Lov om samarbejdsregler i Forsvaret

Denne konsoliderede version af lov om samarbejdsregler i Forsvaret er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 244 af 07. juni 1967

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel I. Almindelige bestemmelser.
§ 1

Med henblik på at fremme den enkeltes trivsel, styrke fællesskabet og øge forsvarets effektivitet gennem et aktivt medarbejderskab påhviler det enhver chef inden for det militære forsvar at drage omsorg for, at der etableres en samarbejdsordning, som under hensyn til de særlige forhold inden for hvert enkelt tjenesteområde findes bedst egnet til at inddrage de forskellige personelgrupper i et indbyrdes samarbejde.

Stk. 2 Inden for militære enheder og skoler skal reglerne i §§ 2-14 altid indgå i den samarbejdsordning, som vælges for det enkelte tjenesteområdes vedkommende.

Stk. 3 De i nærværende lov fastsatte regler berører ikke den enkeltes ret til at henvende sig til sine foresatte i overensstemmelse med gældende regler.

§ 2

Den nærmest foresatte chef drager omsorg for, at det ham underlagte personel til stadighed er orienteret om de i nærværende lov fastsatte samarbejdsregler.

Kapitel II. Talsmænd.
§ 3

Menigt personel samt korporaler og sergenter til pligtig tjeneste opdeles med henblik på valg af talsmænd i valggrupper. Valget sker ved skriftlig, hemmelig afstemning og afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 Såfremt ingen af en valggruppes medlemmer afgiver stemme, udpeger den nærmest foresatte chef en talsmand, der fungerer i 2 måneder, hvorefter nyt talsmandsvalg afholdes for den pågældende gruppes vedkommende.

Stk. 3 Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om personellets opdeling i valggrupper og om afholdelse af talsmandsvalg.

§ 4

Den, der vælges eller udpeges som talsmand, kan nægte at modtage hvervet' ligesom han til enhver tid senere kan frasige sig dette.

Stk. 2 En valgt talsmand fratræder, dersom mindst halvdelen af valggruppens medlemmer skriftligt over for den nærmest foresatte chef tilkendegiver, at man ikke længere ønsker sig repræsenteret af den pågældende.

Stk. 3 Nyt valg af talsmand afholdes snarest muligt, når

  • 1) en talsmand har nægtet at modtage hvervet eller har frasagt sig dette,

  • 2) en talsmand er fratrådt efter stk. 2,

  • 3) en talsmand ikke længere gør tjeneste sammen med den valggruppe, som har valgt ham,

  • 4) halvdelem af en valggruppes medlemmer er udskiftet med andre.

§ 5

En talsmand skal virke som forbindelsesled mellem valggruppen og de foresatte. Han skal herunder på valggruppens vegne varetage medlemmernes interesser med hensyn til arbejdet inden for den nærmest foresatte chefs tjenesteområde, andre tjenstlige forhold og vilkår, sociale forhold, velfærd og fritidsforanstaltninger.

§ 6

Afslag i en sag, der er rejst af en talsmand, skal begrundes, medmindre hensynet til den militære sikkerhed eller enkeltpersoners privatliv er til hinder derfor.

§ 7

En talsmand bør ikke udtages til befalingsmandsuddannelse, medmindre særlige tjenstlige hensyn gør dette nødvendigt.

§ 8

Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om talsmændenes virksomhed og om behandlingen af sager, der rejses af en talsmand.

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter endvidere regler om uddannelse af talsmænd og om de lempelser vedrørende den daglige tjeneste, som skal indrømmes talsmænd af hensyn til udførelsen af deres hverv.

Kapitel III. Talsmandsudvalg.
§ 9

Inden for den nærmest foresatte chefs tjenesteområde medsættes et talsmandsudvalg, der består af de valgte talsmænd for menigt personel med chefen som formand. Andre personelgrupper kan være repræsenteret i udvalget efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2 På talsmandsudvalgets møder kan drøftes alle spørgsmål, der vedrører de i § 5 nævnte forhold.

Stk. 3 Talsmandsudvalgene har ikke besluttende myndighed.

Stk. 4 Den nærmest foresatte chef kan indkalde særligt sagkyndige eller andre til at deltage i talsmandsudvalgets møder, når dette skønnes hensigtsmæssigt under hensyn til arten af de på dagsordenen optagne sager.

Stk. 5 Forhold, som bør holdes hemmelige for talsmændene af hensyn til den militære sikkerhed eller enkeltpersoners privatliv, kan ikke behandles i talsmandsudvalg.

Stk. 6 Forudgående behandling i talsmandsudvalg forhindrer ikke, at en talsmand kan fremme en sag i overensstemmelse med de i nærværende lovs kapitel II anførte regler.

§ 10

Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler for talsmandsudvalgenes virksomhed.

Kapitel IV. Kontaktudvalg.
§ 11

I hæren drager hver regimentschef omsorg for, at der på hans tjenestested oprettes et kontaktudvalg.

Stk. 2 I søværnet og flyvevåbnet drager de meniges nærmest foresatte højere chef omsorg for, at der oprettes kontaktudvalg.

Stk. 3 I øvrigt kan kontaktudvalg oprettes inden for andre tjenesteområder, som omfatter flere talsmandsudvalg.

§ 12

Et kontaktudvalg består af vedkommende chef, der er formand, og menige repræsentanter for de inden for hans tjenesteområde oprettede talsmandsudvalg. Andre personelgrupper kan være repræsenteret i udvalget efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.

§ 13

De i nærværende lovs § 9 fastsatte regler finder tilsvarende anvendelse.

§ 14

Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler for kontaktudvalgenes virksomhed.

Kapitel V. Forskellige bestemmelser.
§ 15

Efter møde i talsmands- eller kontaktudvalg afholder formanden møde med repræsentanter for det under ham tjenstgørende militære personel, som ikke har været repræsenteret i udvalget, med henblik på drøftelse af det i udvalget passerede. Udvalgsformanden kan, når dette skønnes hensigtsmæssigt, indkalde særligt sagkyndige eller andre til at deltage i de nævnte møder.

§ 16

Forsvarsministeren kan bestemme, at der i tilknytning til talsmands- og kontaktudvalgene nedsættes særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver. Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler om sådanne udvalgs virksomhed.

Stk. 2 Forsvarsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende de samarbejdsordninger, der omhandles i denne lov.

§ 17

Hvis hensynet til enkelte militære enheders og skolers særlige forhold gør det påkrævet, kan forsvarsministeren fravige reglerne i §§ 3-15.

§ 18

I krigstid eller under ekstraordinære forhold kan bestemmelserne i denne lov fraviges i det omfang, omstændighederne i det enkelte tilfælde gør dette påkrævet.

§ 19

Loven træder i kraft den 1. januar 1968.

Stk. 2 Samtidig ophæves kapitel I i lov nr. 200 af 11. juni 1954 om talsmænd og klageadgang for menige af det militære personel.