Kommunereklameloven

Denne konsoliderede version af kommunereklameloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

Lov nr. 490 af 07. juni 2006

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Denne lov gælder for kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, medmindre andet er bestemt i anden lovgivning.

§ 2

Kommunalbestyrelser og regionsråd kan anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, såfremt reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning.

§ 3

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal opkræve markedspris for ydelser omfattet af § 2.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2006.

§ 5

Loven finder anvendelse for amtskommuner frem til den 1. januar 2007.

§ 6

Loven finder anvendelse på kommunalbestyrelsers og amtsråds aftaler omfattet af § 2, der er indgået inden denne lovs ikrafttræden, og som ikke er omfattet af anden lovgivning.

§ 7

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.