Lov om sikkerhed i net og tjenester § 6

Denne konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1567 af 15. december 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 1. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1156 af 8. juni 2021

§ 6

En udbyder skal indstille medarbejdere og repræsentanter for udbyderen til sikkerhedsgodkendelse hos sikkerhedsmyndigheden, når de pågældende som led i deres konkrete opgaveløsning for udbyderen skal behandle klassificerede informationer eller andre informationer, der er særligt beskyttelsesværdige i relation til sikkerhed i net og tjenester eller beredskab.

Stk. 2 Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet skal sikre, at medarbejdere eller repræsentanter for udbyderen, der varetager kontakten til Center for Cybersikkerhed i relation til beredskabet i henhold til regler, der er udstedt i medfør af § 5, stk. 2, i fornødent omfang sikker-hedsgodkendes efter stk. 1.

Stk. 3 Udbydere, hvis medarbejdere eller repræsentanter sikkerhedsgodkendes efter stk. 1, skal sikre overholdelse af sikkerhedsmyndighedens anvisninger om behandling af klassificerede informationer.

Stk. 4 Udbydere, hvis medarbejdere eller repræsentanter sikkerhedsgodkendes efter stk. 1, skal uden ugrundet ophold underrette sikkerhedsmyndigheden, når sikkerhedsgodkendte personer ikke længere varetager de opgaver for udbyderen, som lå til grund for sikkerhedsgodkendelsen.

Stk. 5 Sikkerhedsmyndigheden kan tilbagekalde en sikkerhedsgodkendelse, når betingelserne for sikkerhedsgodkendelse ikke længere er til stede.

Stk. 6 Center for Cybersikkerhed kan fastsætte regler om sikkerhedsgodkendelse af udbyderes medarbejdere eller repræsentanter for udbydere, der har adgang til udstyr eller systemer, som benyttes i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden.