Lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 801 af 07. juni 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
 • Bilag

 • Bilag 1 TILGÆNGELIGHEDSKRAV FOR PRODUKTER OG TJENESTER
 • Bilag 2 VEJLEDENDE IKKEBINDENDE EKSEMPLER PÅ MULIGE LØSNINGER, DER BIDRAGER TIL AT OPFYLDE TILGÆNGELIGHEDSKRAVENE I BILAG 1
 • Bilag 3 PROCEDURE FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERING — PRODUKTER
 • Bilag 4 OPLYSNINGER OM TJENESTER, DER OPFYLDER TILGÆNGELIGHEDSKRAVENE
 • Bilag 5 KRITERIER FOR VURDERING AF UFORHOLDSMÆSSIG STOR BYRDE
 • Bilag 6 EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Kapitel 1 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Loven finder anvendelse på følgende produkter:

 • 1) Forbrugerorienterede computerhardwaresystemer og -operativsystemer til generelle formål med henblik på de pågældende hardwaresystemer.

 • 2) Betalingsterminaler.

 • 3) Følgende selvbetjeningsterminaler, som er beregnet til levering af de tjenester, der er omfattet af denne lov:

  • a) Pengeautomater.

  • b) Billetautomater.

  • c) Selvbetjeningsautomater til checkin.

  • d) Interaktive selvbetjeningsterminaler, der leverer oplysninger, bortset fra terminaler, der er installeret som en integreret del af køretøjer, luftfartøjer, skibe eller rullende materiel.

 • 4) Forbrugerterminaludstyr med interaktiv databehandlingskapacitet, der anvendes til elektroniske kommunikationstjenester.

 • 5) Forbrugerterminaludstyr med interaktiv databehandlingskapacitet, der anvendes til at få adgang til audiovisuelle medietjenester.

 • 6) E-læsere.

Stk. 2 Loven finder endvidere anvendelse på følgende tjenester, der leveres til forbrugere:

 • 1) Elektroniske kommunikationstjenester bortset fra transmissionstjenester, der anvendes til kommunikation mellem maskiner.

 • 2) Tjenester, der giver adgang til audiovisuelle medietjenester.

 • 3) Følgende elementer af personbefordring med fly, bus, tog og skib bortset fra transporttjenester i byer og forstæder og regionale transporttjenester, for hvilke det kun er elementerne i litra e, der finder anvendelse:

  • a) Websteder.

  • b) Tjenester til mobile enheder, herunder mobilapplikationer.

  • c) Elektroniske billetter og elektroniske billettjenester.

  • d) Levering af information om transporttjenester, herunder rejseinformation i realtid. Dette begrænses, for så vidt angår informationsskærme, til interaktive skærme på Den Europæiske Unions område.

  • e) Interaktive selvbetjeningsterminaler på Den Europæiske Unions område, undtagen dem, som er installeret som integrerede dele af køretøjer, luftfartøjer, skibe og rullende materiel, der anvendes til levering af enhver del af denne personbefordring.

 • 4) Forbrugerorienterede banktjenester.

 • 5) E-bøger og dedikeret software.

 • 6) E-handelstjenester.

§ 2

Loven finder ikke anvendelse på følgende indhold af websteder og mobilapplikationer:

 • 1) Forhåndsindspillede tidsafhængige medier, der er offentliggjort inden den 28. juni 2025.

 • 2) Dokumentformater, der er offentliggjort inden den 28. juni 2025.

 • 3) Onlinekort og kortlægningstjenester, når væsentlige oplysninger gives på en tilgængelig digital måde, for så vidt angår kort, der er bestemt til navigationsbrug.

 • 4) Tredjepartsindhold, der hverken er finansieret eller udviklet af eller er under kontrol af den pågældende erhvervsdrivende.

 • 5) Indhold på websteder og i applikationer til mobile enheder, der kvalificeres som arkiver, hvilket betyder, at de kun har indhold, der ikke er opdateret eller redigeret efter den 28. juni 2025.

§ 3

I denne lov forstås ved:

 • 1) Personer med handicap: Personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

 • 2) Produkt: Et stof, et præparat eller en vare, der produceres ved en fremstillingsproces, bortset fra fødevarer, foder, levende planter og dyr, produkter af menneskelig oprindelse og produkter af planter og dyr, som er direkte forbundet med fremtidig reproduktion af dem.

 • 3) Tjeneste: Enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, der normalt udføres mod betaling.

 • 4) Tjenesteyder: En fysisk eller juridisk person, som leverer en tjeneste på EU-markedet, eller som tilbyder at levere en sådan tjeneste til forbrugere i Den Europæiske Union.

 • 5) Audiovisuelle medietjenester: Tjenester som defineret i artikel 1, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU.

 • 6) Tjenester, der giver adgang til audiovisuelle medietjenester: Tjenester, der sendes via elektroniske kommunikationsnet, og som anvendes til at identificere, vælge, modtage oplysninger om og konsultere audiovisuelle medietjenester og alle funktionaliteter, der stilles til rådighed, såsom undertekster til døve og hørehæmmede personer, lydbeskrivelse, talende undertekster og tegnsprogstolkning, og som er en følge af gennemførelsen af foranstaltninger for at gøre tjenester tilgængelige som omhandlet i artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU og omfatter elektroniske programguider (EPG’er).

 • 7) Forbrugerterminaludstyr med interaktiv databehandlingskapacitet, der anvendes til at få adgang til audiovisuelle medietjenester: Udstyr, hvis hovedformål er at give adgang til audiovisuelle medietjenester.

 • 8) Elektronisk kommunikationstjeneste: Elektronisk kommunikationstjeneste og nummeruafhængig interpersonel kommunikationstjeneste som defineret i § 2, nr. 9 og 20, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

 • 9) Total konversationstjeneste: Multimediekonversationstjeneste i realtid, som leverer symmetrisk tovejsoverførsel i realtid af video, tekst i realtid og tale mellem brugere på to eller flere steder.

 • 10) Tekst i realtid: En slags tekstkonversation i punkt til punkt-situationer eller i multipunktkonference, hvor den tekst, der indtastes, sendes på en sådan måde, at brugeren opfatter kommunikationen som værende kontinuerlig på et tegn for tegn-grundlag.

 • 11) Gøre tilgængelig på markedet: Levering af et produkt med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag.

 • 12) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af et produkt på EU-markedet.

 • 13) Fabrikant: Enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller et produkt eller får et produkt designet eller fremstillet og markedsfører dette produkt under sit navn eller varemærke.

 • 14) Bemyndiget repræsentant: Enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en fabrikant til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver.

 • 15) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer et produkt med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet.

 • 16) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør et produkt tilgængeligt på markedet.

 • 17) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren, distributøren eller tjenesteyderen.

 • 18) Forbruger: Enhver fysisk person, der køber et produkt eller modtager en tjeneste, når dette ikke sker som led i vedkommendes erhverv.

 • 19) Mikrovirksomhed: En virksomhed, som beskæftiger under ti personer, og som har en årlig omsætning, der ikke overstiger 2 mio. euro, eller en samlet årlig balance, der ikke overstiger 2 mio. euro.

 • 20) Små og mellemstore virksomheder: Kategorien af virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro, bortset fra mikrovirksomheder.

 • 21) Harmoniseret standard: En europæisk standard, der er vedtaget på grundlag af en anmodning fra Kommissionen med henblik på gennemførelse af EU-harmoniseringslovgivning.

 • 22) Teknisk specifikation: En teknisk specifikation som defineret i artikel 2, nr. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012, der giver mulighed for at opfylde de tilgængelighedskrav, der finder anvendelse på et produkt eller en tjeneste.

 • 23) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at et produkt i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet.

 • 24) Forbrugerorienterede banktjenester: Levering af banktjenester og finansielle tjenester til forbrugere, der omfatter

  • a) kreditaftaler som omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/17/EU,

  • b) tjenester som defineret i afsnit A, punkt 1, 2, 4 og 5, og afsnit B, punkt 1, 2, 4 og 5, i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU,

  • c) betalingstjenester som defineret i artikel 4, nr. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU,

  • d) tjenester, der er knyttet til betalingskontoen som defineret i artikel 2, nr. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU, og

  • e) elektroniske penge som defineret i artikel 2, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF.

 • 25) Betalingsterminal: Et apparat, hvis hovedformål er at give mulighed for at foretage betalinger ved at anvende betalingsinstrumenter som defineret i artikel 4, nr. 14, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU på et fysisk salgssted, men ikke i et virtuelt miljø.

 • 26) E-handelstjenester: Tjenester, der teleformidles ad elektronisk vej via websteder og tjenester til mobile enheder og efter individuel anmodning fra en forbruger med henblik på at indgå en forbrugeraftale.

 • 27) Personbefordring med fly: Kommerciel passagerflyvning som defineret i artikel 2, litra l, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 ved afrejse fra, transit gennem eller ankomst til en lufthavn, når lufthavnen er beliggende på en medlemsstats område, herunder flyvninger fra en lufthavn beliggende i et tredjeland til en lufthavn beliggende på en medlemsstats område, når disse flyvninger opereres af EU-luftfartsselskaber.

 • 28) Personbefordring med bus: Tjenester, der er omfattet af artikel 2, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011.

 • 29) Personbefordring med tog: Alle jernbanetjenester som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 bortset fra tjenester omhandlet i nævnte forordnings artikel 2, stk. 2.

 • 30) Personbefordring med skib: Passagerbefordring, der er omfattet af artikel 2, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010, med undtagelse af tjenester, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, i nævnte forordning.

 • 31) Transporttjenester i byer og forstæder: Transporttjenester i byer og forstæder som defineret i artikel 3, nr. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU, dog således at de i denne lov kun omfatter tog, bus, metro, sporvogn og trolleybus.

 • 32) Regionale transporttjenester: Regionale transporttjenester som defineret i artikel 3, nr. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU, dog således at de i denne lov kun omfatter tog, bus, metro, sporvogn og trolleybus.

 • 33) Kompenserende teknologi: Alle genstande, udstyrsdele, tjenester eller produktsystemer, herunder software, der bruges til at øge, bevare, erstatte eller forbedre funktionsmulighederne for personer med handicap eller til lindring af og kompensation for funktionsnedsættelser, aktivitetsbegrænsninger eller deltagelsesbegrænsninger.

 • 34) Operativsystem: Software, der bl.a. håndterer grænsefladen til periferiudstyr, planlægger opgaver, tildeler lagerplads og viser brugeren en standardgrænseflade, når alle programmer er lukket, herunder en grafisk brugergrænseflade, uanset om denne software er en integreret del af en forbrugerorienteret computerhardware til generelle formål eller udgør fritstående software, der skal køre på forbrugerorienteret computerhardware til generelle formål. Det omfatter ikke et operativsystems indlæsningsenhed, basic input-output-system eller anden firmware, der er nødvendig ved boottid eller ved installation af operativsystemet.

 • 35) Forbrugerorienteret computerhardwaresystem til generelle formål: Kombination af hardware, der udgør en hel computer, der er kendetegnet ved sin multifunktionelle karakter og sin evne til med den rette software at udføre de mest almindelige computeropgaver, som forbrugerne efterspørger, og er beregnet til at skulle betjenes af forbrugerne, herunder pc’er, navnlig stationære computere, bærbare computere, smartphones og tablets.

 • 36) Interaktiv databehandlingskapacitet: En funktionalitet, der understøtter samspillet mellem bruger og enhed, og som muliggør behandling og transmission af data, tale eller video eller en kombination heraf.

 • 37) E-bog og dedikeret software: En tjeneste, der består af levering af digitale filer, der indeholder en elektronisk udgave af en bog, som brugeren kan få adgang til, navigere i, læse og bruge, og den dedikerede software, herunder tjenester til mobile enheder, f.eks. mobilapplikationer, der anvendes til at få adgang til, navigere i, læse og bruge de pågældende digitale filer, men ikke software, der er omfattet af definitionen i nr. 38.

 • 38) E-læser: Dedikeret udstyr, herunder både hardware og software, som anvendes til at få adgang til, navigere i, læse og bruge e-bogsfiler.

 • 39) Elektroniske billetter: Et system, hvor rejsehjemmel i form af en eller flere billetter, abonnementer eller kredit lagres elektronisk på et fysisk transportkort eller en anden anordning i stedet for at blive udskrevet på en papirbillet.

 • 40) Elektroniske billettjenester: Et system, hvor billetter til personbefordring købes, herunder online ved hjælp af en anordning med interaktiv databehandlingskapacitet, og leveres til køberen i elektronisk form, således at de kan udskrives på papir eller fremvises under rejsen på en mobil enhed med interaktiv databehandlingskapacitet.

Kapitel 2 1 Tilgængelighedskrav
§ 4

Produkter og tjenester må kun bringes i omsætning eller leveres, hvis de opfylder de relevante tilgængelighedskrav i bilag 1, jf. §§ 5 og 6.

§ 5

Produkter skal opfylde tilgængelighedskravene i afdeling 1 og 2 i bilag 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Selvbetjeningsterminaler skal alene opfylde tilgængelighedskravene i afdeling 1 i bilag 1.

§ 6

Tjenester skal opfylde tilgængelighedskravene i afdeling 3 og 4 i bilag 1, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Transporttjenester i byer og forstæder og regionale transporttjenester skal alene opfylde tilgængelighedskravene i afdeling 4 i bilag 1.

Stk. 3 Mikrovirksomheder, der tilbyder tjenester, er undtaget fra at opfylde tilgængelighedskravene i afdeling 3 og 4 i bilag 1 og enhver forpligtelse forbundet hermed.

§ 7

Tjenester, der opfylder kravene om levering af tilgængelige oplysninger og oplysninger om tilgængelighed, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 samt de relevante retsakter, der er vedtaget på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/797/EU, anses for at opfylde de tilsvarende krav i denne lov. I det omfang denne lov indeholder yderligere krav end dem, der følger af de nævnte retsakter, gælder kravene i fuldt omfang.

§ 8

§§ 4 og 5 og § 6, stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse, i det omfang at overholdelse af tilgængelighedskravene

 • 1) kræver en væsentlig ændring af et produkt eller en tjeneste, der medfører en grundlæggende ændring af produktets eller tjenestens grundegenskab, eller

 • 2) medfører en uforholdsmæssig stor byrde for den pågældende erhvervsdrivende.

Stk. 2 En erhvervsdrivende, der ikke udelukkende anvender egne midler til at forbedre tilgængeligheden ved et produkt eller en tjeneste, kan ikke påberåbe sig stk. 1, nr. 2.

§ 9

Det påhviler den erhvervsdrivende at foretage vurderingen af, om overholdelsen af tilgængelighedskravene i §§ 4 og 5 og § 6, stk. 1 og 2, vil indebære en grundlæggende ændring af produktet eller tjenesten eller vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde ud fra kriterierne i bilag 5.

Stk. 2 Den erhvervsdrivende skal dokumentere sin vurdering efter stk. 1, jf. dog § 10.

Stk. 3 Den erhvervsdrivende skal opbevare dokumentationen i en periode på mindst 5 år efter den seneste tilgængeliggørelse af et produkt på markedet eller den seneste levering af en tjeneste.

Stk. 4 Den erhvervsdrivende skal efter anmodning fra kontrolmyndigheden forelægge en kopi af dokumentationen til kontrolmyndigheden.

§ 10

Mikrovirksomheder, der handler med produkter, er undtaget fra kravet om at dokumentere vurderingen om undtagelse fra tilgængelighedskrav efter § 9, stk. 2.

Stk. 2 En mikrovirksomhed, der handler med produkter og påberåber sig § 8, skal efter anmodning fra kontrolmyndigheden give de oplysninger til kontrolmyndigheden, der er relevante for vurderingen om undtagelse fra tilgængelighedskrav i § 9, stk. 1.

§ 11

En tjenesteyder, der påberåber sig § 8, stk. 1, nr. 2, skal for den enkelte kategori eller type af tjeneste forny sin vurdering af, om byrden ved at opfylde tilgængelighedskravene er uforholdsmæssig stor, jf. § 9, stk. 1, i følgende tilfælde:

 • 1) Tjenesten ændres.

 • 2) Kontrolmyndigheden anmoder om en ny vurdering.

Stk. 2 Uanset kravene til fornyet vurdering i stk. 1 skal der foretages en ny vurdering mindst hvert femte år.

§ 12

En erhvervsdrivende, der bringer et produkt i omsætning eller leverer en tjeneste og påberåber sig § 8 for produktet eller tjenesten, skal sende oplysningerne herom til den relevante kontrolmyndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Mikrovirksomheder er undtaget fra kravet i stk. 1.

§ 13

Erhvervsministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren og transportministeren fastsætte regler, som er nødvendige for anvendelsen af delegerede retsakter, som er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 14, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/882/EU.

Kapitel 3 1 Harmoniserede standarder og tekniske specifikationer for produkter og tjenester
§ 14

Produkter og tjenester, som er i overensstemmelse med hele eller dele af harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov, hvis standarderne eller de anvendte dele heraf omfatter de pågældende krav.

§ 15

Produkter og tjenester, som er i overensstemmelse med hele eller dele af tekniske specifikationer, der er vedtaget af Kommissionen i gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 15, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/882/EU, formodes at være i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov, hvis de tekniske specifikationer eller dele deraf omfatter de pågældende krav.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren og transportministeren fastsætte regler, som er nødvendige for anvendelsen af gennemførelsesretsakter, som er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 15, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/882/EU.

Kapitel 4 1 Erhvervsdrivendes forpligtelser ved handel med produkter
Fabrikantens forpligtelser
§ 16

Fabrikanten skal sikre, at produkter er designet og fremstillet i overensstemmelse med kravene i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov, når produkterne bringes i omsætning.

§ 17

Fabrikanten skal foretage sig følgende, når et produkt bringes i omsætning:

 • 1) Udarbejde den tekniske dokumentation i overensstemmelse med bilag 3.

 • 2) Få gennemført overensstemmelsesvurderingsproceduren som nævnt i bilag 3, jf. dog § 8.

 • 3) Udarbejde EU-overensstemmelseserklæringen og anbringe CE-mærkningen på produktet, når den tekniske dokumentation er udarbejdet og overensstemmelsesvurderingsproceduren er gennemført.

Stk. 2 Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen, i 5 år efter at det pågældende produkt er bragt i omsætning.

§ 18

Fabrikanten skal have procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktets design eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller tekniske specifikationer.

§ 19

Fabrikanten skal sikre, at et produkt, som den pågældende bringer i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, som produktet kan identificeres ved, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse skal fremgå af produktet, jf. dog stk. 3. Adressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og kontrolmyndighederne letforståeligt sprog.

Stk. 3 Er opfyldelse af stk. 1 eller 2 ikke mulig på grund af produktets størrelse eller karakter, skal de krævede oplysninger fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet.

§ 20

Fabrikanten skal sikre, at et produkt ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på dansk. Brugsanvisning, sikkerhedsinformation og eventuel mærkning skal være klar og forståelig.

§ 21

Ved eller burde fabrikanten vide, at et produkt, den pågældende har bragt i omsætning, ikke opfylder kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, skal den pågældende straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet.

Stk. 2 Fabrikanten skal straks orientere den relevante kontrolmyndighed og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort produktet tilgængeligt, om den manglende overensstemmelse med kravene, herunder oplysninger om, hvori den manglende overensstemmelse består, og om de trufne foranstaltninger.

Stk. 3 Fabrikanten skal føre et register over de produkter, som den pågældende har bragt på markedet, der ikke opfylder kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, jf. stk. 1, og over de relaterede klager.

Stk. 4 Fabrikanten skal efter anmodning fra den relevante kontrolmyndighed samarbejde med myndigheden om foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe et produkts manglende opfyldelse af de gældende tilgængelighedskrav.

Bemyndigede repræsentanter
§ 22

Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant.

Stk. 2 Forpligtelserne i henhold til § 16 og udarbejdelse af teknisk dokumentation, jf. § 17, stk. 1, nr. 1, kan ikke være omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

§ 23

En bemyndiget repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, den pågældende har modtaget fra fabrikanten.

Stk. 2 Fuldmagten skal som minimum omfatte følgende opgaver:

 • 1) Opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så den, i 5 år efter at et produkt er bragt i omsætning, står til rådighed for den relevante kontrolmyndighed.

 • 2) Give al information og dokumentation, der er nødvendig for at vurdere et produkts overensstemmelse med lovgivningen, på grundlag af en begrundet anmodning fra kontrolmyndigheden eller en anden kompetent national myndighed.

 • 3) Samarbejde med den relevante kontrolmyndighed eller en anden kompetent national myndighed, når disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe manglende overensstemmelse med de gældende tilgængelighedskrav for de produkter, der er omfattet af fuldmagten.

Importørens forpligtelser
§ 24

Importøren må kun bringe produkter i omsætning, der opfylder kravene i denne lov og regler fastsat i medfør heraf.

§ 25

Før importøren bringer et produkt i omsætning, skal den pågældende sikre sig følgende:

 • 1) Fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jf. § 17, stk. 1, nr. 1.

 • 2) Fabrikanten har opfyldt mærkningskravene, jf. § 19.

 • 3) Produktet er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation på dansk.

Stk. 2 Bortset fra produkter, der er fritaget for at overholde tilgængelighedskravene, jf. § 8, stk. 1, skal importøren i øvrigt sikre sig følgende:

 • 1) Fabrikanten har udarbejdet overensstemmelsesvurderingsproceduren, jf. § 17, stk. 1, nr. 2.

 • 2) Produktet er forsynet med CE-mærkning og ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen.

Stk. 3 Importøren skal opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, i 5 år efter at det pågældende produkt er bragt i omsætning, og sikre, at denne og den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for kontrolmyndighederne, når de anmoder herom.

§ 26

Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor den pågældende kan kontaktes, skal fremgå af produktet, jf. dog stk. 2. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og kontrolmyndighederne letforståeligt sprog.

Stk. 2 Er opfyldelse af stk. 1 ikke mulig på grund af produktets størrelse eller karakter, skal de krævede oplysninger fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager produktet.

§ 27

Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for de produkter, som den pågældende har ansvaret for, ikke bringer produkternes overensstemmelse med kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf i fare.

§ 28

Ved eller burde importøren vide, at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, må det ikke bringes i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene. Opfylder produktet ikke kravene, skal importøren underrette fabrikanten og den relevante kontrolmyndighed herom.

Stk. 2 Ved eller burde importøren vide, at et produkt, importøren har bragt i omsætning, ikke opfylder kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, skal importøren straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet.

Stk. 3 Importøren skal straks orientere den relevante kontrolmyndighed og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort et uoverensstemmende produkt tilgængeligt, om den manglende overensstemmelse med kravene, herunder oplysninger om, hvori den manglende overensstemmelse består, og om de trufne foranstaltninger.

Stk. 4 Importøren skal føre et register over de produkter, den pågældende har bragt på markedet, der ikke opfylder kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, jf. stk. 2, og over de relaterede klager.

Stk. 5 Importøren skal efter anmodning fra den relevante kontrolmyndighed samarbejde med myndigheden om foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe et produkts manglende opfyldelse af de gældende tilgængelighedskrav.

Distributørens forpligtelser
§ 29

Distributøren skal handle med fornøden omhu og kontrollere følgende, inden et produkt gøres tilgængeligt på markedet:

 • 1) Produktet er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsinformationer på dansk.

 • 2) Fabrikanten har opfyldt mærkningskravene i § 19.

 • 3) Importøren har opfyldt mærkningskravene i § 26.

Stk. 2 Bortset fra produkter, der helt er fritaget fra at overholde tilgængelighedskravene, jf. § 8, stk. 1, skal distributøren i øvrigt kontrollere, at produktet er forsynet med CE-mærkning.

§ 30

Distributøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for de produkter, som den pågældende har ansvaret for, ikke bringer produkternes overensstemmelse med kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf i fare.

§ 31

Ved eller burde distributøren vide, at et produkt ikke er i overensstemmelse med kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, må det ikke gøres tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene. Opfylder produktet ikke kravene, skal distributøren underrette fabrikanten eller importøren og den relevante kontrolmyndighed herom.

Stk. 2 Ved eller burde distributøren vide, at et produkt, distributøren har gjort tilgængeligt, ikke opfylder kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, skal distributøren straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe det i overensstemmelse med kravene eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet.

Stk. 3 Distributøren skal straks orientere den relevante kontrolmyndighed og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort et uoverensstemmende produkt tilgængeligt, om den manglende overensstemmelse med kravene, herunder oplysninger om, hvori den manglende overensstemmelse består, og om de trufne foranstaltninger.

Stk. 4 Distributøren skal efter anmodning fra den relevante kontrolmyndighed samarbejde med myndigheden om foranstaltninger, der træffes for at afhjælpe et produkts manglende opfyldelse af de gældende tilgængelighedskrav.

Importørens og distributørens overtagelse af fabrikantens forpligtelser
§ 32

Bringer importøren eller distributøren et produkt i omsætning under sit eget navn eller varemærke, anses denne for at være en fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. §§ 16-21.

Stk. 2 Ændrer importøren eller distributøren et produkt, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, finder stk. 1 tillige anvendelse.

Erhvervsdrivendes identifikation af øvrige erhvervsdrivende
§ 33

Den erhvervsdrivende bortset fra tjenesteyderen skal efter anmodning fra den relevante kontrolmyndighed identificere følgende:

 • 1) Enhver anden erhvervsdrivende, som har leveret et produkt til den pågældende.

 • 2) Enhver anden erhvervsdrivende, som den pågældende har leveret et produkt til.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætte regler om længden af den periode, hvor en erhvervsdrivende skal kunne fremlægge de i stk. 1 nævnte oplysninger.

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætte regler, som er nødvendige for anvendelsen af delegerede retsakter, som er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 12, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/882/EU.

Kapitel 5 1 Tjenesteyderens forpligtelser
§ 34

Tjenesteyderen skal sikre, at de tjenester, den pågældende designer og leverer, er i overensstemmelse med kravene i denne lov og regler fastsat i medfør heraf.

§ 35

Tjenesteyderen skal, inden den pågældende leverer en tjeneste, udarbejde de nødvendige oplysninger i overensstemmelse med bilag 4 og forklare, hvordan tjenesten opfylder tilgængelighedskravene i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov.

Stk. 2 Tjenesteyderen skal offentliggøre oplysningerne i stk. 1 skriftligt og mundtligt, herunder på en måde, som er tilgængelig for personer med handicap.

Stk. 3 Tjenesteyderen skal opbevare oplysningerne, så længe den pågældende tjeneste udbydes.

§ 36

Tjenesteyderen skal have procedurer til sikring af, at levering af tjenester fortsat er i overensstemmelse med denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer af kendetegnene ved leveringen af tjenesten, ændringer af gældende tilgængelighedskrav og ændringer af de harmoniserede standarder eller tekniske specifikationer.

§ 37

Er en tjeneste ikke i overensstemmelse med kravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, skal tjenesteyderen træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe tjenesten i overensstemmelse med kravene.

Stk. 2 Tjenesteyderen skal straks orientere den relevante kontrolmyndighed i enhver medlemsstat, hvor tjenesten leveres, om den manglende overensstemmelse med kravene, herunder oplysninger om, hvori den manglende overensstemmelse består, og om de trufne foranstaltninger.

Stk. 3 Tjenesteyderen skal efter anmodning fra den relevante kontrolmyndighed samarbejde med myndigheden om foranstaltninger, der træffes for at bringe tjenesten i overensstemmelse med disse krav.

Kapitel 6 1 Produkters overensstemmelse og CE-mærkning
§ 38

Det skal fremgå af EU-overensstemmelseserklæringen, at det er dokumenteret, at de gældende tilgængelighedskrav er opfyldt.

Stk. 2 Er et produkt delvis fritaget fra at overholde tilgængelighedskrav, jf. § 8, stk. 1, skal det fremgå af EU-overensstemmelseserklæringen, hvilke tilgængelighedskrav produktet er fritaget fra at overholde.

§ 39

EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag 6.

Stk. 2 EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde de elementer, der er anført i bilag 3, og ajourføres løbende.

Stk. 3 EU-overensstemmelseserklæringen skal være på dansk eller engelsk.

§ 40

EU-overensstemmelseserklæringen skal indeholde en angivelse af hver enkelt EU-retsakt inklusive offentliggørelseshenvisninger, hvis et produkt er omfattet af mere end én retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring.

§ 41

Fabrikanten indestår for, at produktet opfylder kravene i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov, når fabrikanten har udarbejdet EU-overensstemmelseserklæringen.

§ 42

Ved CE-mærkning af produkter skal de generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juni 2008 om akkreditering følges.

§ 43

CE-mærkningen skal anbringes på produktet eller mærkepladen, så den er synlig og let læselig og ikke kan slettes. Er produktet af en sådan art, at dette ikke er muligt eller berettiget, skal mærkningen anbringes på emballagen og i følgedokumenterne.

§ 44

CE-mærkningen skal anbringes, før produktet bringes i omsætning.

Kapitel 7 1 Kontrol med produkter og tjenester
§ 45

Den relevante kontrolmyndighed, jf. stk. 2-5, fører kontrol med, at tilgængelighedskravene i denne lov og regler fastsat i medfør heraf overholdes.

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med produkter omfattet af § 1, stk. 1, og tjenester omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2 og 4-6.

Stk. 3 Energistyrelsen fører kontrol med elektroniske kommunikationstjenester omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1.

Stk. 4 Trafikstyrelsen fører kontrol med elementer af personbefordring med fly, bus og tog omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, og med skib omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, litra e.

Stk. 5 Søfartsstyrelsen fører kontrol med elementer af personbefordring med skib omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, litra a-d.

§ 46

Kontrolmyndigheden kan fra den erhvervsdrivende kræve alle oplysninger, som skønnes nødvendige for at konstatere produkters eller tjenesters overensstemmelse med tilgængelighedskravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan fra den erhvervsdrivende, der påberåber sig § 8, stk. 1, kræve alle oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere, at den erhvervsdrivende har foretaget den nødvendige vurdering, og at vurderingen opfylder kriterierne til en sådan vurdering.

§ 47

Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervsmæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes produkter eller tjenester, som er omfattet af denne lovs anvendelsesområde.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan som led i kontrolbesøget foretage tekniske undersøgelser af et produkt eller en tjeneste på stedet.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som en del af dokumentationen af kontrolbesøget fotografere, optage video og medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse.

§ 48

Kontrolmyndigheden kan som led i kontrollen med overholdelse af tilgængelighedskravene udtage ethvert produkt eller enhver tjeneste, som er omfattet af denne lovs anvendelsesområde. Udtagelsen kan foretages af kontrolmyndigheden uden betaling, eller kontrolmyndigheden kan kræve udgiften refunderet, hvis udtagelsen af produktet eller tjenesten har nødvendiggjort en betaling.

Stk. 2 Kontrolmyndighedens udtagelse af produkter efter stk. 1 kan ske under skjult identitet.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan foretage eller få foretaget tekniske undersøgelser af produkter eller tjenester udtaget i medfør af stk. 1. Kontrolmyndigheden kan kræve omkostninger forbundet med de eksterne tekniske undersøgelser refunderet af den erhvervsdrivende, der, jf. § 49, stk. 2, træffes afgørelser over for i forbindelse med undersøgelsen.

§ 49

Er et produkt eller en tjeneste ikke i overensstemmelse med tilgængelighedskravene i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan kontrolmyndigheden påbyde den erhvervsdrivende at bringe forholdene i orden inden for en nærmere angivet frist.

Stk. 2 Bringes de uoverensstemmende forhold ikke i orden inden for fristen, jf. stk. 1, kan kontrolmyndigheden påbyde den erhvervsdrivende at stoppe salget eller udbuddet af produktet eller tjenesten eller at trække produktet tilbage fra markedet inden for en nærmere angivet frist.

§ 50

Kontrolmyndigheden kan kontrollere, om et produkt uretmæssigt er påført CE-mærkning.

Stk. 2 Er et produkt uretmæssigt påført CE-mærkning, kan kontrolmyndigheden påbyde den erhvervsdrivende, der udbyder produktet, at standse salg eller udlevering af produktet og om nødvendigt tilbagetrække produktet fra markedet.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan påbyde en fabrikant eller importør at fjerne CE-mærkningen inden for en nærmere angivet frist. Salg af produktet kan genoptages, når CE-mærkningen er fjernet.

§ 51

Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed indsamle og behandle, herunder samkøre, oplysninger fra andre offentlige myndigheder og fra offentligt tilgængelige kilder.

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed behandle, herunder samkøre, oplysninger, som myndigheden ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, er i besiddelse af.

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan i kontroløjemed behandle, herunder samkøre, ikke offentligt tilgængelige oplysninger fra offentlige og private virksomheder og erhvervs- eller forbrugerorganisationer.

Kapitel 8 1 Tilgængelighedskrav, som følger af andre EU-retsakter
§ 52

Tilgængelighedskravene for produkter og tjenester i bilag 1 udgør obligatoriske tilgængelighedskrav som omhandlet i § 40, stk. 3, i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer, og bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

Stk. 2 Produkter og tjenester, hvis funktionaliteter, elementer og funktioner opfylder de relevante tilgængelighedskrav i bilag 1 og er i overensstemmelse med bilagets afdeling 6, anses for at opfylde relevante forpligtelser i dansk lovgivning, som følger af andre EU-retsakter end tilgængelighedsdirektivet, for så vidt angår tilgængelighed for disse funktionaliteter, elementer eller funktioner, medmindre andet er fastsat i disse andre retsakter.

§ 53

Overensstemmelse med hele eller dele af harmoniserede standarder og tekniske specifikationer, som er fastsat i medfør af § 15, stk. 2, formodes at være i overensstemmelse med § 52, stk. 2, i det omfang standarder og specifikationer eller dele heraf opfylder kravene i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov.

Kapitel 9 1 Kommunikation
§ 54

Skriftlig kommunikation til og fra kontrolmyndighederne om forhold vedrørende denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov skal foregå digitalt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Den relevante kontrolmyndighed kan undtage en borger eller virksomhed fra digital kommunikation, når særlige omstændigheder taler for det.

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

Stk. 4 Erhvervsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og transportministeren kan inden for deres respektive ressortområder fastsætte nærmere regler om digital kommunikation og om anvendelse af bestemte it-systemer og særlige digitale formater.

Kapitel 10 1 Domstolsprøvelse og klageadgang
§ 55

En forbruger kan indbringe en sag for den relevante kontrolmyndighed med henblik på at sikre, at denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov overholdes.

Stk. 2 Offentlige organer, private foreninger eller organisationer eller andre juridiske enheder, som har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i denne lov og regler fastsat i medfør af denne lov overholdes, kan deltage i enhver retslig eller administrativ procedure ved domstolene eller den relevante kontrolmyndighed. Den pågældende kan deltage på vegne af eller til støtte for klageren.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på udbudsprocedurer, der er omfattet af udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer, og bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

Stk. 4 Erhvervsministeren kan efter forhandling med klima-, energi- og forsyningsministeren og transportministeren fastsætte regler om etablering af et klagenævn til behandling af forbrugerklager efter denne lov og regler fastsat i medfør heraf, herunder fastsætte nærmere regler om de opgaver, som klagenævnet skal varetage.

§ 56

Kontrolmyndighedernes afgørelser truffet efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 11 1 Strafbestemmelser
§ 57

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

Stk. 2 For overtrædelse af regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf af bøde.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på udbudsprocedurer, der er omfattet af udbudslovens afsnit II og III, jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer, og bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.

Kapitel 12 1 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 58

Loven træder i kraft den 28. juni 2022.

§ 59

Loven finder anvendelse på produkter og tjenester, som bringes i omsætning eller leveres fra den 28. juni 2025, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Tjenesteydere, der leverer tjenester ved hjælp af produkter, som lovligt er anvendt til levering af tjenester før den 28. juni 2025, kan fortsat levere tilsvarende tjenester ved hjælp af de pågældende produkter indtil den 28. juni 2030.

Stk. 3 Aftaler om levering af tjenester, som er indgået før den 28. juni 2025, kan fortsætte uændret, indtil de udløber, eller senest indtil den 28. juni 2030.

Stk. 4 Selvbetjeningsterminaler, jf. § 1, stk. 1, nr. 2 og 3, som lovligt er anvendt til levering af tjenester før den 28. juni 2025, kan fortsat anvendes til levering af lignende tjenester indtil slutningen af terminalernes økonomiske levetid og senest 20 år efter ibrugtagning.

Kapitel 13 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 60

(Udeladt)

Kapitel 14 1 Territorial gyldighed
§ 61

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.