Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 454 af 18. maj 2011

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 2

Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne for tilskudsåret 2012, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis kommunernes regnskaber for 2011 under et udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2011 end det budgetterede niveau korrigeret efter § 3. Nedsættelsen udgør forskellen mellem de regnskabsførte og de korrigerede budgetterede serviceudgifter for 2011.

§ 3

For kommunerne samlet korrigeres de budgetterede serviceudgifter for 2011 med et beløb, som udgør forskellen mellem det af kommunerne budgetterede beløb og en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat ramme for kommunernes serviceudgifter for 2011. Der korrigeres endvidere for ændrede forudsætninger fra budget til regnskab.

§ 4

Nedsættelsen efter § 2 opgøres og fordeles mellem kommunerne af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

Stk. 3 60 pct. af nedsættelsen fordeles mellem de kommuner, hvis regnskabsførte serviceudgifter overstiger det korrigerede budget for 2011. Nedsættelsen fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af forskellen mellem de regnskabsførte serviceudgifter og de korrigerede budgetter for 2011 opgjort for de kommuner, der er omfattet af 1. pkt. Korrektionen nævnt i 1. og 2. pkt. foretages på baggrund af ændrede forudsætninger fra budget til regnskab.

§ 5

Nedsættelsen efter § 2 afregnes i månederne oktober, november og december 2012.

§ 6

Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab.

§ 7

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.