14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om samarbejdsregler i Forsvaret Kapitel III.

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om samarbejdsregler i forsvaret og bygger på lov nr. 244 af 07. juni 1967. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om samarbejdsregler i Forsvaret

Kapitel III.

Talsmandsudvalg.

§9 Inden for den nærmest foresatte chefs tjenesteområde medsættes et talsmandsudvalg, der består af de valgte talsmænd for menigt personel med chefen som formand. Andre personelgrupper kan være repræsenteret i udvalget efter forsvarsministerens nærmere bestemmelse.

Stk. 2 På talsmandsudvalgets møder kan drøftes alle spørgsmål, der vedrører de i § 5 nævnte forhold.

Stk. 3 Talsmandsudvalgene har ikke besluttende myndighed.

Stk. 4 Den nærmest foresatte chef kan indkalde særligt sagkyndige eller andre til at deltage i talsmandsudvalgets møder, når dette skønnes hensigtsmæssigt under hensyn til arten af de på dagsordenen optagne sager.

Stk. 5 Forhold, som bør holdes hemmelige for talsmændene af hensyn til den militære sikkerhed eller enkeltpersoners privatliv, kan ikke behandles i talsmandsudvalg.

Stk. 6 Forudgående behandling i talsmandsudvalg forhindrer ikke, at en talsmand kan fremme en sag i overensstemmelse med de i nærværende lovs kapitel II anførte regler.

§10 Forsvarsministeren fastsætter nærmere regler for talsmandsudvalgenes virksomhed.

profile photo
Profilside