Arbejdstidsloven

Denne konsoliderede version af arbejdstidsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Lov nr. 395 af 01. juni 2005,
som ændret ved lov nr. 639 af 18. maj 2022

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

Der er 3 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1692 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Arbejdsret
  • Transportret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Denne lov finder anvendelse for mobile lønmodtagere, der deltager i vejtransportaktiviteter, som er omfattet af forordning (EF) nr. 561/2006 eller, hvis denne ikke finder anvendelse, af AETR-overenskomsten.

§ 2

Ved en lønmodtager forstås i denne lov en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Stk. 2 Ved en mobil lønmodtager forstås i denne lov en lønmodtager, som er en del af det kørende personale, og som beskæftiges af en virksomhed, der for fremmed eller egen regning udfører personbefordring ad vej eller vejgodstransport.

Stk. 3 Ved arbejdstid forstås i denne lov det tidsrum, hvor lønmodtageren er på sin arbejdsplads og står til arbejdsgiverens disposition under udførelse af sin beskæftigelse eller sine opgaver. Pauser, hviletid og rådighedstid som defineret i stk. 4 medregnes ikke til arbejdstiden, hvis arbejdsmarkedets parter ikke via kollektiv overenskomst har indgået aftale om kompensation for eller begrænsning af rådighedstid.

Stk. 4 Ved rådighedstid forstås i denne lov andre tidsrum end pauser og hviletid, hvor den mobile lønmodtager ikke skal forblive på sin arbejdsplads, men skal være parat til at udføre arbejdsopgaver, herunder at genoptage kørslen, ved en eventuel anmodning herom. For at et tidsrum kan betragtes som rådighedstid, er det en betingelse, at den mobile lønmodtager på forhånd har kendskab til placeringen af disse tidsrum og den forventede varighed heraf. For mobile lønmodtagere, der kører i hold, er den tid, der under kørslen tilbringes ved siden af føreren eller i køje, rådighedstid.

Stk. 5 Ved natperiode forstås i denne lov tidsrummet mellem kl. 01.00 og 05.00, medmindre det ved kollektiv overenskomst er fastsat, at et andet tidsrum på 4 timer mellem kl. 00.00 og 07.00 skal betragtes som natperiode.

Stk. 6 Ved natarbejde forstås i denne lov alt arbejde, der udføres i natperioden.

§ 3

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må ikke overstige 48 timer beregnet over en referenceperiode på 4 måneder, jf. dog stk. 6. Der kan desuden højst arbejdes 60 timer i en enkelt uge, medmindre der er tale om vejtransporter, der er omfattet af artikel 8, stk. 6a, i forordning (EF) nr. 561/2006 eller, hvis denne ikke finder anvendelse, af AETR-overenskomstens artikel 8, stk. 6, litra b.

Stk. 2 Hvis den mobile lønmodtager udfører arbejde for mere end én arbejdsgiver, medregnes det arbejde, der er udført for andre arbejdsgivere, ved opgørelsen af den ugentlige arbejdstid.

Stk. 3 Den mobile lønmodtagers arbejdsgiver skal registrere arbejdstiden for mobile lønmodtagere. Arbejdsgiveren skal skriftligt anmode den mobile lønmodtager om at aflægge regnskab for arbejde, der er udført for en anden arbejdsgiver, og den mobile lønmodtager skal skriftligt give arbejdsgiveren oplysning herom.

Stk. 4 Den mobile lønmodtagers arbejdsgiver skal opbevare de i stk. 3 nævnte oplysninger i to år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af den mobile lønmodtagers gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Stk. 5 Den mobile lønmodtagers arbejdsgiver skal udlevere en kopi af de registrerede oplysninger til den mobile lønmodtager, hvis denne anmoder herom.

Stk. 6 Den referenceperiode, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., kan af objektive eller tekniske grunde eller af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse ved kollektiv overenskomst eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter fastsættes til højst 6 måneder.

§ 4

Mobile lønmodtagere må ikke arbejde mere end 6 timer i træk uden pauser.

Stk. 2 Arbejdet skal afbrydes med en pause med en samlet længde på mindst

  • 1) 30 minutter, hvis den samlede arbejdstid er på 6-9 timer.

  • 2) 45 minutter, hvis den samlede arbejdstid er på mere end 9 timer.

Stk. 3 Pauserne kan opdeles i perioder, dog ikke i tidsrum under 15 minutter.

Stk. 4 Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006 eller, hvis denne ikke finder anvendelse, i AETR-overenskomsten om pauser i kørslen for førere finder samtidig anvendelse.

§ 5

Bestemmelserne om hviletid for førere i forordning (EF) nr. 561/2006 eller, hvis denne ikke finder anvendelse, i AETR-overenskomsten finder også anvendelse på andre mobile lønmodtagere, der er omfattet af denne lov.

§ 6

Mobile lønmodtageres daglige arbejdstid må ikke overstige 10 timer inden for et tidsrum på 24 timer, hvor der udføres natarbejde.

§ 7

(Ophævet)

§ 8

Overtrædelse af § 3, stk. 1, 3 eller 4, § 4, stk. 1-3, eller § 6 straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 2 For overtrædelse af § 3, stk. 1, § 4, stk. 1-3, og § 6 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3 I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf i form af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne. Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8a

Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse. Har nogen ved en eller flere handlinger overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og en eller flere andre love, og medfører overtrædelserne idømmelse af bøde, sammenlægges bødestraffen for hver overtrædelse af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf og bødestraffen for overtrædelsen af den eller de andre love. Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport

Stk. 2 Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere overtrædelser af denne lov eller forskrifter fastsat i medfør heraf, og medfører en af overtrædelserne idømmelse af frihedsstraf, mens en anden medfører idømmelse af bøde, idømmer retten en bøde ved siden af frihedsstraffen. Det samme gælder, såfremt nogen ved en eller flere handlinger har overtrådt denne lov eller forskrifter udstedt i medfør af denne lov og en eller flere andre love og overtrædelsen af denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf medfører bødestraf og overtrædelsen af den eller de andre love medfører frihedsstraf.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 kan fraviges, når særlige grunde taler herfor.

Stk. 4 Bøde efter stk. 1 og 2 udmåles dog kun, i det omfang den sammenlagt med en samtidig udmålt bøde vedrørende samme kontrolperiode efter færdselslovens § 118 a, stk. 5, 1. og 2. pkt., ikke overstiger bødeloftet nævnt i § 118 a, stk. 5, 3. og 4. pkt., medmindre § 118 a, stk. 5, 5. pkt., finder anvendelse.

§ 8b

Politiet kan tilbageholde køretøjer i tilfælde af overtrædelse af § 4, stk. 1-3. Tilbageholdelse kan ske, indtil forholdene er bragt i overensstemmelse med bestemmelserne i § 4, stk. 1-3.

Stk. 2 Er såvel føreren som det køretøj, med hvilket overtrædelsen er begået, hjemmehørende i udlandet, kan køretøjet tilbageholdes af politiet, indtil forskyldte bøder for overtrædelse af § 4, stk. 1-3, eller sagsomkostninger er betalt eller der er stillet sikkerhed for betalingen. Tilbageholdelse kan kun ske, for så vidt den findes påkrævet for at sikre betaling. Er beløbet ikke betalt inden 2 måneder efter sagens endelige afgørelse, kan der søges fyldestgørelse i køretøjet. Var føreren uberettiget i besiddelse af køretøjet, kan tilbageholdelse af køretøjet ikke ske.

Stk. 3 Med hensyn til iværksættelse af tilbageholdelsen efter stk. 1 og 2 finder retsplejelovens bestemmelser om beslaglæggelse med henblik på konfiskation tilsvarende anvendelse.

§ 9

Beskæftigelsesministeren kan efter forhandlinger med arbejdsmarkedets parter og efter forhandling med Færdselsstyrelsen fastsætte nærmere regler vedrørende udnyttelse af de i direktivet indeholdte undtagelsesmuligheder.

§ 9a

Transportministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan fastsætte regler om gennemførelsen og kontrollen med overholdelsen af Den Europæiske Unions direktiver om arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter. Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang

§ 10

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

§ 11

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.