Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Lov nr. 423 af 10. juni 2003, jf.
lovbekendtgørelse nr. 284 af 14. marts 2013,
som ændret ved lov nr. 395 af 02. maj 2016 og lov nr. 285 af 29. marts 2017

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Enhver, der rammes af en ulykke eller en sygdom, der med rimelig sandsynlighed kan henføres til udførelsen af de pligter, der er forbundet med tjenesten, eller til de forhold, hvorunder tjenesten foregår, er berettiget til erstatning fra staten for følgerne heraf efter denne lov.

Stk. 2 Ved tjeneste efter stk. 1 forstås

 • 1)   aftjening af værnepligt, herunder som værnepligtig befalingsmand, ved forsvaret og redningsberedskabet,

 • 2)   aftjening af civil værnepligt,

 • 3)   aftjening af værnepligt ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande,

 • 4)   tjeneste som frivillig i hjemmeværnet, jf. lov om hjemmeværnet § 6, nr. 1, litra b, eller

 • 5)   tjeneste som frivillig i redningsberedskabet, som kontraktansat menig i det statslige regionale redningsberedskab, jf. beredskabslovens § 55, eller som beredskabspligtig, jf. beredskabslovens § 56.

§ 1a

Enhver, der er sikret efter denne lov, har uanset bestemmelsen i § 1, stk. 1, ret til erstatning for følgerne af terrorhandlinger, jf. straffelovens §§ 114 og 114 a, selv om skaden ikke kan anses for en følge af tjenesten eller de forhold, tjenesten er foregået under.

Stk. 2 Staten har regres mod ansvarlige skadevoldere for udgifter efter stk. 1.

§ 2

Erstatning m.v. efter § 1 fastsættes efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, medmindre andet følger af denne lov.

Stk. 2 Afgørelser efter § 1 og § 2, stk. 1, træffes af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

§ 3

Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med forsvarsministeren regler for, hvorledes anmeldelse skal ske, og hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde.

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte regler om, at anmeldelser skal foregå digitalt, og at kommunikationen mellem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og den, der ifølge regler fastsat i medfør af stk. 1 har pligt til at anmelde, i forbindelse hermed skal foregå digitalt. Der kan herunder stilles krav om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur.

§ 4

Krav om erstatning skal rejses inden 6 måneder fra hjemsendelsen eller inden 1 år fra ulykken indtrådte eller sygdommen blev påvist. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan se bort fra disse frister, når betingelserne for dispensation efter § 36, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring er opfyldt.

§ 5

Hvis det viser sig, at den anmeldte skade ikke er omfattet af § 1, træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse herom. For sager, der behandles som ulykker, træffes afgørelsen senest 3 måneder efter, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har modtaget anmeldelsen. For sager, der behandles som sygdomme, er fristen 6 måneder.

Stk. 2 Afgår tilskadekomne ved døden efter skadens anmeldelse, finder fristerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse for meddelelse til de efterladte om, at dødsfaldet ikke er omfattet af loven. Fristerne regnes her fra underretningen om dødsfaldet til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

§ 6

For en indkaldt værnepligtig skal der ved årslønsfastsættelsen tages hensyn til den indtægt, tilskadekomne kunne forvente at opnå, såfremt han var blevet hjemsendt uden følger af ulykken eller sygdommen.

§ 7

Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2 Loven anvendes på

 • 1)   ulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og

 • 2)   sygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 3 Samtidig ophæves lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Stk. 4 Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. stk. 3, anvendes fortsat på

 • 1)   ulykker, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og

 • 2)   sygdomme anmeldt før den 1. januar 2004.

§ 8

Løbende rente efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. april 1968, forhøjes fra den 1. januar 2004 til 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965. For kapitalerstatninger, der skal udbetales efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., og som fastsættes mere end 3 år efter ulykken, anvendes lov om arbejdsskadesikring § 25, stk. 4.

Stk. 2 Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 1. april 1978 og den 31. december 1992 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 341,5 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen. Ménerstatning forhøjes fra den 1. januar 2004 til 341,5 pct. af den ydelse, der svarer til grundbeløbet.

Stk. 3 Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 1. januar 1993 og den 30. januar 1995 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 130,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 4 Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 31. januar 1995 og den 31. december 2002 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 5 Renter, løbende ydelser og menerstatninger, jf. stk. 1-4, reguleres efter lov om arbejdsskadesikring § 25.

Stk. 6 Hvis en tilskadekommen, der modtager et rente- eller ydelsesbeløb, dør efter denne lovs ikrafttræden, beregnes og reguleres erstatningen til de efterladte på grundlag af en årsløn, der svarer til det rente- eller ydelsesbeløb, som er fastsat efter stk. 1-4.

Stk. 7 Rentemodtagere, der er fyldt 67 år, kan forlange, at renten, efter at denne er nedsat efter § 21, stk. 4, eller § 22, stk. 6, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. april 1968, omsættes til et kapitalbeløb.

Stk. 8 Fristen, inden for hvilken den i stk. 7 nævnte omsætning af rente til kapital kan ske, fastsættes af beskæftigelsesministeren, der ligeledes fastsætter regler for omsætning af rente til efterladte.