Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 881 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 16. juni 2020

Kapitel 3 1 Habitat- og artsbeskyttelse
§ 9

Vurderer forsvarsministeren, at en ændring i anlægsprojektet efter § 1, stk. 4, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, kan tilladelse hertil meddeles uden iagttagelse af stk. 2-6.

Stk. 2 Vurderer forsvarsministeren, at en ændring efter § 1, stk. 4, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, foretages der en nærmere konsekvensvurdering af virkningerne af ændringen på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område.

Stk. 3 Viser konsekvensvurderingen efter stk. 2, at det ikke kan udelukkes, at ændringen vil skade Natura 2000-områdets integritet, kan forsvarsministeren ikke meddele tilladelse til ændringen, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4 Uanset at en ændring vil kunne skade et Natura 2000-områdes integritet, jf. stk. 3, kan forsvarsministeren meddele tilladelse til ændringen, såfremt ændringen er bydende nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning. Meddelelse af tilladelsen forudsætter, at der er truffet alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes.

Stk. 5 Hvis ændringen vil skade et Natura 2000-område, der indeholder prioriterede naturtyper eller dyre- eller plantearter, kan tilladelse efter stk. 4 dog kun meddeles, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet eller efter udtalelse fra Europa-Kommissionen andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 6 Forsvarsministeren underretter Europa-Kommissionen om trufne kompensationsforanstaltninger efter stk. 4, 2. pkt.

Stk. 7 Bestemmelser i anden lovgivning, som fastsætter krav om vurdering af virkninger på Natura 2000-områder, finder ikke anvendelse på ændringer efter § 1, stk. 4.

§ 10

Forsvarsministeren kan ikke meddele tilladelse til ændringer efter § 1, stk. 4, såfremt aktiviteten kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b, i alle livsstadier, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Forsvarsministeren kan meddele tilladelse til ændringen, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis tilladelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Tilladelse til ændringen skal have til formål at sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet.

Stk. 3 Forsvarsministeren underretter Europa-Kommissionen om tilladelser efter stk. 2.