Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde samt definitioner
§ 1

Loven gælder ved stiftelse af SCE-selskaber, som skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, og for SCE-selskaber, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark.

Stk. 2 §§ 1-3 og 9, § 21, stk. 3 og 4, og §§ 36-40 samt kapitel 7 og 8 gælder tillige for juridiske personer med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, der deltager i stiftelsen af et SCE-selskab, som skal have vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Danmark, eller som er datterselskaber til et SCE-selskab, og driftsenheder beliggende i Danmark, som er driftsenheder af et SCE-selskab.

Stk. 3 Kapitel 2, 3 og 4 finder ikke anvendelse for SCE-selskaber, der udelukkende stiftes af fysiske personer eller af fysiske personer og en enkelt anden juridisk person, der tilsammen beskæftiger færre end 50 medarbejdere, eller som beskæftiger 50 medarbejdere eller mere i kun én medlemsstat, jf. dog § 42.

§ 2

Ved et SCE-selskab forstås et selskab, der er stiftet i overensstemmelse med Rådets forordning om statut for det europæiske andelsselskab (SCE).

Stk. 2 Ved deltagende juridiske personer forstås de fysiske personer, selskaber og virksomheder, herunder andelsselskaber, der deltager direkte i stiftelsen af et SCE-selskab.

Stk. 3 Ved datterselskab af en juridisk person eller et SCE-selskab forstås i denne lov en virksomhed, som den juridiske person eller SCE-selskabet udøver en bestemmende indflydelse på, jf. § 6 i lov om europæiske samarbejdsudvalg.

Stk. 4 Ved driftsenhed forstås et arbejdssted, der er en del af en juridisk person, såsom en filial, en afdeling eller en tilsvarende enhed.

Stk. 5 Ved berørte datterselskaber eller driftsenheder forstås datterselskaber eller driftsenheder, der er knyttet til en deltagende juridisk person, og som skal være datterselskab eller driftsenhed af et SCE-selskab, når dette stiftes.

Stk. 6 Ved særligt forhandlingsorgan forstås det organ, der nedsættes for at føre forhandlinger med de deltagende juridiske personers kompetente organer om indførelse af ordninger for medarbejderindflydelse i SCE-selskabet.

Stk. 7 Ved repræsentationsorgan forstås medarbejdernes repræsentationsorgan, der nedsættes med henblik på at informere og høre medarbejderne i SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder og for i givet fald at udøve medarbejdernes medbestemmelsesret i SCE-selskabet.

Stk. 8 I denne lov forstås ved medarbejderindflydelse enhver ordning, herunder information, høring og medbestemmelse, der giver medarbejderne adgang til indflydelse på de afgørelser, SCE-selskabet skal træffe.

Stk. 9 Ved information forstås SCE-selskabets kompetente organs videregivelse af oplysninger til medarbejdernes repræsentanter på et tidspunkt, på en måde og med et indhold, der giver disse grundlag for en stillingtagen. De oplysninger, der skal gives, skal angå SCE-selskabet og ethvert af dets datterselskaber eller driftsenheder, der er beliggende i et andet land, eller angå spørgsmål, der går ud over de besluttende organers beføjelser i ét land.

Stk. 10 Ved høring forstås etablering af dialog og udveksling af synspunkter mellem medarbejdernes repræsentanter og SCE-selskabets kompetente organ på et tidspunkt, på en måde og med et indhold, der sætter medarbejdernes repræsentanter i stand til på grundlag af de modtagne oplysninger at give udtryk for deres mening om det kompetente organs påtænkte foranstaltninger, som der kan tages hensyn til i SCE-selskabets beslutningsproces.

Stk. 11 Ved medbestemmelse forstås den indflydelse, som medarbejderne direkte eller gennem repræsentanter udøver på en juridisk persons virksomhed i kraft af retten til

 • 1) at vælge eller udpege nogle af medlemmerne af den juridiske persons tilsyns- eller administrationsorgan eller

 • 2) at anbefale eller modsætte sig udnævnelsen af nogle eller alle medlemmer af den juridiske persons tilsyns- eller administrationsorgan.

Kapitel 2 1 Det særlige forhandlingsorgan
Fremgangsmåde
§ 3

Efter offentliggørelsen af en plan for stiftelse af et SCE-selskab skal ledelses- eller administrationsorganerne i samtlige de deltagende juridiske personer så hurtigt som muligt træffe de nødvendige foranstaltninger til at indlede forhandlinger med repræsentanter for de juridiske personers medarbejdere om en ordning for medarbejderindflydelse i SCE-selskabet.

Stk. 2 Som en del af de nødvendige foranstaltninger skal medarbejderne i de deltagende juridiske personer og i de berørte datterselskaber eller driftsenheder gives oplysninger om

 • 1) navnene på de deltagende juridiske personer og berørte datterselskaber og driftsenheder,

 • 2) antallet af medarbejdere i de forskellige medlemsstater og

 • 3) antallet af medarbejdere i de forskellige juridiske personer.

Nedsættelse
§ 4

Der skal oprettes et særligt forhandlingsorgan, der repræsenterer medarbejderne i de deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber og driftsenheder. Hvis der ikke er medarbejdere i nogle af de deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber og driftsenheder, kan et SCE-selskab dog stiftes, uden at et særligt forhandlingsorgan er oprettet.

§ 5

Det særlige forhandlingsorgan skal, i forhold til de i §§ 12 og 19 nævnte frister, anses for nedsat 10 uger efter, at medarbejderne i samtlige deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber og driftsenheder har modtaget de i § 3, stk. 2, nævnte oplysninger, medmindre andet aftales.

Antallet af medlemmer i det særlige forhandlingsorgan
§ 6

Pladser i det særlige forhandlingsorgan tildeles i forhold til det antal medarbejdere, som de deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber eller driftsenheder beskæftiger i hver stat, hvor direktivet om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse er gældende.

Stk. 2 Medarbejderne i hver stat, hvor det i stk. 1 nævnte direktiv er gældende, tildeles en ordinær plads i det særlige forhandlingsorgan for hver 10 pct. eller en del heraf, som medarbejderne i et land udgør af det samlede antal medarbejdere i de deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber og driftsenheder i samtlige lande.

§ 7

Stiftes et SCE-selskab ved fusion, tildeles medarbejderne i hver medlemsstat det antal yderligere pladser, som er nødvendige for at sikre, at et medlem fra hvert af de ophørende andelsselskaber, der er registreret i og har medarbejdere i den pågældende medlemsstat, er repræsenteret. Antallet af yderligere pladser kan dog ikke overstige 20 pct. af de ordinære pladser.

Stk. 2 Overstiger antallet af deltagende andelsselskaber det samlede antal pladser, skal de yderligere pladser tildeles medarbejderne i de andelsselskaber, der har flest medarbejdere, og som ikke er tildelt en ordinær plads i medfør af § 6.

§ 8

Enhver medarbejder, der er ansat i deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber og driftsenheder på tidspunktet for meddelelse af informationerne i henhold til § 3, indgår i opgørelsen af antal beskæftigede.

Valg af repræsentanter til det særlige forhandlingsorgan i Danmark
§ 9

Medlemmer af det særlige forhandlingsorgan, der vælges i Danmark, vælges blandt de ansatte af medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene i deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber og driftsenheder. Hvor samarbejdsudvalg ikke er oprettet, vælges medlemmerne af tillidsrepræsentanterne. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter, eller hvis det aftales mellem ledelsen og de ordinære repræsentanter for lønmodtagerne, vælges medlemmerne af samtlige lønmodtagere. Når medlemmer af det særlige forhandlingsorgan vælges blandt samtlige lønmodtagere, opstilles om muligt kandidater af begge køn.

Stk. 2 Såfremt der inden valget stilles krav herom, kan samarbejdsudvalget eller gruppen af tillidsrepræsentanter suppleres med repræsentanter for grupper, der ikke er repræsenteret gennem de ordinære samarbejdsudvalgsmedlemmer eller tillidsrepræsentanter.

Det særlige forhandlingsorgans opgaver
§ 10

De kompetente organer i de deltagende selskaber skal informere det særlige forhandlingsorgan om planen for og forløbet af stiftelsen af SCE-selskabet, indtil selskabet registreres.

§ 11

Det særlige forhandlingsorgan kan forhandle med de deltagende juridiske personer om en aftale, der fastsætter ordninger for medarbejderindflydelse i SCE-selskabet. Aftalen skal være skriftlig.

§ 12

Forhandlingerne skal indledes, når det særlige forhandlingsorgan er nedsat, og kan fortsætte i 6 måneder.

Stk. 2 Parterne kan i fællesskab beslutte at fortsætte forhandlingerne ud over den i stk. 1 nævnte periode i indtil 1 år fra tidspunktet for nedsættelsen af det særlige forhandlingsorgan.

§ 13

Det særlige forhandlingsorgan kan i forbindelse med forhandlingerne anmode om bistand til sit arbejde fra sagkyndige, som det selv udpeger, eksempelvis fra europæiske faglige organisationer. Hvis det er hensigtsmæssigt for at skabe sammenhæng og konsekvens ud over det nationale niveau, kan disse sagkyndige være til stede som rådgivere ved forhandlingerne med selskabets kompetente organ, når det særlige forhandlingsorgan har anmodet herom.

Stk. 2 De deltagende juridiske personer afholder udgifterne i forbindelse med forhandlingerne og det særlige forhandlingsorgans virksomhed, herunder udgiften til mindst én sagkyndig.

Afstemning i det særlige forhandlingsorgan
§ 14

Det særlige forhandlingsorgan træffer sine beslutninger med simpelt flertal af medlemmer, som endvidere skal repræsentere et flertal af medarbejderne, medmindre andet følger af §§ 15 og 16.

Stk. 2 Hvert medlem af forhandlingsorganet har én stemme.

§ 15

Hvis forhandlingerne fører til en indskrænkning af medbestemmelsesretten, skal mindst to tredjedele af medlemmerne af det særlige forhandlingsorgan, som repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne fra mindst to lande, stemme herfor.

Stk. 2 Stk. 1 finder kun anvendelse, når stiftelsen af et SCE-selskab sker ved fusion og mindst 25 pct. af det samlede antal medarbejdere i samtlige deltagende andelsselskaber er omfattet af medbestemmelsesordningen eller SCE-selskabet stiftes på enhver anden måde, hvis medbestemmelsesordningen omfatter mindst 50 pct. af det samlede antal medarbejdere i de deltagende juridiske personer.

Stk. 3 Medbestemmelsesretten er indskrænket, hvis andelen af medlemmerne af SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan bliver mindre end den største andel, som medarbejderne har haft adgang til at råde over i mindst én af de deltagende juridiske personer.

Stk. 4 Hvis der er forskellige former for medbestemmelse i de deltagende juridiske personer, kan det særlige forhandlingsorgan træffe beslutning om, hvilken af disse former der skal indføres i SCE-selskabet. Hvis det særlige forhandlingsorgan ikke træffer en sådan beslutning, vil den form for medbestemmelse, der omfatter flest medarbejdere i samtlige deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber og driftsenheder, være gældende i SCE-selskabet.

Stk. 5 Det særlige forhandlingsorgan underretter de kompetente organer i de deltagende juridiske personer om den beslutning, der træffes i medfør af stk. 4.

Ingen forhandlinger
§ 16

Det særlige forhandlingsorgan kan med mindst to tredjedele af stemmerne fra medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, som er beskæftiget i mindst to lande, beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afbryde forhandlingerne og i stedet støtte sig på gældende regler om information og høring af medarbejderne i de lande, hvor SCE-selskabet har medarbejdere.

Stk. 2 Stiftes et SCE-selskab ved omdannelse, finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis der er medbestemmelse i det andelsselskab, der skal omdannes.

Stk. 3 Det særlige forhandlingsorgan indkaldes tidligst 2 år efter, at en beslutning er truffet i henhold til stk. 1, hvis der skriftligt anmodes herom af mindst 10 pct. af medarbejderne i SCE-selskabet, dets datterselskaber og driftsenheder eller medarbejdernes repræsentanter, medmindre parterne enes om andet.

§ 17

En aftale om medarbejderindflydelse, jf. § 11, skal mindst fastsætte følgende:

 • 1) Aftalens anvendelsesområde.

 • 2) Sammensætningen af samt antallet af medlemmer og fordelingen af pladser i det repræsentationsorgan, der skal være i dialog med SCE-selskabets kompetente organ som led i informationen og høringen af medarbejderne i dette og berørte datterselskaber og driftsenheder.

 • 3) Repræsentationsorganets beføjelser og proceduren for information og høring af organet.

 • 4) Hyppigheden af repræsentationsorganets møder.

 • 5) De finansielle og materielle midler, som stilles til rådighed for repræsentationsorganet.

 • 6) De nærmere regler for gennemførelse af informations- og høringsprocedurer, hvis parterne under forhandlingerne beslutter at indføre sådanne i stedet for at nedsætte et repræsentationsorgan.

 • 7) Indholdet af ordninger om medbestemmelse, hvis parterne under forhandlingerne beslutter at indføre sådanne, herunder

  • a) det antal medlemmer i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, som medarbejderne har ret til at vælge, udpege, anbefale eller modsætte sig,

  • b) de nærmere regler for, hvorledes medarbejderne kan vælge, udpege, anbefale eller modsætte sig udpegning af disse medlemmer, og

  • c) disse medlemmers rettigheder.

 • 8) Aftalens ikrafttrædelsesdato, varighed, tilfælde, hvor aftalen bør genforhandles, og genforhandlingsproceduren.

Stk. 2 Aftalen kan fastsætte ordninger for medarbejderes ret til at deltage i generalforsamlinger eller sektions- eller sektormøder i overensstemmelse med artikel 9 i direktivet om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse og artikel 59, stk. 4, i forordning om statut for det europæiske andelsselskab (SCE).

§ 18

Hvis et SCE-selskab stiftes ved omdannelse, skal aftaler om medarbejderindflydelse fastsætte mindst samme niveau for alle aspekter af medarbejderindflydelse som det, der findes i det andelsselskab, der skal omdannes til et SCE-selskab.

Kapitel 3 1 Referencebestemmelser
Nedsættelse af og kompetence for repræsentationsorganet
§ 19

Der nedsættes et repræsentationsorgan for information og høring efter reglerne i dette kapitel, når

 • 1) parterne er enige om det eller

 • 2) der inden for den i § 12 nævnte frist ikke er indgået nogen aftale som anført i § 11 og det kompetente organ i hver af de deltagende juridiske personer beslutter at gennemføre stiftelsen og det særlige forhandlingsorgan ikke har truffet den beslutning, der er nævnt i § 16.

§ 20

Repræsentationsorganet har kun kompetence med hensyn til information og høring om spørgsmål, der vedrører SCE-selskabet, datterselskaber eller driftsenheder, der er beliggende i et andet land, eller vedrører spørgsmål, der går ud over de beføjelser, de besluttende organer i datterselskaber eller driftsenheder har i ét land.

§ 21

Repræsentationsorganet består af medarbejdere i SCE-selskabet og dettes datterselskaber. Medlemmerne vælges af medarbejderrepræsentanterne eller i mangel heraf af alle medarbejderne.

Stk. 2 Medarbejderne i hver stat, hvor direktivet om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse er gældende, skal tildeles en plads i repræsentationsorganet for hver 10 pct. eller en del heraf, som medarbejderne i et land udgør af det samlede antal medarbejdere i SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder i samtlige lande.

Stk. 3 Medlemmer af repræsentationsorganet, der vælges i Danmark, vælges blandt de ansatte af medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene. Hvor samarbejdsudvalg ikke er oprettet, vælges medlemmerne af tillidsrepræsentanterne. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter, eller hvis det aftales mellem ledelsen og de ordinære repræsentanter for lønmodtagerne, vælges medlemmerne af samtlige lønmodtagere. Når medlemmer af det særlige forhandlingsorgan vælges blandt samtlige lønmodtagere, opstilles om muligt kandidater af begge køn.

Stk. 4 Såfremt der inden valget stilles krav herom, kan samarbejdsudvalget eller gruppen af tillidsrepræsentanter suppleres med repræsentanter for grupper, der ikke er repræsenteret gennem de ordinære samarbejdsudvalgsmedlemmer eller tillidsrepræsentanter.

Stk. 5 Hvis repræsentationsorganet består af mere end 10 medlemmer, vælger organet blandt disse et forretningsudvalg, der højst må bestå af 3 medlemmer.

Stk. 6 Repræsentationsorganet vedtager selv sin forretningsorden.

§ 22

SCE-selskabets kompetente organ skal underrettes om sammensætningen af repræsentationsorganet.

§ 23

Repræsentationsorganet skal en gang om året undersøge, om forandringer inden for SCE-selskabet, dets datterselskaber og driftsenheder medfører, at fordelingen af pladser, jf. § 21, stk. 2, ville være anderledes. I så fald skal repræsentationsorganet konstituere sig på ny, så forandringerne afspejler sig i sammensætningen, i overensstemmelse med det i § 21, stk. 2, anførte om fordeling af pladser.

§ 24

4 år efter at repræsentationsorganet er nedsat efter reglerne i dette kapitel, skal repræsentationsorganet overveje, hvorvidt der er behov for at indlede forhandlinger med henblik på indgåelsen af den aftale, der er nævnt i § 11, eller om repræsentationsorganet skal fortsætte som hidtil.

Stk. 2 Bestemmelserne om indholdet af en aftale om nedsættelse af et repræsentationsorgan i § 17 finder tilsvarende anvendelse for repræsentationsorganet, hvis det besluttes at indlede forhandlinger i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Hvis der ikke er indgået nogen aftale i henhold til stk. 1, når den i § 12 anførte frist herfor er udløbet, fortsætter repræsentationsorganet som hidtil efter reglerne i dette kapitel.

Møde
§ 25

Repræsentationsorganet har krav på at mødes med SCE-selskabets kompetente organ mindst en gang om året på grundlag af regelmæssige rapporter, der udarbejdes af det kompetente organ, om udviklingen i SCE-selskabets aktiviteter og planlægning. De lokale ledelser underrettes herom.

Stk. 2 Inden mødet skal SCE-selskabet give repræsentationsorganet dagsordener for møder i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet og kopier af alle dokumenter, der forelægges generalforsamlingen.

Stk. 3 Mødet skal navnlig vedrøre SCE-selskabets struktur, den økonomiske og finansielle situation, den forventede udvikling i aktiviteterne og af produktion og salg, initiativer med hensyn til virksomhedernes sociale ansvar, den forventede beskæftigelsessituation og -tendens, investeringer, væsentlige ændringer i organisationen, indførelse af nye arbejdsmetoder eller fremstillingsprocesser, produktionsoverførsel, fusioner, nedskæringer eller lukning af virksomheder, driftsenheder eller væsentlige dele heraf og kollektive afskedigelser.

§ 26

Under ganske særlige omstændigheder, der har væsentlig indflydelse på medarbejdernes interesser, herunder navnlig udflytning, lukning af driftsenheder eller virksomheder, overførsel eller kollektive afskedigelser, har repræsentationsorganet krav på at blive informeret.

Stk. 2 Repræsentationsorganet eller, hvis repræsentationsorganet navnlig i hastende tilfælde beslutter dette, forretningsudvalget har under de i stk. 1 nævnte omstændigheder efter anmodning krav på at mødes med SCE-selskabets kompetente organ eller med repræsentanter med egen beslutningskompetence på et hvilket som helst mere relevant ledelsesniveau inden for SCE-selskabet for at blive informeret og hørt om foranstaltninger, der har væsentlig indflydelse på medarbejdernes interesser.

Stk. 3 I de tilfælde, hvor SCE-selskabets kompetente organ beslutter ikke at handle i overensstemmelse med repræsentationsorganets udtalelse, har repræsentationsorganet ret til et yderligere møde med SCE-selskabets kompetente organ i forsøget på at nå til enighed.

Stk. 4 Hvis der holdes møde med forretningsudvalget, skal de medlemmer af repræsentationsorganet, som repræsenterer medarbejdere, der er direkte berørt af de pågældende foranstaltninger, også have ret til at deltage.

Stk. 5 Ovennævnte møder får ikke indflydelse på SCE-selskabets kompetente organs beføjelser.

Stk. 6 Inden møder med SCE-selskabets kompetente organ har repræsentationsorganet eller forretningsudvalget, om fornødent i udvidet sammensætning i overensstemmelse med stk. 4, ret til at holde møde, uden at SCE-selskabets kompetente organs repræsentanter er til stede.

§ 27

Medlemmerne af repræsentationsorganet underretter, jf. dog § 45, stk. 1, om tavshedspligt, medarbejderrepræsentanterne i SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder om indholdet og resultatet af de informations- og høringsprocedurer, der er iværksat efter dette kapitel.

§ 28

Repræsentationsorganet eller forretningsudvalget kan lade sig bistå af særlige sagkyndige efter medlemmernes eget valg.

§ 29

Repræsentationsorganets medlemmer skal have fri med løn til efteruddannelse, hvis det er nødvendigt for varetagelsen af deres opgaver i repræsentationsorganet.

§ 30

Repræsentationsorganets udgifter afholdes af SCE-selskabet, der skal stille tilstrækkelige midler til rådighed for organets medlemmer til, at de kan varetage deres opgaver på passende måde.

Stk. 2 SCE-selskabet afholder specielt udgifterne til tilrettelæggelse af møderne og tolkning, opholds- og rejseudgifter for medlemmerne af repræsentationsorganet og forretningsudvalget samt for mindst én særlig sagkyndig, medmindre andet er aftalt.

§ 31

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte budgetregler for repræsentationsorganets drift.

Kapitel 4 1 Referencebestemmelser om medbestemmelse
§ 32

Bestemmelserne om medbestemmelse i dette kapitel finder anvendelse i følgende tilfælde:

 • 1) SCE-selskabet stiftes ved omdannelse, og regler om medbestemmelse i tilsyns- eller administrationsorganet fandt anvendelse i et andelsselskab, der omdannes til et SCE-selskab.

 • 2) SCE-selskabet stiftes ved fusion, og en eller flere former for medbestemmelse inden SCE-selskabets registrering

  • a) omfattede mindst 25 pct. af det samlede antal medarbejdere i alle de deltagende andelsselskaber eller

  • b) fandt anvendelse i mindst et deltagende andelsselskab, og det særlige forhandlingsorgan træffer beslutning om anvendelse af bestemmelserne om medbestemmelse i dette kapitel.

 • 3) SCE-selskabet stiftes på enhver anden måde, hvis en eller flere former for medbestemmelse inden SCE-selskabets registrering fandt anvendelse i et eller flere deltagende selskaber og omfattede

  • a) mindst 50 pct. af det samlede antal medarbejdere i alle deltagende juridiske personer eller

  • b) medarbejdere i mindst én deltagende juridisk person og det særlige forhandlingsorgan træffer beslutning om anvendelse af bestemmelserne om medbestemmelse i dette kapitel.

Stk. 2 De kompetente organer i deltagende juridiske personer skal underrettes om de beslutninger, det særlige forhandlingsorgan måtte træffe i henhold til stk. 1.

§ 33

Stiftes et SCE-selskab ved omdannelse, og fandt reglerne i en medlemsstat vedrørende medarbejdernes medbestemmelse i tilsyns- eller administrationsorganet anvendelse inden registreringen, finder alle dele af medbestemmelsesordningen fortsat anvendelse i SCE-selskabet.

Stk. 2 I andre tilfælde af stiftelse af et SCE-selskab har medarbejderne i SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder eller repræsentationsorganet ret til at vælge, udpege, anbefale eller modsætte sig udpegelsen af et antal af medlemmerne af SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, som svarer til den størst mulige andel af pladser, medarbejderne kunne råde over i de deltagende juridiske personers kompetente organer inden SCE-selskabets registrering.

§ 34

Hvis der ikke fandtes bestemmelser om medbestemmelse i de deltagende juridiske personer inden SCE-selskabets registrering, er SCE-selskabet ikke forpligtet til at indføre bestemmelser om medarbejdermedbestemmelse.

§ 35

Repræsentationsorganet beslutter,

 • 1) hvordan pladser i tilsyns- eller administrationsorganet fordeles mellem de medlemmer, der repræsenterer medarbejderne i de stater, hvor direktivet om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse er gældende, eller

 • 2) hvordan medarbejderne i SCE-selskabet kan anbefale eller modsætte sig udpegelsen af medlemmerne i disse organer i forhold til den del af SCE-selskabets medarbejdere, der er beskæftiget i hver stat.

§ 36

Hvis der forud for stiftelsen af SCE-selskabet i vedtægter eller ved aftale i et eller flere danske deltagende andelsselskaber var fastsat én fremgangsmåde i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, finder denne fremgangsmåde anvendelse i forbindelse med valg af repræsentanter til de pladser i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der i henhold til § 35 er tildelt repræsentanter for medarbejderne i Danmark.

Stk. 2 Hvis der forud for stiftelsen af SCE-selskabet i vedtægter eller ved aftale i to eller flere danske deltagende andelsselskaber var fastsat indbyrdes forskellige fremgangsmåder i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, skal den fremgangsmåde, der fandt anvendelse i forhold til flest medarbejdere blandt samtlige medarbejdere i de danske deltagende andelsselskaber, anvendes i forbindelse med valg af repræsentanter til de pladser i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der i henhold til § 35 er tildelt repræsentanter for medarbejderne i Danmark.

Stk. 3 Hvis der ikke forud for stiftelsen af SCE-selskabet var fastsat en eller flere fremgangsmåder i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen som nævnt i stk. 1 og 2, finder den i §§ 37-40 beskrevne fremgangsmåde anvendelse i forbindelse med valg til de pladser i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der i henhold til § 35 er tildelt repræsentanter for medarbejderne i Danmark.

Stk. 4 Hvis der i en vedtægt eller aftale, som fastsætter en fremgangsmåde, der i medfør af stk. 1 eller 2 skal anvendes i forbindelse med valg af repræsentanter til de pladser i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der i henhold til § 35 er tildelt repræsentanter for medarbejderne i Danmark, tillige er fastsat en fremgangsmåde, som kan bruges i forbindelse med valg af medarbejdere eller medarbejderrepræsentanter, der i henhold til § 44, nr. 2 og 3, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen eller i et eventuelt sektions- eller sektormøde med stemmeret, anvendes denne fremgangsmåde.

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med arbejdsmarkedets parter fastsætte regler for, hvorledes medarbejdere eller medarbejderrepræsentanter, der i henhold til § 44, nr. 2 og 3, er berettiget til at deltage i generalforsamlingen eller i et eventuelt sektions- eller sektormøde med stemmeret, vælges i de tilfælde, hvor der ikke i henhold til stk. 4 er en anvendelig fremgangsmåde herfor.

§ 37

Juridiske personer med hjemsted i Danmark, som beskæftiger medarbejdere, der er tildelt plads i SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, jf. § 35, sørger for, at der nedsættes et valgudvalg. Er alle medarbejderne ansat i driftsenheder under juridiske personer med hjemsted uden for Danmark, sørger ledelsen af disse driftsenheder for, at der nedsættes et valgudvalg.

Stk. 2 Valgudvalget sammensættes af repræsentanter for medarbejderne i Danmark og for ledelsen. Flertallet af valgudvalgets medlemmer skal bestå af repræsentanter for medarbejderne, og mindst et af medlemmerne skal være medlem af det kompetente organ i en af de juridiske personer eller af ledelsen af en af driftsenhederne, jf. stk. 1.

Stk. 3 Medarbejdernes repræsentanter i valgudvalget vælges blandt medarbejderne af de juridiske personers repræsentationsorgan eller samarbejdsudvalg. Det skal så vidt muligt sikres, at interesserne for samtlige medarbejdere i Danmark er repræsenteret i valgudvalget. De øvrige medlemmer vælges af de juridiske personers kompetente organ eller driftsenhedernes ledelse, jf. stk. 1.

Stk. 4 Hvis der ikke findes repræsentationsorgan eller samarbejdsudvalg i de juridiske personer, udpeger de juridiske personers kompetente organ medarbejdernes repræsentanter i valgudvalget blandt den juridiske persons medarbejdere. Er alle medarbejderne ansat i en driftsenhed under en juridisk person med hjemsted uden for Danmark, udpeger driftsenhedens ledelse medarbejdernes repræsentanter i valgudvalget blandt driftsenhedens medarbejdere. Er der i den juridiske person eller driftsenheden valgt tillidsrepræsentanter, skal disse så vidt muligt være repræsenteret.

§ 38

Valgudvalget fastsætter efter forhandling med de juridiske personers kompetente organ eller driftsenhedernes ledelse, jf. § 37, stk. 1, datoen for valget og sørger for, at alle medarbejderne får rimelig adgang til at gøre sig bekendt med datoen.

Stk. 2 Valgudvalget bekendtgør valgdatoen for medarbejderne mindst 6 uger og højst 10 uger før den fastsatte valgdato. Hvis der blandt medarbejderne er beskæftigede på skibe i udenrigsfart, bekendtgøres valgdatoen for medarbejderne med en frist på mindst 9 uger og højst 20 uger.

Stk. 3 Bekendtgørelsen om valgdatoen skal indeholde

 • 1) oplysning om antallet af medlemmer, medarbejderne skal vælge, og

 • 2) indkaldelse af forslag fra medarbejderne til personer, der skal opstilles til valget som medlemmer af det kompetente organ eller som suppleanter, samt datoen, som skal ligge mindst 4 uger før valgdatoen, hvor indlevering af forslag senest kan ske.

§ 39

Valgudvalget undersøger, om de foreslåede kandidater er medarbejdere i Danmark og villige til at modtage valg. Valgudvalget lader fremstille stemmesedler, på hvilke kandidaternes navne er anført i alfabetisk orden for henholdsvis medlemmer af SCE-selskabets kompetente organ og suppleanter.

§ 40

Valgudvalget drager omsorg for valgets afholdelse og optælling af stemmerne. Valgresultat og de valgtes navne og bopæle meddeles straks til SCE-selskabets kompetente organ og de valgte, ligesom det bekendtgøres for medarbejderne.

§ 41

Medlemmer af SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der er valgt, udpeget eller anbefalet af repræsentationsorganet eller af medarbejderne, har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer.

Kapitel 5 1 Medarbejderindflydelse i visse SCE-selskaber
§ 42

For SCE-selskaber, der udelukkende er stiftet af fysiske personer eller af en enkelt juridisk person og fysiske personer, og som tilsammen beskæftiger færre end 50 medarbejdere, eller som beskæftiger 50 medarbejdere eller mere i kun ét land, reguleres medarbejderindflydelsen i

 • 1) selve SCE-selskabet af de bestemmelser om medarbejderindflydelse, der i øvrigt er gældende i det land, hvor SCE-selskabet har vedtægtsmæssigt hjemsted, og i

 • 2) datterselskaber og driftsenheder af de bestemmelser om medarbejderindflydelse, der i øvrigt er gældende i det land, hvor det pågældende datterselskab eller den pågældende driftsenhed er beliggende.

Stk. 2 Hvis det vedtægtsmæssige hjemsted for et SCE-selskab, der er nævnt i stk. 1, flyttes fra et land til et andet, hvor direktivet om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse er gældende, og hvis der er medbestemmelse i SCE-selskabet, bevarer medarbejderne mindst samme ret til medbestemmelse, som de havde inden flytningen.

§ 43

Hvis der efter registreringen af et SCE-selskab som nævnt i § 42 fremsættes en anmodning herom fra mindst en tredjedel af det samlede antal medarbejdere i SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder i mindst to lande, eller hvis det samlede antal medarbejdere når op på eller overstiger 50 i mindst to lande, finder bestemmelserne i kapitel 2, 3 og 4 tilsvarende anvendelse. I så fald erstattes »deltagende juridiske personer« og »berørte datterselskaber og driftsenheder« med henholdsvis »SCE-selskabet« og »SCE-selskabets datterselskaber og driftsenheder«.

Kapitel 6 1 Deltagelse i generalforsamlingen og sektions- og sektormøder
§ 44

Medarbejderne i SCE-selskabet eller deres repræsentanter er med de begrænsninger, der fremgår af artikel 59, stk. 4, i forordning om statut for det europæiske andelsselskab (SCE), berettiget til at deltage i generalforsamlingen eller i et eventuelt sektions- eller sektormøde med stemmeret, hvis

 • 1) parterne har fastsat det i den aftale, der er beskrevet i § 17,

 • 2) et andelsselskab, hvor en sådan ordning gælder, omdannes til et SCE-selskab eller

 • 3) et deltagende andelsselskab i et SCE-selskab, der er stiftet på anden måde end ved omdannelse, havde en sådan ordning, og hvis

  • a) parterne ikke kan enes om en aftale med et indhold som beskrevet i § 17 inden for den i § 12 nævnte frist,

  • b) bestemmelserne i kapitel 4 finder anvendelse og

  • c) det deltagende andelsselskab, der havde en sådan ordning, havde den største grad af medbestemmelse, jf. definitionen i § 2, stk. 11, blandt alle de deltagende andelsselskaber forud for SCE-selskabets registrering.

Kapitel 7 1 Fortrolighed m.v.
§ 45

Hvor hensynet til interesser i deltagende juridiske personer, berørte datterselskaber og driftsenheder samt SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder tilsiger det, kan deltagende juridiske personer eller SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan i konkrete tilfælde pålægge medlemmerne af det særlige forhandlingsorgan og repræsentationsorganet samt særlige sagkyndige, der måtte bistå dem, tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter udløbet af medlemmernes valgperiode.

Stk. 2 SCE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan eller det kompetente organ i en deltagende juridisk person kan undlade at videregive oplysninger til medlemmerne af det særlige forhandlingsorgan, af repræsentationsorganet eller af forretningsudvalget, hvis det er nødvendigt af hensyn til SCE-selskabets interesser, fordi det vil genere eller skade selskabet.

§ 46

§ 45 gælder tillige, hvor der er aftalt en informations- og høringsprocedure, jf. § 11.

§ 47

Medarbejderrepræsentanter, herunder medlemmerne af det særlige forhandlingsorgan og repræsentationsorganet, er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Stk. 2 Beskyttelsen i stk. 1 gælder også for medarbejderrepræsentanter i SCE-selskabets tilsyns- og administrationsorgan.

§ 48

Hvis der inden 2 år efter registreringen af et SCE-selskab finder ændringer sted i SCE-selskabet, dets datterselskaber eller driftsenheder og ændringerne ville have betydet, at anvendelsen af denne lovs bestemmelser havde ført til et andet resultat, hvis ændringerne var gennemført inden stiftelsen af SCE-selskabet, skal der finde en ny forhandling om medarbejderindflydelse sted. For denne forhandling gælder,

 • 1) at den skal indledes på begæring af repræsentationsorganet eller medarbejderrepræsentanterne i juridiske personer, datterselskaber eller driftsenheder, der bliver en del af SCE-selskabet efter stiftelsen, og

 • 2) at denne lovs kapitel 2 finder tilsvarende anvendelse, idet

  • a) »SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder« erstatter »deltagende juridiske personer«,

  • b) »repræsentationsorganet« eller eventuelle organer nedsat med henblik på gennemførelse af informations- og høringsprocedurer i henhold til § 17, stk. 1, nr. 6, erstatter »det særlige forhandlingsorgan« og

  • c) »datoen for SCE-selskabets registrering« erstattes med »når forhandlingerne afsluttes, uden at en aftale, jf. § 11, er indgået«.

Stk. 2 Hvis det godtgøres, at hensigten med ændringer som anført i stk. 1 ikke har været at begrænse medarbejdernes indflydelse, skal der ikke finde en ny forhandling sted.

Stk. 3 Hvis det på andet grundlag end ændringer af SCE-selskabet efter stiftelsen kan fastslås, at hensigten med stiftelsen af SCE-selskabet fortrinsvis har været at begrænse medarbejdernes indflydelse, skal der finde en ny forhandling sted som anført i stk. 1.

Kapitel 8 1 Sanktioner
§ 49

Med bøde straffes den, der videregiver oplysninger, der i medfør af § 45, stk. 1, er givet som fortrolige, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 50

Overtrædelse af §§ 3, 25 og 26, § 37, stk. 4, § 38, § 39, 2. pkt., og §§ 40 og 48 straffes med bøde.

Stk. 2 Den, der forud for eller efter stiftelsen af SCE-selskabet med forsæt eller groft uagtsomt giver medarbejderne eller disses repræsentanter urigtige oplysninger, der er af væsentlig betydning for medarbejderindflydelsen i SCE-selskabet, straffes med bøde.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9 1 Ikrafttræden m.v.
§ 51

Loven træder i kraft den 18. august 2006.

§ 52

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.