Lov om kommunal tjenestemandsret

Denne konsoliderede version af lov om kommunal tjenestemandsret er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om en kommunal tjenestemandsret

Lov nr. 280 af 10. juni 1981,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1124 af 23. august 2016

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Social- og indenrigsministeren nedsætter en kommunal og regional tjenestemandsret, der består af en formand og 6 andre dommere.

Stk. 2 Formanden og de af præsidenten for Østre Landsret udpegede dommere i den tjenestemandsret, der er nedsat i medfør af § 52 i lov om tjenestemænd, er tillige henholdsvis formand og dommere i den kommunale og regionale tjenestemandsret. De for de pågældende udpegede stedfortrædere er stedfortrædere i den kommunale og regionale tjenestemandsret.

Stk. 3 Social- og indenrigsministeren beskikker to dommere og stedfortrædere for disse efter fælles indstilling fra KL (Kommunernes Landsforening) og regionsrådene i forening og to dommere og stedfortrædere for disse efter fælles indstilling fra de forhandlingsberettigede organisationer for kommunale og regionale tjenestemænd samt for reglementsansat personale ved kommunale og regionale dag- og døgninstitutioner og selvejende dag- og døgninstitutioner, som kommunalbestyrelser og regionsråd har indgået driftsoverenskomst med. De pågældende beskikkes for en periode af 5 år.

Stk. 4 Hvis ændringer i eller undladelser af kommuners organisering i kommunale sammenslutninger giver anledning hertil, kan social- og indenrigsministeren fastsætte de ændringer med hensyn til indstillingsret til beskikkelse af dommere og stedfortrædere i den kommunale og regionale tjenestemandsret, social- og indenrigsministeren i den anledning finder fornødne.

Stk. 5 Er indstilling i henhold til stk. 3 og 4 af det nødvendige antal dommere og stedfortrædere ikke foretaget senest en måned, før beskikkelse skal finde sted, beskikker social- og indenrigsministeren på egen hånd den eller de manglende.

Stk. 6 Genbeskikkelse kan finde sted.

Stk. 7 Afgår en af social- og indenrigsministeren beskikket dommer eller stedfortræder i løbet af 5-års-perioden, beskikkes en anden for den resterende del af perioden efter fælles indstilling fra de i stk. 3 og stk. 4 nævnte kommunale sammenslutninger, regionsråd i forening og kommunalbestyrelser henholdsvis de i stk. 3 og stk. 4 nævnte forhandlingsberettigede organisationer. Foretages indstilling ikke senest en måned efter den tidligere dommers eller stedfortræders fratræden, beskikker social- og indenrigsministeren på egen hånd en anden.

Stk. 8 Sekretæren for den tjenestemandsret, der er nedsat i medfør af § 52 i lov om tjenestemænd, er tillige sekretær for den kommunale og regionale tjenestemandsret.

§ 1a

For den kommunale og regionale tjenestemandsrets formand, dommere og stedfortrædere gælder retsplejelovens inhabilitetsregler for dommere.

Stk. 2 De dommere, som skal deltage i pådømmelsen af den enkelte sag, skal af egen drift påse, om der foreligger grunde, der kan medføre inhabilitet.

Stk. 3 Indsigelser mod en dommers habilitet bør så vidt muligt fremsættes straks og bør under alle omstændigheder fremsættes, inden domsforhandlingen påbegyndes. Afgørelse om habilitet træffes af retsformanden ved beslutning. Under domsforhandlingen træffes afgørelsen dog af den samlede ret. Den, om hvis habilitet der er rejst spørgsmål, er ikke udelukket fra at deltage i afgørelsen.

§ 2

Den kommunale og regionale tjenestemandsret behandler sager om kollektiv overtrædelse af bestemmelser, der svarer til § 10 i lov om tjenestemænd, i regulativer og vedtægter for kommunale og regionale tjenestemænd, samt i reglementerne for det reglementsansatte personale ved kommunale og regionale dag- og døgninstitutioner og selvejende dag- og døgninstitutioner, som kommunalbestyrelser og regionsråd har indgået driftsoverenskomst med. Retten behandler endvidere sådanne sager, jf. 1. pkt., for så vidt angår overtrædelser begået af andet personale, der er ansat på tjenestemandslignende vilkår i kommuner, kommunale fællesskaber og regioner samt ved privatbaner. Tjenestemandsretten kan alene behandle overtrædelser, der er begået af ansatte omfattet af en forhandlingsberettiget organisation.

Stk. 2 Den kommunale og regionale tjenestemandsret behandler herudover sager om overtrædelse eller fortolkning af

 • 1) aftaler om løn- og andre ansættelsesvilkår for det i stk. 1 nævnte personale og

 • 2) sådanne bestemmelser om løn- og andre ansættelsesvilkår for det i stk. 1 nævnte personale, som efter tjenestemandsvedtægterne og -regulativerne træder i stedet for aftaler.

Stk. 3 Ved personale ansat på tjenestemandslignende vilkår (tjenestemandslignende ansatte) forstås i denne lov:

 • 1) Fast ansatte, budgetmæssigt lønnede medarbejdere i Københavns Kommune.

 • 2) Medarbejdere i andre kommuner, kommunale fællesskaber og regioner ansat på tilsvarende vilkår som de medarbejdere, der er nævnt i nr. 1.

 • 3) Andre ikkeoverenskomstansatte medarbejdere i kommuner, kommunale fællesskaber og regioner, der ved aftale er omfattet af bestemmelser svarende til § 10 i lov om tjenestemænd.

 • 4) Medarbejdere ansat i henhold til lønningsreglement for tjenestemænd ved danske privatbaner.

Stk. 4 Retten påser af egen drift, at den har saglig kompetence til at behandle en sag.

Stk. 5 Sager, der hører under den kommunale og regionale tjenestemandsret, kan ikke indbringes for de almindelige domstole, jf. dog stk. 7.

Stk. 6 Sager, der hører under den kommunale og regionale tjenestemandsret, kan ikke behandles efter regler svarende til §§ 20-24 i lov om tjenestemænd.

Stk. 7 En ansat kan dog anlægge sag ved de almindelige domstole, hvis den pågældende godtgør, at vedkommende personaleorganisation ikke agter at indbringe en sag som nævnt i stk. 2 for den kommunale og regionale tjenestemandsret.

§ 3

Den kommunale og regionale tjenestemandsrets formand eller dennes stedfortræder kan give pålæg om ophør af kollektive overtrædelser af de i § 2, stk. 1, nævnte bestemmelser.

Stk. 2 En ansat, som har begået en af de i § 2, stk. 1, nævnte overtrædelser, kan af den kommunale og regionale tjenestemandsret ikendes advarsel eller irettesættelse eller bøde.

Stk. 3 En eller flere af de i § 1, stk. 3, nævnte organisationer kan af tjenestemandsretten ikendes bod, hvis organisationen har understøttet en overtrædelse som nævnt i § 2, stk. 1, eller ikke med alle rimelige midler har søgt at hindre overtrædelsen eller bringe den til ophør. Boden tilfalder den, der har anlagt sagen.

Stk. 4 Kommuner, kommunale fællesskaber, regioner, selvejende dag- og døgninstitutioner, som kommunalbestyrelser og regionsråd har indgået driftsoverenskomst med, samt de i lovens § 1, stk. 3 og 4, nævnte kommunale sammenslutninger, regionsråd i forening, privatbaner og personaleorganisationer kan af den kommunale og regionale tjenestemandsret ikendes bod for overtrædelser som nævnt i § 2, stk. 2. Boden tilfalder den, der har anlagt sagen.

§ 4

Sager som nævnt i § 2, stk. 1, kan anlægges af de i § 1, stk. 3 og 4, nævnte kommunale sammenslutninger, regionsråd i forening og kommunalbestyrelser samt privatbaner mod en eller flere forhandlingsberettigede personaleorganisationer. Sager som nævnt i § 2, stk. 2, kan anlægges af og mod de i § 1, stk. 3 og 4, nævnte kommunale sammenslutninger, regionsråd i forening, kommunalbestyrelser, privatbaner og forhandlingsberettigede personaleorganisationer.

Stk. 2 De forhandlingsberettigede personaleorganisationer kan ved den kommunale og regionale tjenestemandsret anlægge sag mod vedkommende kommunalbestyrelse, privatbane eller selvejende institutions bestyrelse om, hvorvidt en sag hører under den kommunale og regionale tjenestemandsret.

Stk. 3 Overtrædelser som nævnt i § 2, stk. 1, skal indberettes af kommunalbestyrelsen til vedkommende kommunale sammenslutning, jf. § 1, stk. 3 og 4.

Stk. 4 Overtrædelser som nævnt i § 2, stk. 1, der er begået af reglementsansat personale ved selvejende dag- og døgninstitutioner, som kommunalbestyrelser og regionsråd har indgået driftsoverenskomst med, skal indberettes af vedkommende institutions bestyrelse til den kommunalbestyrelse og det regionsråd, der har indgået driftsoverenskomst med institutionen.

Stk. 5 Der gælder ingen indskrænkning i parternes adgang til at lade møde for sig i den kommunale og regionale tjenestemandsret ved rettergangsfuldmægtig.

§ 5

Den kommunale og regionale tjenestemandsret har sit sæde i København, men kan sættes andetsteds i landet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

§ 6

Sag anlægges ved indlevering af klageskrift til den kommunale og regionale tjenestemandsret.

Stk. 2 Klageskriftet skal indeholde

 • 1) parternes navn og adresse,

 • 2) klagerens påstand,

 • 3) en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

 • 4) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig.

Stk. 3 Sekretæren sender snarest muligt et eksemplar af klageskriftet med bilag til indklagede og opfordrer samtidig denne til at afgive svarskrift med eventuelle bilag. Om fornødent lader sekretæren klageskriftet forkynde for indklagede efter retsplejelovens regler om forkyndelse.

Stk. 4 Svarskriftet skal indeholde

 • 1) indklagedes påstand,

 • 2) en kort fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

 • 3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, indklagede vil påberåbe sig.

§ 7

Forberedelsen af sagen til eventuel domsforhandling finder sted i et eller flere forberedende retsmøder.

Stk. 2 Under forberedende retsmøder beklædes retten af formanden eller dennes stedfortræder.

Stk. 3 Med parternes samtykke kan retten afgøre sagen på et forberedende retsmøde. Afgørelsen kan med parternes indforståelse træffes ved beslutning.

Stk. 4 De forberedende retsmøder afholdes for lukkede døre. Med parternes tiltræden kan retsformanden dog tillade andre end partsrepræsentanterne at overvære retsmøderne.

§ 8

For domsforhandlingen gælder med de fornødne tilpasninger retsplejelovens regler om domsforhandling af borgerlige sager i 1. instans.

Stk. 2 Domsforhandlingen foregår for åbne døre, medmindre retsformanden undtagelsesvis af hensyn til ro og orden i retslokalet beslutter, at dørene skal lukkes.

§ 9

Dommen vedtages ved afstemning efter forudgående rådslagning. Rådslagningen og afstemningen sker mundtligt, og retsformanden stemmer altid sidst. I afstemningen deltager kun de dommere, som har overværet den mundtlige forhandling i dens helhed. De afgivne stemmer indføres i uddrag i stemmeafgivningsbogen.

Stk. 2 Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

Stk. 3 Udkast til dommen udarbejdes af retsformanden, hvorefter den endelige ordlyd vedtages af de deltagende dommere.

Stk. 4 Dommen afsiges i et offentligt retsmøde ved oplæsning af domsslutningen.

Stk. 5 Dommen skal ledsages af grunde, men ikke indeholde oplysning om de forskellige meninger under afstemningen.

§ 10

Retsplejelovens bestemmelser om virkningen af en parts udeblivelse, om adgangen til genoptagelse af borgerlige sager, der er afgjort ved en udeblivelsesdom, og om ekstraordinær genoptagelse af borgerlige sager finder tilsvarende anvendelse i sager, der behandles af den kommunale og regionale tjenestemandsret.

Stk. 2 Den kommunale og regionale tjenestemandsrets formand eller dennes stedfortræder og de to dommere, der er udpeget af præsidenten for Østre Landsret, eller stedfortræderne for disse kan undtagelsesvis tillade, at sager, der efter § 7, stk. 3, er afgjort af retsformanden, genoptages, når

 • 1) det må anses for overvejende sandsynligt, at sagen uden ansøgerens fejl har været urigtigt oplyst, og at sagen efter en genoptagelse vil få et væsentligt forskelligt resultat,

 • 2) det må anses for givet, at ansøgeren kun ad denne vej vil kunne undgå eller oprette et for denne indgribende tab, og

 • 3) omstændighederne i øvrigt i høj grad taler for genoptagelse.

§ 11

Den kommunale og regionale tjenestemandsrets domme kan fuldbyrdes efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse af domme.

Stk. 2 Forlig indgået for den kommunale og regionale tjenestemandsret og beslutninger efter § 7, stk. 3, kan fuldbyrdes efter retsplejelovens regler om fuldbyrdelse af forlig, der er indgået for en ret.

Stk. 3 Retsplejelovens bestemmelser vedrørende indsigelser mod rigtigheden af domme m.v., der fremsættes under tvangsfuldbyrdelsen, finder tilsvarende anvendelse for indsigelser, der fremsættes under fuldbyrdelsen af den kommunale og regionale tjenestemandsrets domme, kendelser og beslutninger.

§ 12

Udgifterne ved den kommunale og regionale tjenestemandsrets virksomhed dækkes på samme måde som udgifterne ved Kommunernes Lønningsnævn, jf. § 67, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

§ 13

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 (Udelades)

Stk. 3 (Udelades)

§ 14

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.