Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

§ 2

Ved et SCE-selskab forstås et selskab, der er stiftet i overensstemmelse med Rådets forordning om statut for det europæiske andelsselskab (SCE).

Stk. 2 Ved deltagende juridiske personer forstås de fysiske personer, selskaber og virksomheder, herunder andelsselskaber, der deltager direkte i stiftelsen af et SCE-selskab.

Stk. 3 Ved datterselskab af en juridisk person eller et SCE-selskab forstås i denne lov en virksomhed, som den juridiske person eller SCE-selskabet udøver en bestemmende indflydelse på, jf. § 6 i lov om europæiske samarbejdsudvalg.

Stk. 4 Ved driftsenhed forstås et arbejdssted, der er en del af en juridisk person, såsom en filial, en afdeling eller en tilsvarende enhed.

Stk. 5 Ved berørte datterselskaber eller driftsenheder forstås datterselskaber eller driftsenheder, der er knyttet til en deltagende juridisk person, og som skal være datterselskab eller driftsenhed af et SCE-selskab, når dette stiftes.

Stk. 6 Ved særligt forhandlingsorgan forstås det organ, der nedsættes for at føre forhandlinger med de deltagende juridiske personers kompetente organer om indførelse af ordninger for medarbejderindflydelse i SCE-selskabet.

Stk. 7 Ved repræsentationsorgan forstås medarbejdernes repræsentationsorgan, der nedsættes med henblik på at informere og høre medarbejderne i SCE-selskabet, datterselskaber og driftsenheder og for i givet fald at udøve medarbejdernes medbestemmelsesret i SCE-selskabet.

Stk. 8 I denne lov forstås ved medarbejderindflydelse enhver ordning, herunder information, høring og medbestemmelse, der giver medarbejderne adgang til indflydelse på de afgørelser, SCE-selskabet skal træffe.

Stk. 9 Ved information forstås SCE-selskabets kompetente organs videregivelse af oplysninger til medarbejdernes repræsentanter på et tidspunkt, på en måde og med et indhold, der giver disse grundlag for en stillingtagen. De oplysninger, der skal gives, skal angå SCE-selskabet og ethvert af dets datterselskaber eller driftsenheder, der er beliggende i et andet land, eller angå spørgsmål, der går ud over de besluttende organers beføjelser i ét land.

Stk. 10 Ved høring forstås etablering af dialog og udveksling af synspunkter mellem medarbejdernes repræsentanter og SCE-selskabets kompetente organ på et tidspunkt, på en måde og med et indhold, der sætter medarbejdernes repræsentanter i stand til på grundlag af de modtagne oplysninger at give udtryk for deres mening om det kompetente organs påtænkte foranstaltninger, som der kan tages hensyn til i SCE-selskabets beslutningsproces.

Stk. 11 Ved medbestemmelse forstås den indflydelse, som medarbejderne direkte eller gennem repræsentanter udøver på en juridisk persons virksomhed i kraft af retten til

  • 1) at vælge eller udpege nogle af medlemmerne af den juridiske persons tilsyns- eller administrationsorgan eller

  • 2) at anbefale eller modsætte sig udnævnelsen af nogle eller alle medlemmer af den juridiske persons tilsyns- eller administrationsorgan.