14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

Lov nr. 382 af 20. maj 1992, jf.
lovbekendtgørelse nr. 522 af 18. maj 2017

Denne konsoliderede version af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Loven gælder for tjenestemænd i folkeskolen, der pr. 31. marts 1993 er ansat i primærkommunerne.

Stk. 2 Loven gælder endvidere for personer, der pr. 30. april 1993 er ansat som

  • 1) tjenestemand i den amtskommunale folkeskole,

  • 2) tjenestemandsansat ungdomsskoleinspektør eller pædagogisk medhjælp i ungdomsskolen uden for Københavns Kommune eller forstander eller heltidsbeskæftiget lærer ved ungdomskostskoler,

  • 3) tjenestemandsansat forstander eller lærer ved den almene voksenuddannelse uden for Københavns Kommune eller

  • 4) tjenestemandsansat leder eller lærer ved specialundervisningen for voksne uden for Københavns Kommune.

§2 Lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension samt lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekirken finder tilsvarende anvendelse for de tjenestemænd, der er nævnt i § 1, jf. dog §§ 3-11.

§3 Ansættelse og afskedigelse af de tjenestemænd, der er nævnt i § 1, foretages af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke stillinger der kan besættes på åremål.

§4 Løn- og andre ansættelsesvilkår, jf. §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, fastsættes efter de regler, der gælder for fastsættelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd i kommunerne. Bestemmelser som nævnt i § 29 i lov om tjenestemænd og § 6, stk. 9, i lov om tjenestemandspension, der er eller bliver fastsat i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, gælder dog også for de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

Stk. 2 Pensionen til de i § 1 nævnte tjenestemænd beregnes på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgivende løn efter stk. 1.

§5 Kommunalbestyrelsen fastsætter de bestemmelser, der er nævnt i § 58 i lov om tjenestemænd.

§6 Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i konkrete sager i henhold til den lovgivning, der er nævnt i § 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For så vidt angår afgørelser i henhold til lov om tjenestemandspension, træffer kommunalbestyrelsen dog kun afgørelse i konkrete sager i henhold til § 2, stk. 3, § 4, stk. 2 og 4 samt stk. 5, 1. pkt., § 4 a, § 4 b, § 5, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, § 11, stk. 3, § 16 b, stk. 2, og § 16 c, stk. 2. Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter lov om tjenestemandspension.

§7 Sager, som efter § 12 i lov om tjenestemænd er henlagt til det nævn, der er omtalt i lovens § 13, afgøres efter reglerne i § 4, stk. 1, 1. pkt.

§8 De tjenestemænd, der er nævnt i § 1, er omfattet af de regler om suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål, der gælder for tjenestemænd i kommunerne i henhold til de kommunale tjenestemandsregulativer.

§9 Sager om overtrædelse eller fortolkning af indgåede aftaler eller bestemmelser, som træder i stedet for aftaler, behandles efter de regler, der gælder for behandling af sager om overtrædelse eller fortolkning af sådanne bestemmelser vedrørende tjenestemænd i kommunerne, jf. lov om en kommunal tjenestemandsret.

§10 Sager som nævnt i § 53, stk. 1, nr. 2, og § 54 i lov om tjenestemænd behandles efter de regler, der gælder for behandling af sådanne sager vedrørende tjenestemænd i kommunerne, jf. lov om en kommunal tjenestemandsret.

§12 Staten afholder udgiften til pension til fratrådte tjenestemænd, der har været ansat i stillinger svarende til de i § 1 nævnte, og deres efterladte. Det samme gælder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd og deres efterladte, hvis tjenestemandsansættelsen inden for de i § 1 nævnte områder er sket før 1. april 1992.

Stk. 2 Af statens udgift til de i stk. 1 nævnte pensioner, der nyanlægges fra 1. april 1993, betaler kommunerne 2 pct., der modregnes i statstilskuddet til kommunerne i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. For hvert af årene fra 1994 til 2001 forhøjes denne modregningsprocent med 2 procentpoint om året. Fra 2002 og fremefter gælder modregningsbeløbet i 2001 opgjort i faste priser.

Stk. 3 Den enkelte kommune henholdsvis region afholder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd, hvis ansættelsen er sket 1. april 1992 og senere, og deres efterladte.

Stk. 4 Til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, der afskediges på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed, afholder den enkelte kommune henholdsvis region pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, indtil de bliver 63 1/2 år, hvis de fratræder den 1. april 1993 eller senere som led i en frivillig fratrædelsesordning.

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tilsvarende for tjenestemænd i Københavns Kommune inden for de i § 1 nævnte undervisningsområder og deres efterladte. Statens udgifter til pension fastsættes på grundlag af det pensionsniveau, der lægges til grund vedrørende de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

Stk. 6 Ministeren for offentlig innovation fastlægger efter drøftelse med kommuner og regioner regler om administrationen af tjenestemandspensioner inden for de i stk. 1 nævnte områder.

§13 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. april 1993, jf. dog § 12, stk. 4, der har virkning fra den 1. april 1992.

§14 Bestemmelser, der er fastsat i henhold til § 58 i lov om tjenestemænd, finder fortsat anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 5. For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat af regionsrådet.

Stk. 2 Bestemmelser om løn- og andre ansættelsesvilkår, der er fastsat i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, finder fortsat anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser, der er fastsat som nævnt i § 4, stk. 1. For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat som nævnt i § 4, stk. 1, jf. § 15 b.

§15 Tjenestemænd, der har tjenestebolig, bevarer retten hertil, så længe de er ansat i den stilling, hvortil boligen er knyttet. For disse tjenestemænd gælder de regler om tjenesteboliger, der gælder for tjenestemænd i kommunerne.

Stk. 2 Tjenestemænd omfattet af stk. 1, der overgår til ansættelse i regionerne, bevarer retten til tjenestebolig, så længe de er ansat i den stilling, hvortil boligen er knyttet. For disse tjenestemænd gælder de regler om tjenesteboliger, der gælder for tjenestemænd i regionerne. Indtil sådanne regler er fastsat, finder reglerne for tjenestemænd i kommunerne dog fortsat anvendelse.

§15a Regionsrådet udøver kommunalbestyrelsens beføjelser i henhold til § 3, stk. 1 og 2, § 5, § 6, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1, for så vidt angår de i § 1 nævnte tjenestemænd, der overgår til ansættelse i regionerne.

§15b Løn- og andre ansættelsesvilkår, der gælder for tjenestemænd i regionerne, træder, for så vidt angår de i § 1 nævnte tjenestemænd, der overgår til ansættelse i regionerne, i stedet for de i § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 8 nævnte regler for kommunale tjenestemænd.

§16 Sager som nævnt i § 8, der er indbragt for Undervisningsministeriet før 1. april 1993, henholdsvis 1. maj 1993, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2 Sager som nævnt i §§ 9 og 10, der er opstået før 1. april 1993, henholdsvis 1. maj 1993, behandles efter de hidtil gældende regler.

profile photo
Profilside