Lov om sikkerhed i net og tjenester

Denne konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1567 af 15. december 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1156 af 08. juni 2021

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Formål og definitioner
§ 1

Lovens formål er at fremme sikkerheden i net og tjenester.

Stk. 2 Henvisninger i loven og administrative forskrifter udstedt i medfør af loven til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) med senere ændringer samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) med senere ændring gælder som henvisninger til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/1972/EU af 11. december 2018 om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning) og skal læses efter sammenligningstabellen i direktivets bilag XIII.

§ 2

I denne lov forstås ved:

 • 1) Elektronisk kommunikationsnet: Transmissionssystem, uanset om det bygger på en permanent infrastruktur eller en centraliseret administrationskapacitet, og, hvor det er relevant, koblings- og dirigeringsudstyr og andre ressourcer, herunder netelementer, der ikke er aktive, som gør det muligt at overføre signaler ved hjælp af trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik eller andre elektromagnetiske midler, herunder satellitnet, jordbaserede fastnet (kredsløbs- og pakkekoblede, herunder i internettet) og mobilnet, elkabelsystemer, i det omfang de anvendes til transmission af signaler, net, som anvendes til radio- og tv-spredning, og kabel-tv-net, uanset hvilken type information der overføres.

 • 2) Elektronisk kommunikationstjeneste: Tjeneste, der helt eller delvis består i elektronisk overførsel af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik mellem nettermineringspunkter.

 • 3) Offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester: Elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester, der stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere.

 • 4) Udbyder: Den, der med et kommercielt formål stiller produkter, elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til rådighed for andre. Begrebet omfatter ikke udbydere af NUIK-tjenester, jf. nr. 6.

 • 5) Erhvervsmæssig udbyder: En udbyder, der med et kommercielt formål udbyder produkter, elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester som sin hovedydelse eller som en ikke accessorisk del af virksomheden. Begrebet omfatter ikke udbydere af NUIK-tjenester, jf. nr. 6.

 • 6) Udbyder af NUIK-tjeneste: En udbyder af en nummeruafhængig interpersonel kommunikationstjeneste i form af en tjeneste, som normalt ydes mod betaling, og som muliggør direkte interpersonel og interaktiv informationsudveksling via elektroniske kommunikationsnet mellem et afgrænset antal personer, hvor de personer, der indleder eller deltager i kommunikationen, bestemmer, hvem modtageren eller modtagerne skal være. Omfattet er ikke tjenester, der blot muliggør interpersonel og interaktiv kommunikation som en mindre støttefunktion, der er tæt knyttet til en anden tjeneste. Tjenesten etablerer ikke forbindelse til offentligt tildelte nummerressourcer, dvs. et eller flere numre i nationale eller internationale nummerplaner, og muliggør ikke kommunikation med et eller flere numre i nationale eller internationale nummerplaner.

 • 7) Sikkerhed i net og tjenester: Net og tjenesters evne til på et givet fortrolighedsniveau at modstå handlinger, der er til skade for tilgængeligheden, autenticiteten, integriteten eller fortroligheden af disse net og tjenester, lagrede eller overførte eller behandlede data eller de dermed forbundne tjenester, der tilbydes af eller er tilgængelige via disse net eller tjenester.

 • 8) Sikkerhedshændelse: En begivenhed, der har en faktisk negativ indvirkning på sikkerheden i net og tjenester.

Kapitel 2 1 Sikkerhed i net og tjenester
§ 3

Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om minimumskrav til sikkerhed i net og tjenester for udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester og udbydere af NUIK-tjenester. Reglerne kan omfatte krav om passende tekniske, processuelle og organisatoriske foranstaltninger med henblik på risikostyring i forhold til sikkerhed i net og tjenester og opretholdelse af et passende sikkerhedsniveau, herunder krav om, at sådanne foranstaltninger gennemføres på baggrund af dokumenterede og ledelsesforankrede processer. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan påbyde udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester at inddrage nærmere angivne områder af deres virksomhed og nærmere angivne trusler mod sikkerheden i net og tjenester i deres risikostyringsprocesser efter stk. 1.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed kan påbyde udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og udbydere af NUIK-tjenester at træffe konkrete foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe en sikkerhedshændelse eller hindre en sådan i at forekomme, når en betydelig trussel er identificeret. Centeret fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Stk. 4 Såfremt det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, kan Center for Cybersikkerhed påbyde udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre sikkerheden i net og tjenester. Centeret fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

§ 4

Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om oplysnings- og underretningspligter for udbydere og udbydere af NUIK-tjenester. Reglerne kan omfatte krav om:

 • 1) Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters afgivelse af oplysninger til Center for Cybersikkerhed om væsentlige dele af udbyderens net eller tjenester eller driften heraf.

 • 2) Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters underretning af Center for Cybersikkerhed ved påtænkt indgåelse af aftaler om leverancer, der vedrører væsentlige dele af udbyderens net eller tjenester eller driften heraf. Der kan endvidere stilles krav om, at udbyderne skal indsende et endeligt aftaleudkast til Center for Cybersikkerhed umiddelbart forud for indgåelse af aftalen, og at aftalen først kan indgås op til 25 arbejdsdage efter centerets modtagelse af dette udkast.

 • 3) Udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters og udbydere af NUIK-tjenesters underretning af Center for Cybersikkerhed uden unødigt ophold om sikkerhedshændelser, der har haft væsentlig indvirkning på driften af net eller tjenester.

 • 4) Udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters og udbydere af NUIK-tjenesters underretning af offentligheden ved sikkerhedshændelser, der har haft væsentlig indvirkning på driften af net eller tjenester.

 • 5) Udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters og udbydere af NUIK-tjenesters informering af deres potentielt berørte brugere om mulige beskyttelsesforanstaltninger eller afhjælpende foranstaltninger, som brugerne kan træffe i tilfælde af en særlig og betydelig trussel om en sikkerhedshændelse i udbyderens net eller tjenester. Der kan endvidere stilles krav om, at de pågældende udbydere skal informere deres brugere om selve truslen.

Kapitel 3 1 Elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer
§ 5

Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om, at udbydere skal foretage nødvendig planlægning og træffe nødvendige foranstaltninger for i videst muligt omfang at sikre elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Stk. 2 For erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester kan det i regler efter stk. 1 endvidere fastsættes, at udbyderne med henblik på at sikre elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer skal Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

 • 1) udarbejde beredskabsplaner baseret på en dokumenteret og ledelsesforankret risikostyringsproces og

 • 2) planlægge og deltage i øvelsesaktiviteter.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed koordinerer og prioriterer beredskabsaktørernes behov for samfundsvigtig elektronisk kommunikation i beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer. Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om, at erhvervsmæssige udbydere skal sikre, at de foretagne prioriteringer gennemføres i net og tjenester. Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Stk. 4 I beredskabssituationer og i andre ekstraordinære situationer kan Center for Cybersikkerhed påbyde erhvervsmæssige udbydere uden unødigt ophold at iværksætte nærmere angivne sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af en hændelse eller trussel, der i betydeligt omfang påvirker eller kan påvirke udbuddet af net eller tjenester negativt.

§ 5a

Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om, at udbydere, som i medfør af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal udsende offentlige advarsler om overhængende eller truende alvorlige nødsituationer og katastrofer, skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre uafbrudt transmission af advarslerne.

Kapitel 4 1 Sikkerhedsgodkendelse
§ 6

En udbyder skal indstille medarbejdere og repræsentanter for udbyderen til sikkerhedsgodkendelse hos sikkerhedsmyndigheden, når de pågældende som led i deres konkrete opgaveløsning for udbyderen skal behandle klassificerede informationer eller andre informationer, der er særligt beskyttelsesværdige i relation til sikkerhed i net og tjenester eller beredskab.

Stk. 2 Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet skal sikre, at medarbejdere eller repræsentanter for udbyderen, der varetager kontakten til Center for Cybersikkerhed i relation til beredskabet i henhold til regler, der er udstedt i medfør af § 5, stk. 2, i fornødent omfang sikker-hedsgodkendes efter stk. 1.

Stk. 3 Udbydere, hvis medarbejdere eller repræsentanter sikkerhedsgodkendes efter stk. 1, skal sikre overholdelse af sikkerhedsmyndighedens anvisninger om behandling af klassificerede informationer.

Stk. 4 Udbydere, hvis medarbejdere eller repræsentanter sikkerhedsgodkendes efter stk. 1, skal uden ugrundet ophold underrette sikkerhedsmyndigheden, når sikkerhedsgodkendte personer ikke længere varetager de opgaver for udbyderen, som lå til grund for sikkerhedsgodkendelsen.

Stk. 5 Sikkerhedsmyndigheden kan tilbagekalde en sikkerhedsgodkendelse, når betingelserne for sikkerhedsgodkendelse ikke længere er til stede.

Stk. 6 Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om sikkerhedsgodkendelse af udbyderes medarbejdere eller repræsentanter for udbydere, der har adgang til udstyr eller systemer, som benyttes i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Kapitel 5 1 Aktindsigt i underretninger m.v.
§ 7

Det kan i regler udstedt i medfør af § 4 fastsættes, at underretninger og afgivelse af oplysninger efter § 4, nr. 1-3, er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen og partsaktindsigt efter forvaltningsloven.

§ 8

Myndigheder og virksomheder kan underrette Center for Cybersikkerhed om hændelser, der negativt påvirker eller vurderes at ville kunne påvirke tilgængelighed, integritet eller fortrolighed af data, informationssystemer, digitale netværk eller digitale servicer.

Stk. 2 Underretninger efter stk. 1 er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen og partsaktindsigt efter forvaltningsloven.

Kapitel 6 1 Tilsyn m.v.
§ 9

Center for Cybersikkerhed fører tilsyn med overholdelsen af denne lov og regler, der er udstedt i medfør af loven.

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan som led i sit tilsyn kræve, at udbydere og udbydere af NUIK-tjenester fremlægger alle de oplysninger og det materiale om sikkerhed i net og tjenester, beredskab og sikkerhedsgodkendelse, der er nødvendige for centerets tilsynsvirksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed kan stille krav om, hvordan og i hvilken form oplysninger og materiale efter stk. 2 skal afgives.

Stk. 4 Center for Cybersikkerhed kan afkræve udbydere skriftlige udtalelser og redegørelser om faktiske forhold af betydning for centerets tilsynsvirksomhed.

Stk. 5 Center for Cybersikkerhed kan stille krav om, at udbydere og udbydere af NUIK-tjenester skal foranstalte en uafhængig sikkerhedsrevision og stille resultaterne heraf til rådighed for centeret.

Stk. 6 Såfremt det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden i net og tjenester, har Center for Cybersikkerhed efter et skriftligt varsel på mindst 7 arbejdsdage uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til udbyderes forretningslokaler med henblik på at påse overholdelsen af loven og regler, der er udstedt i medfør af loven. Center for Cybersikkerhed kan ikke i forbindelse med adgang til forretningslokaler tilgå kommunikation til, fra eller mellem udbyderens kunder.

Stk. 7 Såfremt det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden i net og tjenester, har Center for Cybersikkerhed efter et skriftligt varsel på mindst 7 arbejdsdage uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til forretningslokaler hos udbyderes samarbejdspartnere, leverandører eller underleve-randører med henblik på at påse overholdelsen af loven og regler, der er udstedt i medfør af loven, i relation til outsourcet aktivitet. Center for Cybersikkerhed kan ikke i forbindelse med adgang til forretningslokaler tilgå kommunikation til, fra eller mellem udbyderens kunder.

§ 10

Center for Cybersikkerhed kan i ikkeanonymiseret form offentliggøre:

 • 1) Påbud meddelt i medfør af § 3, stk. 2, 3 og 4, og § 5, stk. 4, og afgørelser truffet i medfør af regler, der er udstedt i medfør af § 3, stk. 1, 3 og 4, § 4, § 5, stk. 1, 2 og 3§ 5 a og § 6, stk. 6.

 • 2) Resultater af tilsyn efter § 9.

 • 3) Resumeer af domme eller bødevedtagelser, hvor der idømmes eller vedtages en bøde for overtrædelse af denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af denne lov.

 • 4) Resumeer af domme i retssager, hvor Center for Cybersikkerhed er part.

Stk. 2 Offentliggørelse efter stk. 1 må ikke indeholde

 • 1) oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den udbyder eller udbyder af NUIK-tjenester, som oplysningerne angår,

 • 2) oplysninger, der er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar,

 • 3) klassificerede informationer,

 • 4) fortrolige oplysninger, der hidrører fra nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, medmindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse til offentliggørelse, eller

 • 5) oplysninger om enkeltpersoners forhold.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1.

§ 11

Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra centeret om nærmere bestemte forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om digital kommunikation, herunder om anvendelsen af bestemte it-systemer og særlige digitale formater samt digital signatur el.lign.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 12

Center for Cybersikkerhed kan hos udbydere og udbydere af NUIK-tjenester indsamle oplysninger med henblik på at videregive disse til Kommissionen, Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, i det omfang det er nødvendigt, for at disse kan opfylde deres opgaver i forhold til traktatmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til den gældende EU-ret.

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed orienterer de udbydere og udbydere af NUIK-tjenester, der er indsamlet oplysninger fra, forud for videregivelse af oplysningerne til Kommissionen, Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed eller nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater.

Stk. 3 Oplysninger, der modtages eller hidrører fra nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, behandles som fortrolige, såfremt den afgivende nationale tilsynsmyndighed betragter oplysningerne som forretningshemmeligheder i henhold til EU-regler eller nationale regler.

Kapitel 7 1 EU-retsakter
§ 13

Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler, som er nødvendige for at gennemføre retsakter udstedt af Kommissionen vedrørende sikkerhed i net og tjenester, herunder regler om sanktioner i form af bøder for manglende overholdelse af retsakterne.

Kapitel 8 1 Straffebestemmelser
§ 14

Med bøde straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der

Stk. 2 I regler, som udfærdiges i medfør af § 3, stk. 13 eller 4, § 4, § 5, stk. 1, 2 eller 3§ 5 a eller § 6, stk. 6, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne. Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9 1 Ikrafttræden m.v.
§ 15

Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 16

(Udeladt af redaktionen)

§ 17

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.