Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 16

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

Ingen forhandlinger
§ 16

Det særlige forhandlingsorgan kan med mindst to tredjedele af stemmerne fra medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, som er beskæftiget i mindst to lande, beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afbryde forhandlingerne og i stedet støtte sig på gældende regler om information og høring af medarbejderne i de lande, hvor SCE-selskabet har medarbejdere.

Stk. 2 Stiftes et SCE-selskab ved omdannelse, finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis der er medbestemmelse i det andelsselskab, der skal omdannes.

Stk. 3 Det særlige forhandlingsorgan indkaldes tidligst 2 år efter, at en beslutning er truffet i henhold til stk. 1, hvis der skriftligt anmodes herom af mindst 10 pct. af medarbejderne i SCE-selskabet, dets datterselskaber og driftsenheder eller medarbejdernes repræsentanter, medmindre parterne enes om andet.