Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber § 24

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 241 af 27. marts 2006

§ 24

4 år efter at repræsentationsorganet er nedsat efter reglerne i dette kapitel, skal repræsentationsorganet overveje, hvorvidt der er behov for at indlede forhandlinger med henblik på indgåelsen af den aftale, der er nævnt i § 11, eller om repræsentationsorganet skal fortsætte som hidtil.

Stk. 2 Bestemmelserne om indholdet af en aftale om nedsættelse af et repræsentationsorgan i § 17 finder tilsvarende anvendelse for repræsentationsorganet, hvis det besluttes at indlede forhandlinger i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Hvis der ikke er indgået nogen aftale i henhold til stk. 1, når den i § 12 anførte frist herfor er udløbet, fortsætter repræsentationsorganet som hidtil efter reglerne i dette kapitel.