Lov om sikkerhed i net og tjenester § 4

Denne konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1567 af 15. december 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1156 af 08. juni 2021

§ 4

Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om oplysnings- og underretningspligter for udbydere og udbydere af NUIK-tjenester. Reglerne kan omfatte krav om:

  • 1) Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters afgivelse af oplysninger til Center for Cybersikkerhed om væsentlige dele af udbyderens net eller tjenester eller driften heraf.

  • 2) Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters underretning af Center for Cybersikkerhed ved påtænkt indgåelse af aftaler om leverancer, der vedrører væsentlige dele af udbyderens net eller tjenester eller driften heraf. Der kan endvidere stilles krav om, at udbyderne skal indsende et endeligt aftaleudkast til Center for Cybersikkerhed umiddelbart forud for indgåelse af aftalen, og at aftalen først kan indgås op til 25 arbejdsdage efter centerets modtagelse af dette udkast.

  • 3) Udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters og udbydere af NUIK-tjenesters underretning af Center for Cybersikkerhed uden unødigt ophold om sikkerhedshændelser, der har haft væsentlig indvirkning på driften af net eller tjenester.

  • 4) Udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters og udbydere af NUIK-tjenesters underretning af offentligheden ved sikkerhedshændelser, der har haft væsentlig indvirkning på driften af net eller tjenester.

  • 5) Udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenesters og udbydere af NUIK-tjenesters informering af deres potentielt berørte brugere om mulige beskyttelsesforanstaltninger eller afhjælpende foranstaltninger, som brugerne kan træffe i tilfælde af en særlig og betydelig trussel om en sikkerhedshændelse i udbyderens net eller tjenester. Der kan endvidere stilles krav om, at de pågældende udbydere skal informere deres brugere om selve truslen.