Lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup § 7

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 881 af 01. januar 1900,
jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 16. juni 2020

§ 7

Ved gennemførelse af anlægsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 1, finder §§ 19 og 33 i lov om miljøbeskyttelse ikke anvendelse.

Stk. 2 Fravigelsen af de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1, omfatter også nedsivning af stoffer, som måtte finde sted efter anlægsprojektets afslutning, hvis nedsivningen er en følge af oplægning af jord, der er sket i forbindelse med anlægsprojektet.

Stk. 3 Driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2, er ikke omfattet af kravet om miljøgodkendelse efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 4 Hensynene bag de bestemmelser, der er nævnt i stk. 1 og 3, varetages i stedet af forsvarsministeren efter denne lov.

Stk. 5 Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om driftsprojektet efter § 1, stk. 2, nr. 2. Forsvarsministeren kan i den forbindelse bl.a. fastsætte regler om flystøj, terminalstøj, egenkontrol og afskæring af klageadgang.

Stk. 6 Forsvarsministeren kan, hvis anlægsprojektets særlige karakter gør det påkrævet, fastsætte regler om, at nærmere bestemte regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven ikke finder anvendelse for anlægsprojektet.