Lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v.

Denne konsoliderede version af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 382 af 20. maj 1992,
jf. lovbekendtgørelse nr. 522 af 18. maj 2017

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Loven gælder for tjenestemænd i folkeskolen, der pr. 31. marts 1993 er ansat i primærkommunerne.

Stk. 2 Loven gælder endvidere for personer, der pr. 30. april 1993 er ansat som

  • 1) tjenestemand i den amtskommunale folkeskole,

  • 2) tjenestemandsansat ungdomsskoleinspektør eller pædagogisk medhjælp i ungdomsskolen uden for Københavns Kommune eller forstander eller heltidsbeskæftiget lærer ved ungdomskostskoler,

  • 3) tjenestemandsansat forstander eller lærer ved den almene voksenuddannelse uden for Københavns Kommune eller

  • 4) tjenestemandsansat leder eller lærer ved specialundervisningen for voksne uden for Københavns Kommune.

§ 2

Lov om tjenestemænd, lov om tjenestemandspension samt lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekirken finder tilsvarende anvendelse for de tjenestemænd, der er nævnt i § 1, jf. dog §§ 3-11.

§ 3

Ansættelse og afskedigelse af de tjenestemænd, der er nævnt i § 1, foretages af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om, hvilke stillinger der kan besættes på åremål.

§ 4

Løn- og andre ansættelsesvilkår, jf. §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, fastsættes efter de regler, der gælder for fastsættelse af løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd i kommunerne. Bestemmelser som nævnt i § 29 i lov om tjenestemænd og § 6, stk. 9, i lov om tjenestemandspension, der er eller bliver fastsat i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, gælder dog også for de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

Stk. 2 Pensionen til de i § 1 nævnte tjenestemænd beregnes på grundlag af det statslige lønsystem. Den pensionsgivende lønindtægt er lønnen på det statslige skalatrin, der ligger nærmest den opnåede pensionsgivende løn efter stk. 1.

§ 5

Kommunalbestyrelsen fastsætter de bestemmelser, der er nævnt i § 58 i lov om tjenestemænd.

§ 6

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i konkrete sager i henhold til den lovgivning, der er nævnt i § 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For så vidt angår afgørelser i henhold til lov om tjenestemandspension, træffer kommunalbestyrelsen dog kun afgørelse i konkrete sager i henhold til § 2, stk. 3, § 4, stk. 2 og 4 samt stk. 5, 1. pkt., § 4 a, § 4 b, § 5, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, § 11, stk. 3, § 16 b, stk. 2, og § 16 c, stk. 2. Kapitel 10 i lov om tjenestemandspension finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår ydelser efter lov om tjenestemandspension.

§ 7

Sager, som efter § 12 i lov om tjenestemænd er henlagt til det nævn, der er omtalt i lovens § 13, afgøres efter reglerne i § 4, stk. 1, 1. pkt.

§ 8

De tjenestemænd, der er nævnt i § 1, er omfattet af de regler om suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål, der gælder for tjenestemænd i kommunerne i henhold til de kommunale tjenestemandsregulativer.

§ 9

Sager om overtrædelse eller fortolkning af indgåede aftaler eller bestemmelser, som træder i stedet for aftaler, behandles efter de regler, der gælder for behandling af sager om overtrædelse eller fortolkning af sådanne bestemmelser vedrørende tjenestemænd i kommunerne, jf. lov om en kommunal tjenestemandsret.

§ 10

Sager som nævnt i § 53, stk. 1, nr. 2, og § 54 i lov om tjenestemænd behandles efter de regler, der gælder for behandling af sådanne sager vedrørende tjenestemænd i kommunerne, jf. lov om en kommunal tjenestemandsret.

§ 12

Staten afholder udgiften til pension til fratrådte tjenestemænd, der har været ansat i stillinger svarende til de i § 1 nævnte, og deres efterladte. Det samme gælder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd og deres efterladte, hvis tjenestemandsansættelsen inden for de i § 1 nævnte områder er sket før 1. april 1992.

Stk. 2 Af statens udgift til de i stk. 1 nævnte pensioner, der nyanlægges fra 1. april 1993, betaler kommunerne 2 pct., der modregnes i statstilskuddet til kommunerne i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner. For hvert af årene fra 1994 til 2001 forhøjes denne modregningsprocent med 2 procentpoint om året. Fra 2002 og fremefter gælder modregningsbeløbet i 2001 opgjort i faste priser.

Stk. 3 Den enkelte kommune henholdsvis region afholder udgiften til pension til de i § 1 nævnte tjenestemænd, hvis ansættelsen er sket 1. april 1992 og senere, og deres efterladte.

Stk. 4 Til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, der afskediges på grund af arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed, afholder den enkelte kommune henholdsvis region pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de i stk. 1, 2. pkt., nævnte tjenestemænd, indtil de bliver 63 1/2 år, hvis de fratræder den 1. april 1993 eller senere som led i en frivillig fratrædelsesordning.

Stk. 5 Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tilsvarende for tjenestemænd i Københavns Kommune inden for de i § 1 nævnte undervisningsområder og deres efterladte. Statens udgifter til pension fastsættes på grundlag af det pensionsniveau, der lægges til grund vedrørende de tjenestemænd, der er nævnt i § 1.

Stk. 6 Ministeren for offentlig innovation fastlægger efter drøftelse med kommuner og regioner regler om administrationen af tjenestemandspensioner inden for de i stk. 1 nævnte områder.

§ 13

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. april 1993, jf. dog § 12, stk. 4, der har virkning fra den 1. april 1992.

§ 14

Bestemmelser, der er fastsat i henhold til § 58 i lov om tjenestemænd, finder fortsat anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, jf. § 5. For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat af regionsrådet.

Stk. 2 Bestemmelser om løn- og andre ansættelsesvilkår, der er fastsat i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd, finder fortsat anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser, der er fastsat som nævnt i § 4, stk. 1. For tjenestemænd i den amtskommunale folkeskole, der overgår til ansættelse i regionerne, finder de i henhold til 1. pkt. gældende bestemmelser anvendelse, indtil de afløses af bestemmelser fastsat som nævnt i § 4, stk. 1, jf. § 15 b.

§ 15

Tjenestemænd, der har tjenestebolig, bevarer retten hertil, så længe de er ansat i den stilling, hvortil boligen er knyttet. For disse tjenestemænd gælder de regler om tjenesteboliger, der gælder for tjenestemænd i kommunerne.

Stk. 2 Tjenestemænd omfattet af stk. 1, der overgår til ansættelse i regionerne, bevarer retten til tjenestebolig, så længe de er ansat i den stilling, hvortil boligen er knyttet. For disse tjenestemænd gælder de regler om tjenesteboliger, der gælder for tjenestemænd i regionerne. Indtil sådanne regler er fastsat, finder reglerne for tjenestemænd i kommunerne dog fortsat anvendelse.

§ 15a

Regionsrådet udøver kommunalbestyrelsens beføjelser i henhold til § 3, stk. 1 og 2, § 5, § 6, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 1, for så vidt angår de i § 1 nævnte tjenestemænd, der overgår til ansættelse i regionerne.

§ 15b

Løn- og andre ansættelsesvilkår, der gælder for tjenestemænd i regionerne, træder, for så vidt angår de i § 1 nævnte tjenestemænd, der overgår til ansættelse i regionerne, i stedet for de i § 4, stk. 1, 1. pkt., og § 8 nævnte regler for kommunale tjenestemænd.

§ 16

Sager som nævnt i § 8, der er indbragt for Undervisningsministeriet før 1. april 1993, henholdsvis 1. maj 1993, behandles efter de hidtil gældende regler.

Stk. 2 Sager som nævnt i §§ 9 og 10, der er opstået før 1. april 1993, henholdsvis 1. maj 1993, behandles efter de hidtil gældende regler.