Lov om sikkerhed i net og tjenester § 3

Denne konsoliderede version af lov om sikkerhed i net og tjenester er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 1567 af 15. december 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 153 af 01. februar 2021,
som ændret ved lov nr. 1156 af 08. juni 2021

§ 3

Center for Cybersikkerhed fastsætter regler om minimumskrav til sikkerhed i net og tjenester for udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og ‑tjenester og udbydere af NUIK-tjenester. Reglerne kan omfatte krav om passende tekniske, processuelle og organisatoriske foranstaltninger med henblik på risikostyring i forhold til sikkerhed i net og tjenester og opretholdelse af et passende sikkerhedsniveau, herunder krav om, at sådanne foranstaltninger gennemføres på baggrund af dokumenterede og ledelsesforankrede processer. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Stk. 2 Center for Cybersikkerhed kan påbyde udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester at inddrage nærmere angivne områder af deres virksomhed og nærmere angivne trusler mod sikkerheden i net og tjenester i deres risikostyringsprocesser efter stk. 1.

Stk. 3 Center for Cybersikkerhed kan påbyde udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og udbydere af NUIK-tjenester at træffe konkrete foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe en sikkerhedshændelse eller hindre en sådan i at forekomme, når en betydelig trussel er identificeret. Centeret fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Stk. 4 Såfremt det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, kan Center for Cybersikkerhed påbyde udbydere af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationsnet og -tjenester at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at sikre sikkerheden i net og tjenester. Centeret fastsætter nærmere regler herom. Bekendtgørelse om sikkerhed og beredskab i net og tjenester