stk. 1, herunder indhentelse af oplysninger i elektronisk form, samt videregivelse af disse til værnepligtsuddannende myndigheder. Bekendtgørelse om fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv.

Stk. 3 Oplysninger, der er videregivet af politiet i medfør af § 4 b, stk. 2, kan videregives til den værnepligtsuddannende myndighed.

Kapitel V De værnepligtiges indkaldelse m.v.
§ 25

Forsvarsministeren fastsætter regler om fremgangsmåden ved de værnepligtiges indkaldelse. Sessionsbekendtgørelsen

Stk. 2 Værnepligtige, der ikke inden deres fyldte 32. år har påbegyndt værnepligtstjenesten, kan ikke indkaldes til sådan tjeneste.

§ 26

Enhver værnepligtig er selv ansvarlig for, at bopælsforandringer, bortrejse og lignende ikke er til hinder for, at indkaldelsesordrer og andre meddelelser fra myndighederne om værnepligten kan komme ham i hænde rettidigt.

Stk. 2 Værnepligtige, der møder til værnepligtstjeneste, er pligtige at lade sig vaccinere mod epidemiske sygdomme. Forsvarsministeren bestemmer, hvilke sygdomme der er omfattet af 1. punktum, og fastsætter regler om udførelse af vaccinationerne.

Stk. 3 Værnepligtige, der møder til eller hjemsendes fra værnepligtstjeneste, har ret til fri befordring fra hjemsted her i landet til mødested og omvendt. Regler om sådan fribefordring samt om befordring til og fra Færøerne og Grønland fastsættes af forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det.

Kapitel VI Udsættelse med og fritagelse for værnepligtstjeneste
§ 27

Udskrevne værnepligtige kan gives udsættelse med møde til den første samlede tjeneste indtil udgangen af det år, i hvilket de fylder 26 år, når de godtgør, at udsættelsen af hensyn til deres uddannelse eller af andre grunde vil være af særlig betydning for dem.

§ 28

Efter det tidspunkt, der er nævnt i § 27, kan udsættelse med den første samlede tjeneste kun gives værnepligtige, der godtgør, at udsættelsen har væsentlig betydning for deres eller deres pårørendes velfærd.

Stk. 2 Udsættelsen gives for indtil 1 år ad gangen og kan, såfremt de i stk. 1 nævnte forhold stadig foreligger, gives for sammenlagt højst 3 år.

§ 29

Værnepligtige kan fritages for værnepligtstjeneste, når de i medfør af § 28 har opnået sammenlagt 3 års udsættelse, såfremt de godtgør, at fritagelsen har afgørende betydning for deres eller deres pårørendes velfærd.

Stk. 2 Værnepligtige, der er udskrevet til værnepligtstjeneste før den 1. januar 2010 og siden er givet udsættelse i medfør af §§ 27 og 28, er fritaget for værnepligtstjeneste.

§ 30

Afgørelse om udsættelse i henhold til §§ 27 og 28 træffes af den myndighed, som af forsvarsministeren er bemyndiget til det.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 kan af den værnepligtige indbringes for Værnepligtsnævnet. Afgørelsen kan ikke indbringes senere end 4 uger fra det tidspunkt, da den er meddelt den værnepligtige.

Stk. 3 Afgørelse om fritagelse i henhold til § 29, stk. 1, træffes af Værnepligtsnævnet efter indstilling fra forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det.

§ 30a

Forsvarsministeren eller den myndighed, ministeren bemyndiger til det, kan give udsættelse til værnepligtige, som efter hjemsendelse fra den første samlede tjeneste genindkaldes, såfremt de godtgør, at de i § 27 anførte betingelser er til stede.

Kapitel VII Øvrige bestemmelser
§ 31

Forsvarsministeren kan under krig eller andre ekstraordinære forhold forhøje de aldersgrænser, der i lovgivningen er fastsat for at gøre værnepligtstjeneste.

§ 32

Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren bestemme, at værnepligtige eller grupper af værnepligtige, der er udskrevet, eller som har opnået den alder, der i henhold til § 13 er fastsat for indtræden af pligten til at møde til Forsvarets Dag, ikke uden tilladelse må rejse ud af landet eller tage hyre på fremmede staters skibe.

§ 33

De værnepligtige registreres efter regler fastsat af forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det. Sessionsbekendtgørelsen

Kapitel VIII Straffebestemmelser
§ 34

Overtrædelse af § 13, stk. 1, § 14, stk. 1, og pålæg meddelt i medfør af § 13, stk. 2, eller § 15, stk. 1, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan straffen fastsættes til fængsel i indtil 2 år.

§ 35

I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 32, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, såfremt den pågældende er udskrevet.

§ 36

Sager om de i §§ 34 og 35 nævnte overtrædelser behandles efter strafferetsplejens regler.

Stk. 2 Skønnes en overtrædelse ikke at medføre højere straf end bøde, kan forsvarsministeren eller den myndighed, forsvarsministeren bemyndiger til det, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt han erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Sessionsbekendtgørelsen

Stk. 3 Med hensyn til den i stk. 2 nævnte tilkendegivelse, finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 895 tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 37

Forældelsesfristen for strafansvaret efter lovgivningens regler om udeblivelse efter indkaldelse til værnepligtstjeneste kan tidligst løbe fra det tidspunkt, den pågældende er mødt til sådan tjeneste eller pligten hertil er bortfaldet.

Kapitel IX Ikrafttrædelses-, ændrings- og overgangsbestemmelser

Lov nr. 213 af 30. maj 1980 indeholder følgende ikrafttrædelses- ændrings- og overgangsbestemmelser:

§ 38

Loven træder i kraft den 1. januar 1981.

Stk. 2 Samtidig ophæves

 • 1) lov nr. 41 af 22. marts 1907 om fribefordring af værnepligtige,

 • 2) lov nr. 254 af 4. juni 1947 om vaccination af værnepligtige og

 • 3) lov om værnepligt, jfr. lovbekendtgørelse nr. 15 af 20. januar 1970.

§§ 39-42

(Udeladt af Redaktionen).