14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet

Lov nr. 549 af 24. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 493 af 07. juni 2006, lov nr. 1555 af 20. december 2006, lov nr. 225 af 08. april 2008 og lov nr. 460 af 12. juni 2009

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Hver kommune og amtskommune deponerer i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 1. januar 2007 et beløb, der svarer til 60 pct. af den del af kommunens eller amtskommunens likviditet ved udgangen af regnskabsåret 2004, der overstiger 2,9 pct. af kommunens eller amtskommunens budgetterede bruttodrifts- og -anlægsudgifter for budgetåret 2005.

Stk. 2 Den periode, hvori kommunerne deponerer overskudslikviditet efter stk. 1, forlænges til den 1. januar 2008.

Stk. 3 Hver kommune deponerer fra den 1. maj 2008 et beløb, der svarer til 2/3 af det beløb, kommunen har deponeret efter stk. 1, fratrukket eventuel deponering efter § 1 a i lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007.

Stk. 4 Kommunen skal senest den 1. maj 2008 indsætte det beløb, som kommunen i henhold til stk. 3 skal deponere, på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en kursværdi svarende hertil i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit.

Stk. 5 Halvdelen af det deponerede beløb efter stk. 3 frigives den 1. januar 2009. Det resterende deponerede beløb frigives den 1. januar 2010.

§1a Kommuner, der for 2007 har budgetteret med et overskud for forsyningsvirksomhederne under ét, skal i perioden fra den 1. januar 2007 til den 1. januar 2009 deponere et beløb svarende til overskuddet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Det deponerede overskud efter stk. 1 reguleres således, at deponeringen i perioden fra den 1. april 2008 til den 1. januar 2009 svarer til det faktisk realiserede overskud for forsyningsvirksomhederne under ét i 2007.

Stk. 3 Kommunen skal senest den 1. januar 2007 indsætte det beløb, kommunen i henhold til stk. 1 skal deponere, på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en kursværdi svarende hertil i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. Det deponerede beløb efter stk. 1 skal senest den 1. april 2008 reguleres i henhold til stk. 2.

§1b Kommuner, der for et budgetår budgetterer med et overskud for forsyningsvirksomhederne under ét, skal i perioden fra den 1. januar i budgetåret til den 1. januar i året 2 år efter budgetåret deponere et beløb svarende til overskuddet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Det deponerede overskud efter stk. 1 reguleres således, at deponeringen i perioden fra den 1. april i året efter budgetåret til den 1. januar i året 2 år efter budgetåret svarer til det faktisk realiserede overskud for forsyningsvirksomhederne under ét i budgetåret.

Stk. 3 Kommunen skal senest den 1. januar i budgetåret indsætte det beløb, kommunen i henhold til stk. 1 skal deponere, på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en kursværdi svarende hertil i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. Det deponerede beløb efter stk. 1 skal senest den 1. april i året efter budgetåret reguleres i henhold til stk. 2.

Stk. 4 Deponeret overskud for 2009, der vedrører vandforsyning og spildevandsanlæg, frigives pr. 1. januar 2010.

§1c Velfærdsministeren opgør de beløb, den enkelte kommune skal deponere. Velfærdsministeren fastsætter regler om beløbenes beregning og deponering.

Stk. 2 Velfærdsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om deponering efter §§ 1-1 b.

§2 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§§3-6 (Udeladt af redaktionen)

§7 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

profile photo
Profilside