Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 881 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 16. juni 2020

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål og bemyndigelse
§ 1

Loven har til formål at fastlægge rammerne for et samlet projekt vedrørende udbygning og dele af driften af Flyvestation Skrydstrup med henblik på en optimal anvendelse af Danmarks kampflykapacitet under behørig iagttagelse af planhensyn og miljø- og naturbeskyttelsesmæssige hensyn.

Stk. 2 Det samlede projekt efter stk. 1 består af:

  • 1) Et anlægsprojekt, hvor Flyvestation Skrydstrup udbygges i overensstemmelse med det kort, der fremgår af bilag 1, ved anlæggelse af et bygningskompleks og infrastruktur til brug for kampflykapaciteten og ved etablering af støjafskærmning.

  • 2) Et driftsprojekt, som omfatter Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup i relation til flystøj og terminalstøj. Driftsprojektet omfatter Forsvarets aktiviteter på Flyvestation Skrydstrup i relation til flystøj og terminalstøj i perioden før, under og efter anlægsprojektet.

Stk. 3 Anlægsprojektet og driftsprojektet gennemføres inden for rammerne af de udførte vurderinger af projekternes indvirkning på miljøet, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Forsvarsministeren kan meddele tilladelse til ændringer af anlægsprojektet efter stk. 2, nr. 1, forudsat at kravene i kapitel 3 om habitat- og artsbeskyttelse er efterlevet.

Stk. 5 Kapitel 2, 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse på ændringer af anlægsprojektet, som tillades efter stk. 4.

§ 2

Forsvarsministeren bemyndiges til at udbygge Flyvestation Skrydstrup i overensstemmelse med rammerne i § 1.

Kapitel 2 1 Fravigelse af regler i anden lovgivning
§ 3

Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder §§ 3 og 20 i lov om naturbeskyttelse ikke anvendelse.

Stk. 2 Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne lov.

Stk. 3 Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets særlige karakter gør det påkrævet, fastsætte regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af lov om naturbeskyttelse ikke finder anvendelse for anlægsprojektet.

§ 4

Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder reglerne om kommuneplanlægning og lokalplanlægning i kapitel 4, 5 og 6 og § 35, stk. 1, i lov om planlægning ikke anvendelse.

Stk. 2 Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne lov.

Stk. 3 Kommuneplaner og lokalplaner efter lov om planlægning må fremadrettet ikke stride mod rammerne for driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2, herunder regler, som fastsættes i medfør af § 7, stk. 5.

§ 5

Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder § 16, stk. 1, og § 16 A i byggeloven ikke anvendelse.

Stk. 2 Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne lov.

Stk. 3 Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets særlige karakter gør det påkrævet, i konkrete tilfælde tillade fravigelse af nærmere bestemte regler udstedt i medfør af byggeloven.

§ 6

Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder § 8, § 50, stk. 5 og 6, og § 71 i lov om forurenet jord ikke anvendelse.

Stk. 2 Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne lov.

Stk. 3 Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets særlige karakter gør det påkrævet, fastsætte regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af lov om forurenet jord ikke finder anvendelse for anlægsprojektet.

§ 7

Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder §§ 19 og 33 i lov om miljøbeskyttelse ikke anvendelse.

Stk. 2 Fravigelsen af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, omfatter også nedsivning af stoffer, som måtte finde sted efter anlægsprojektets afslutning, hvis nedsivningen er en følge af oplægning af jord, der er sket i forbindelse med anlægsprojektet.

Stk. 3 Driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2, er ikke omfattet af kravet om miljøgodkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4 Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1 og 3, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne lov.

Stk. 5 Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2. Forsvarsministeren kan i den forbindelse bl.a. fastsætte regler om flystøj, terminalstøj, egenkontrol og afskæring af klageadgang.

Stk. 6 Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets særlige karakter gør det påkrævet, fastsætte regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven ikke finder anvendelse for anlægsprojektet.

§ 8

Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af regler fastsat i medfør af § 7, stk. 5.

Stk. 2 Forsvarsministeren kan efter forhandling med miljøministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet efter stk. 1, herunder om afskæring af klageadgang.

Kapitel 3 1 Habitat- og artsbeskyttelse
§ 9

Vurderer forsvarsministeren, at en ændring i anlægsprojektet efter § 1, stk. 4, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, kan tilladelse hertil meddeles uden iagttagelse af stk. 2-6.

Stk. 2 Vurderer forsvarsministeren, at en ændring efter § 1, stk. 4, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, foretages der en nærmere konsekvensvurdering af virkningerne af ændringen på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Stk. 3 Viser konsekvensvurderingen efter stk. 2, at det ikke kan udelukkes, at ændringen vil skade Natura 2000-områdets integritet, kan forsvarsministeren ikke meddele tilladelse til ændringen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Uanset at en ændring vil kunne skade et Natura 2000-områdes integritet, jf. stk. 3, kan forsvarsministeren meddele tilladelse til ændringen, såfremt ændringen er bydende nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning. Meddelelse af tilladelsen forudsætter, at der er truffet alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes.

Stk. 5 Hvis ændringen vil skade et Natura 2000-område, der indeholder prioriterede naturtyper eller dyre- eller plantearter, kan tilladelse efter stk. 4 dog kun meddeles, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet eller efter udtalelse fra Europa-Kommissionen andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 6 Forsvarsministeren underretter Europa-Kommissionen om trufne kompensationsforanstaltninger efter stk. 4, 2. pkt.

Stk. 7 Bestemmelser i anden lovgivning, som fastsætter krav om vurdering af virkninger på Natura 2000-områder, finder ikke anvendelse på ændringer efter § 1, stk. 4.

§ 10

Forsvarsministeren kan ikke meddele tilladelse til ændringer efter § 1, stk. 4, såfremt aktiviteten kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b, i alle livsstadier, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Forsvarsministeren kan meddele tilladelse til ændringen, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis tilladelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Tilladelse til ændringen skal have til formål at sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet.

Stk. 3 Forsvarsministeren underretter Europa-Kommissionen om tilladelser efter stk. 2.

Kapitel 4 1 Kompensation for støjgener fra anvendelsen af F-35-kampfly på Flyvestation Skrydstrup
§ 11

Forsvarsministeren fastsætter regler om, at ejere af boliger samt institutioner i form af skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner og plejehjem, der udsættes for støjgener som følge af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 5, er berettiget til kompensation. I reglerne kan det fastsættes, at kompensationen for ejere af boliger kan ske i form af enten dækning af omkostninger til støjisolering eller udbetaling af et fast beløb, og at kompensationen for institutioner kan ske i form af dækning af omkostninger til støjisolering. Forsvarsministeren kan endvidere bl.a. fastsætte nærmere regler om kredsen af de berettigede, størrelsen og karakteren af kompensationen, udbetaling, afskæring af klageadgang og frister.

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter regler om, at ejere af boliger, der i særlig grad udsættes for støjgener som følge af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 5, tilbydes overtagelse af den ejendom, hvori boligen indgår. For landbrugsejendomme kan overtagelse, såfremt ejeren ønsker det, også omfatte eventuelle tilhørende jordstykker, driftsbygninger, løsøre, beholdninger og produktionsdyr. For øvrige ejendomme kan overtagelse, såfremt ejeren ønsker det, også omfatte direkte tilstødende matrikler med samme ejer. Forsvarsministeren kan herunder bl.a. fastsætte nærmere regler om kredsen af de berettigede, værdifastsættelsen af ejendomme m.v., fremgangsmåden ved overtagelse, frister og afskæring af klageadgang.

Stk. 3 Ekspropriationskommissionen, jf. § 6, stk. 1, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, fastsætter prisen for overtagelse af ejendomme m.v. efter de regler, der fastsættes i medfør af stk. 2. Ekspropriationskommissionens prisfastsættelse kan indbringes for en taksationskommission, jf. § 7, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. § 7 a i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4 Kompensation efter stk. 1 indgår ikke ved vurderingen af, om en person har ret til ydelser fra det offentlige, og kompensationen medfører ikke reduktion af sådanne ydelser.

Kapitel 5 1 Fravigelse af klageadgang
§ 12

Kommunalbestyrelsens, regionsrådets eller en statslig myndigheds afgørelse vedrørende anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, som træffes efter lov om naturbeskyttelse, byggeloven, lov om jordforurening, lov om vandforsyning m.v. og lov om miljøbeskyttelse samt regler udstedt i medfør af disse love, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsens, regionsrådets eller en statslig myndigheds afgørelse, som er omfattet af stk. 1, kan af forsvarsministeren påklages til den pågældende rekursinstans.

Kapitel 6 1 Domstolsprøvelse
§ 13

Søgsmål om prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Søgsmål om prøvelse af beslutninger efter denne lov skal være anlagt, inden 6 måneder efter at beslutningen er offentliggjort.

Stk. 2 Ved søgsmål om forhold vedrørende miljøet, der er omfattet af denne lov, skal retten påse, at omkostningerne ved sagen ikke er uoverkommeligt høje for de berørte parter.

Kapitel 7 1 Delegation
§ 14

Forsvarsministeren kan bemyndige en statslig myndighed, der er oprettet under ministeren, eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt forsvarsministeren.

Kapitel 8 1 Ikrafttræden
§ 15

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 § 16 træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 3 Afgørelser, herunder tilladelser og dispensationer, vedrørende byggemodningsarbejder med henblik på gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, som inden lovens ikrafttræden er truffet i medfør af bestemmelser i den lovgivning, der fraviges ved reglerne i kapitel 2, finder ikke anvendelse på anlægsprojektet efter lovens ikrafttræden.

Kapitel 9 1 Ændringer af anden lovgivning
§ 16

(Udeladt)