Lov om sikkerhed i net og tjenester § 10

Denne konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1567 af 15. december 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1156 af 08. juni 2021

§ 10

Center for Cybersikkerhed kan i ikkeanonymiseret form offentliggøre:

  • 1) Påbud meddelt i medfør af § 3, stk. 2, 3 og 4, og § 5, stk. 4, og afgørelser truffet i medfør af regler, der er udstedt i medfør af § 3, stk. 1, 3 og 4, § 4, § 5, stk. 1, 2 og 3§ 5 a og § 6, stk. 6.

  • 2) Resultater af tilsyn efter § 9.

  • 3) Resumeer af domme eller bødevedtagelser, hvor der idømmes eller vedtages en bøde for overtrædelse af denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af denne lov.

  • 4) Resumeer af domme i retssager, hvor Center for Cybersikkerhed er part.

Stk. 2 Offentliggørelse efter stk. 1 må ikke indeholde

  • 1) oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den udbyder eller udbyder af NUIK-tjenester, som oplysningerne angår,

  • 2) oplysninger, der er af væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar,

  • 3) klassificerede informationer,

  • 4) fortrolige oplysninger, der hidrører fra nationale tilsynsmyndigheder i andre EU-medlemsstater, medmindre de myndigheder, der har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse til offentliggørelse, eller

  • 5) oplysninger om enkeltpersoners forhold.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed fastsætter nærmere regler om sagsbehandlingen i forbindelse med offentliggørelse efter stk. 1.