Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 48

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

§ 48

Hvis der inden 2 år efter registreringen af et SCE-selskab finder ændringer sted i SCE-selskabet, dets datterselskaber eller driftsenheder og ændringerne ville have betydet, at anvendelsen af denne lovs bestemmelser havde ført til et andet resultat, hvis ændringerne var gennemført inden stiftelsen af SCE-selskabet, skal der finde en ny forhandling om medarbejderindflydelse sted. For denne forhandling gælder,

  • 1) at den skal indledes på begæring af repræsentationsorganet eller medarbejderrepræsentanterne i juridiske personer, datterselskaber eller driftsenheder, der bliver en del af SCE-selskabet efter stiftelsen, og

  • 2) at denne lovs kapitel 2 finder tilsvarende anvendelse, idet

    • a) »SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder« erstatter »deltagende juridiske personer«,

    • b) »repræsentationsorganet« eller eventuelle organer nedsat med henblik på gennemførelse af informations- og høringsprocedurer i henhold til § 17, stk. 1, nr. 6, erstatter »det særlige forhandlingsorgan« og

    • c) »datoen for SCE-selskabets registrering« erstattes med »når forhandlingerne afsluttes, uden at en aftale, jf. § 11, er indgået«.

Stk. 2 Hvis det godtgøres, at hensigten med ændringer som anført i stk. 1 ikke har været at begrænse medarbejdernes indflydelse, skal der ikke finde en ny forhandling sted.

Stk. 3 Hvis det på andet grundlag end ændringer af SCE-selskabet efter stiftelsen kan fastslås, at hensigten med stiftelsen af SCE-selskabet fortrinsvis har været at begrænse medarbejdernes indflydelse, skal der finde en ny forhandling sted som anført i stk. 1.