Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 214 af 06. marts 2023,
som ændret ved lov nr. 501 af 16. maj 2023

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Løn- og ansættelsesvilkår
§ 1

Loven har til formål at sikre, at store bededag anses som en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse.

§ 2

Særlige løn- og ansættelsesvilkår på helligdage, herunder bestemmelser om frihed, kompenserende frihed, ulempegodtgørelse og løn under fravær, som findes i anden lovgivning, kollektive overenskomster og aftaler, individuelle aftaler, kutymer, ensidigt fastsatte regler eller tilsvarende regler, finder ikke anvendelse, for så vidt angår store bededag, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 berører ikke bestemmelser i kollektive overenskomster om opsparing til søgnehelligdage, herunder om opsparingsprocenter og fritvalgsordninger.

Løntillæg
§ 3

Forøges arbejdstiden i medfør af § 2, stk. 1, modtager lønmodtagere, der får fast månedsløn eller fast løn for en anden periode, et løntillæg af arbejdsgiveren svarende til værdien af en almindelig arbejdsdag opgjort som 0,45 pct. af årslønnen.

Stk. 2 Løntillægget optjenes løbende og afregnes

  • 1) to gange årligt sammen med lønnen for maj måned og august måned eller

  • 2) løbende med udbetalingen af løn.

Stk. 3 Ved lønmodtagerens fratræden afregnes tillægget forholdsmæssigt.

§ 4

Forøges arbejdstiden i medfør af § 2, stk. 1, modtager lønmodtagere, der aflønnes for det erlagte antal timer, den aftalte timeløn for almindelige arbejdsdage af arbejdsgiveren ved arbejde udført på store bededag, eventuelt med tillæg for overarbejde eller andet arbejde, som efter aftale honoreres særskilt.

Ikrafttræden
§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2024.

Ændringer i anden lovgivning
§ 6

(Ophævet)

§ 7

(Udeladt)

Territorial gyldighed
§ 8

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.