Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 281 af 26. april 2004

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde samt definitioner
§ 1

Loven gælder ved stiftelse af SE-selskaber, som skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, og for SE-selskaber, der har vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark.

Stk. 2 §§ 1-3 og 9, § 21, stk. 3 og 4, og §§ 36-39 samt kapitel 5 og 6 gælder tillige for selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted i Danmark, der deltager i stiftelsen af et SE-selskab, som skal have vedtægtsmæssigt hjemsted uden for Danmark, eller som er datterselskaber til et SE-selskab, og bedrifter beliggende i Danmark, som er bedrifter af et SE-selskab.

§ 2

Ved et SE-selskab forstås et selskab, der er stiftet i overensstemmelse med Rådets forordning nr. 2157/2001/EF af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE).

Stk. 2 Ved deltagende selskaber forstås de selskaber, der deltager direkte i stiftelsen af et SE-selskab.

Stk. 3 Ved datterselskab til et selskab forstås i denne lov en virksomhed, som SE-selskabet udøver en bestemmende indflydelse på, jf. § 6 i lov nr. 371 af 22. maj 1996 om europæiske samarbejdsudvalg.

Stk. 4 Ved bedrift forstås et arbejdssted, der er en del af et selskab, såsom en filial, en afdeling eller en tilsvarende enhed.

Stk. 5 Ved berørte datterselskaber eller bedrifter forstås datterselskaber eller bedrifter, der er knyttet til et deltagende selskab, og som skal være datterselskab eller bedrift af et SE-selskab, når dette stiftes.

Stk. 6 Ved særligt forhandlingsorgan forstås det organ, der nedsættes for at føre forhandlinger med de deltagende selskabers kompetente organer om indførelse af ordninger for medarbejderindflydelse i SE-selskabet.

Stk. 7 Ved repræsentationsorgan forstås medarbejdernes repræsentationsorgan, der nedsættes med henblik på at informere og høre medarbejderne i SE-selskabet, datterselskaber og bedrifter og for i givet fald at udøve medarbejdernes medbestemmelsesret i SE-selskabet.

Stk. 8 I denne lov forstås ved medarbejderindflydelse enhver ordning, herunder information, høring og medbestemmelse, der giver medarbejderne adgang til indflydelse på de afgørelser, selskabet skal træffe.

Stk. 9 Ved information forstås SE-selskabets kompetente organs videregivelse af oplysninger til medarbejdernes repræsentanter på et tidspunkt, på en måde og med et indhold, der giver disse grundlag for en stillingtagen. De oplysninger, der skal gives, skal angå SE-selskabet og ethvert af dets datterselskaber eller bedrifter, der er beliggende i et andet land, eller angå spørgsmål, der går ud over de besluttende organers beføjelser i ét land.

Stk. 10 Ved høring forstås etablering af dialog og udveksling af synspunkter mellem medarbejdernes repræsentanter og SE-selskabets kompetente organ på et tidspunkt, på en måde og med et indhold, der sætter medarbejdernes repræsentanter i stand til på grundlag af de modtagne oplysninger at give udtryk for deres mening om det kompetente organs påtænkte foranstaltninger, som der kan tages hensyn til i SE-selskabets beslutningsproces.

Stk. 11 Ved medbestemmelse forstås den indflydelse, som medarbejderne direkte eller gennem repræsentanter udøver på et selskabs virksomhed i kraft af retten til

 • 1)   at vælge eller udpege nogle af medlemmerne af selskabets tilsyns- eller administrationsorgan eller

 • 2)   at anbefale eller modsætte sig udnævnelsen af nogle eller alle medlemmer af selskabets tilsyns- eller administrationsorgan.

Kapitel 2 1 Det særlige forhandlingsorgan
Fremgangsmåde
§ 3

Efter offentliggørelsen af en plan for stiftelse af et SE-selskab skal ledelses- eller administrationsorganerne i samtlige de deltagende selskaber så hurtigt som muligt træffe de nødvendige foranstaltninger til at indlede forhandlinger med repræsentanter for selskabernes medarbejdere om en ordning for medarbejderindflydelse.

Stk. 2 Som en del af de nødvendige foranstaltninger skal medarbejderne i de deltagende selskaber og i de berørte datterselskaber eller bedrifter gives oplysninger om

 • 1)   navne på de deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter og

 • 2)   antallet af medarbejdere i de forskellige medlemsstater og selskaber.

Nedsættelse
§ 4

Der skal oprettes et særligt forhandlingsorgan, der repræsenterer medarbejderne i de deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter.

§ 5

Det særlige forhandlingsorgan skal i forhold til de i §§ 12 og 19 nævnte frister anses for nedsat 10 uger efter, at medarbejderne i samtlige deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter har modtaget de i § 3, stk. 2, nævnte oplysninger, medmindre andet aftales.

Antallet af medlemmer i det særlige forhandlingsorgan
§ 6

Pladser i det særlige forhandlingsorgan tildeles i forhold til det antal medarbejdere, som de deltagende selskaber og berørte datterselskaber eller bedrifter beskæftiger i hver stat, hvor direktiv 2001/86/EF er gældende.

Stk. 2 Medarbejderne i hver stat, hvor direktiv 2001/86/EF er gældende, tildeles en ordinær plads i det særlige forhandlingsorgan for hver 10 pct. eller en del heraf, som medarbejderne i et land udgør af det samlede antal medarbejdere i de deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter i samtlige lande.

§ 7

Stiftes et SE-selskab ved fusion, tildeles medarbejderne i hver medlemsstat det antal yderligere pladser, som er nødvendige for at sikre, at et medlem fra hvert af de ophørende selskaber, der er registreret i og har medarbejdere i den pågældende medlemsstat, er repræsenteret. Antallet af yderligere pladser kan dog ikke overstige 20 pct. af de ordinære pladser.

Stk. 2 Overstiger antallet af deltagende selskaber det samlede antal af pladser, skal de yderligere pladser tildeles medarbejderne i de selskaber, der har flest medarbejdere, og som ikke er tildelt en ordinær plads i medfør af § 6.

§ 8

Enhver medarbejder, der er ansat i deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter på tidspunktet for meddelelse af informationerne i henhold til § 3, indgår i opgørelsen af antal beskæftigede.

Valg af repræsentanter til det særlige forhandlingsorgan i Danmark
§ 9

Medlemmer af det særlige forhandlingsorgan, der vælges i Danmark, vælges blandt de ansatte af medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene i deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter. Hvor samarbejdsudvalg ikke er oprettet, vælges medlemmerne af tillidsrepræsentanterne. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter, eller hvis det aftales mellem ledelsen og de ordinære repræsentanter for lønmodtagerne, vælges medlemmerne af samtlige lønmodtagere.

Stk. 2 Såfremt der inden valget stilles krav herom, kan samarbejdsudvalget eller gruppen af tillidsrepræsentanter suppleres med repræsentanter for grupper, der ikke er repræsenteret gennem de ordinære samarbejdsudvalgsmedlemmer eller tillidsrepræsentanter.

Det særlige forhandlingsorgans opgaver
§ 10

De kompetente organer i de deltagende selskaber skal informere det særlige forhandlingsorgan om planen for og forløbet af stiftelsen af SE-selskabet, indtil selskabet registreres.

§ 11

Det særlige forhandlingsorgan kan forhandle med de deltagende selskaber om en aftale, der fastsætter ordninger for medarbejderindflydelse i SE-selskabet. Aftalen skal være skriftlig.

§ 12

Forhandlingerne skal indledes, så snart det særlige forhandlingsorgan er nedsat, og kan fortsætte i 6 måneder, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Parterne kan i fællesskab beslutte at fortsætte forhandlingerne ud over den i stk. 1 nævnte periode i indtil 1 år fra tidspunktet for nedsættelsen af det særlige forhandlingsorgan.

§ 13

Det særlige forhandlingsorgan kan i forbindelse med forhandlingerne anmode om bistand til sit arbejde fra sagkyndige, som det selv udpeger, eksempelvis fra europæiske faglige organisationer. Hvis det er hensigtsmæssigt for at skabe sammenhæng og konsekvens ud over det nationale niveau, kan disse sagkyndige være til stede som rådgivere ved forhandlingerne med selskabets kompetente organ, når det særlige forhandlingsorgan har anmodet herom.

Stk. 2 De deltagende selskaber afholder udgifterne i forbindelse med forhandlingerne og det særlige forhandlingsorgans virksomhed, herunder udgiften til mindst én sagkyndig.

Afstemning i det særlige forhandlingsorgan
§ 14

Det særlige forhandlingsorgan træffer sine beslutninger med simpelt flertal af medlemmer, som endvidere skal repræsentere et flertal af medarbejderne, medmindre andet følger af §§ 15 og 16.

Stk. 2 Hvert medlem af forhandlingsorganet har én stemme.

§ 15

Hvis forhandlingerne fører til en indskrænkning af medbestemmelsesretten, skal mindst to tredjedele af medlemmerne af det særlige forhandlingsorgan, som repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne fra mindst to lande, stemme herfor.

Stk. 2 Stk. 1 finder kun anvendelse, når

 • 1)   stiftelsen af et SE-selskab sker ved fusion og mindst 25 pct. af det samlede antal medarbejdere i samtlige deltagende selskaber er omfattet af medbestemmelsesordningen eller

 • 2)   SE-selskabet stiftes som et holdingselskab eller et datterselskab, hvis medbestemmelsesordningen omfatter mindst 50 pct. af det samlede antal medarbejdere i de deltagende selskaber.

Stk. 3 Medbestemmelsesretten er indskrænket, hvis andelen af medlemmerne af SE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan bliver mindre end den største andel, som medarbejderne har haft adgang til at råde over i mindst ét af de deltagende selskaber.

Stk. 4 Hvis der er forskellige former for medbestemmelse i de deltagende selskaber, kan det særlige forhandlingsorgan træffe beslutning om, hvilken af disse former der skal indføres i SE-selskabet. Hvis det særlige forhandlingsorgan ikke træffer en sådan beslutning, vil den form for medbestemmelse, der omfatter flest medarbejdere i samtlige deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter, være gældende i SE-selskabet.

Stk. 5 Det særlige forhandlingsorgan underretter de kompetente organer i de deltagende selskaber om den beslutning, der træffes i medfør af stk. 4.

Ingen forhandlinger
§ 16

Det særlige forhandlingsorgan kan med mindst to tredjedele af stemmerne fra medlemmer, der repræsenterer mindst to tredjedele af medarbejderne, som er beskæftiget i mindst to lande, beslutte ikke at indlede forhandlinger eller at afbryde forhandlingerne og i stedet støtte sig på gældende regler om information og høring af medarbejderne i de lande, hvor SE-selskabet har medarbejdere.

Stk. 2 Stiftes et SE-selskab ved omdannelse, finder stk. 1 ikke anvendelse, hvis der er medbestemmelse i det selskab, der skal omdannes.

Stk. 3 Det særlige forhandlingsorgan indkaldes tidligst 2 år efter, at en beslutning er truffet i henhold til stk. 1, hvis der skriftligt anmodes herom af mindst 10 pct. af medarbejderne i SE-selskabet, dets datterselskaber og bedrifter eller medarbejdernes repræsentanter, medmindre parterne enes om andet.

Indholdet af en aftale om medarbejderindflydelse
§ 17

En aftale om medarbejderindflydelse, jf. § 11, skal mindst fastsætte følgende:

 • 1)   Aftalens anvendelsesområde.

 • 2)   Sammensætningen af samt antallet af medlemmer og fordelingen af pladser i det repræsentationsorgan, der skal være i dialog med SE-selskabets kompetente organ som led i informationen og høringen af medarbejderne i dette og berørte datterselskaber og bedrifter.

 • 3)   Repræsentationsorganets beføjelser samt proceduren for information og høring af organet.

 • 4)   Hyppigheden af repræsentationsorganets møder.

 • 5)   De finansielle og materielle midler, som stilles til rådighed for repræsentationsorganet.

 • 6)   De nærmere regler for gennemførelse af informations- og høringsprocedurer, hvis parterne under forhandlingerne beslutter at indføre sådanne i stedet for at nedsætte et repræsentationsorgan.

 • 7)   Indholdet af ordninger om medbestemmelse, hvis parterne under forhandlingerne beslutter at indføre sådanne, herunder

  • a)   det antal medlemmer i SE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, som medarbejderne har ret til at vælge, udpege, anbefale eller modsætte sig,

  • b)   de nærmere regler for, hvorledes medarbejderne kan vælge, udpege, anbefale eller modsætte sig udpegning af disse medlemmer, samt

  • c)   disse medlemmers rettigheder.

 • 8)   Aftalens ikrafttrædelsesdato, varighed, tilfælde, hvor aftalen bør genforhandles, og genforhandlingsproceduren.

§ 18

Hvis et SE-selskab stiftes ved omdannelse, skal aftaler om medarbejderindflydelse fastsætte mindst samme niveau for alle aspekter af medarbejderindflydelse som det, der findes i det selskab, der skal omdannes til et SE-selskab.

Kapitel 3 1 Referencebestemmelser
Nedsættelse af og kompetence for repræsentationsorganet
§ 19

Der nedsættes et repræsentationsorgan for information og høring efter reglerne i dette kapitel, når

 • 1)   parterne er enige om det eller

 • 2)   der inden for den i § 12 nævnte frist ikke er indgået nogen aftale som anført i § 11 og det kompetente organ i hvert af de deltagende selskaber beslutter at gennemføre stiftelsen og det særlige forhandlingsorgan ikke har truffet den beslutning, der er nævnt i § 16.

§ 20

Repræsentationsorganet har kun kompetence med hensyn til information og høring om spørgsmål, der vedrører SE-selskabet, datterselskaber eller bedrifter, der er beliggende i et andet land, eller vedrører spørgsmål, der går ud over de beføjelser, de besluttende organer i datterselskaber eller bedrifter har i ét land.

§ 21

Repræsentationsorganet består af medarbejdere i SE-selskabet og dettes datterselskaber. Medlemmerne vælges af medarbejderrepræsentanterne eller i mangel heraf af alle medarbejderne.

Stk. 2 Medarbejderne i hver stat, hvor direktiv 2001/86/EF er gældende, skal tildeles en plads i repræsentationsorganet for hver 10 pct. eller en del heraf, som medarbejderne i et land udgør af det samlede antal medarbejdere i de deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter i samtlige lande på det tidspunkt, de i § 3 nævnte oplysninger gives.

Stk. 3 Medlemmer af repræsentationsorganet, der vælges i Danmark, vælges blandt de ansatte af medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene. Hvor samarbejdsudvalg ikke er oprettet, vælges medlemmerne af tillidsrepræsentanterne. Hvis der ikke er valgt tillidsrepræsentanter, eller hvis det aftales mellem ledelsen og de ordinære repræsentanter for lønmodtagerne, vælges medlemmerne af samtlige lønmodtagere.

Stk. 4 Såfremt der inden valget stilles krav herom, kan samarbejdsudvalget eller gruppen af tillidsrepræsentanter suppleres med repræsentanter for grupper, der ikke er repræsenteret gennem de ordinære samarbejdsudvalgsmedlemmer eller tillidsrepræsentanter.

Stk. 5 Hvis repræsentationsorganet består af mere end 10 medlemmer, vælger organet blandt disse et forretningsudvalg, der højst må bestå af 3 medlemmer.

Stk. 6 Repræsentationsorganet vedtager selv sin forretningsorden.

§ 22

SE-selskabets kompetente organ skal underrettes om sammensætningen af repræsentationsorganet.

§ 23

Repræsentationsorganet skal én gang om året undersøge, om forandringer inden for SE-selskabet, dets datterselskaber og bedrifter medfører, at fordelingen af pladser, jf. § 21, stk. 2, ville være anderledes. I så fald skal repræsentationsorganet konstituere sig på ny, så forandringerne afspejler sig i sammensætningen, i overensstemmelse med det i § 21, stk. 2, anførte om fordeling af pladser.

§ 24

4 år efter, at repræsentationsorganet er nedsat efter reglerne i dette kapitel, skal repræsentationsorganet overveje, hvorvidt der er behov for at indlede forhandlinger med henblik på indgåelsen af den aftale, der er nævnt i § 11, eller om repræsentationsorganet skal fortsætte som hidtil.

Stk. 2 Bestemmelserne om indholdet af en aftale om nedsættelse af et repræsentationsorgan i § 17 finder tilsvarende anvendelse for repræsentationsorganet, hvis det besluttes at indlede forhandlinger i henhold til stk. 1.

Stk. 3 Hvis der ikke er indgået nogen aftale i henhold til stk. 1, når den i § 12 anførte frist herfor er udløbet, fortsætter repræsentationsorganet som hidtil efter reglerne i dette kapitel.

Møde
§ 25

Repræsentationsorganet har krav på at mødes med SE-selskabets kompetente organ mindst én gang om året på grundlag af regelmæssige rapporter, der udarbejdes af det kompetente organ, om udviklingen i SE-selskabets aktiviteter og planlægning. De lokale ledelser underrettes herom.

Stk. 2 Inden mødet skal SE-selskabet give repræsentationsorganet dagsordener for møder i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet og kopier af alle dokumenter, der forelægges generalforsamlingen.

Stk. 3 Mødet skal navnlig vedrøre SE-selskabets struktur, den økonomiske og finansielle situation, den forventede udvikling i aktiviteterne og af produktion og salg, den forventede beskæftigelsessituation og -tendens, investeringer, væsentlige ændringer i organisationen, indførelse af nye arbejdsmetoder eller fremstillingsprocesser, produktionsoverførsel, fusioner, nedskæringer eller lukning af virksomheder, bedrifter eller væsentlige dele heraf og kollektive afskedigelser.

§ 26

Under ganske særlige omstændigheder, der har væsentlig indflydelse på medarbejdernes interesser, herunder navnlig udflytning, lukning af bedrifter eller virksomheder, overførelse eller kollektive afskedigelser, har repræsentationsorganet krav på at blive informeret.

Stk. 2 Repræsentationsorganet eller, hvis repræsentationsorganet navnlig i hastende tilfælde beslutter dette, forretningsudvalget har under de i stk. 1 nævnte omstændigheder efter anmodning krav på at mødes med SE-selskabets kompetente organ eller med repræsentanter med egen beslutningskompetence på et hvilket som helst mere relevant ledelsesniveau inden for SE-selskabet for at blive informeret og hørt om foranstaltninger, der har væsentlig indflydelse på medarbejdernes interesser.

Stk. 3 I de tilfælde, hvor SE-selskabets kompetente organ beslutter ikke at handle i overensstemmelse med repræsentationsorganets udtalelse, har repræsentationsorganet ret til et yderligere møde med SE-selskabets kompetente organ i et forsøg på at nå til enighed.

Stk. 4 Hvis der holdes møde med forretningsudvalget, skal de medlemmer af repræsentationsorganet, som repræsenterer medarbejdere, der er direkte berørt af de pågældende foranstaltninger, også have ret til at deltage.

Stk. 5 Ovennævnte møder får ikke indflydelse på SE-selskabets kompetente organs beføjelser.

Stk. 6 Inden møder med SE-selskabets kompetente organ har repræsentationsorganet eller forretningsudvalget, om fornødent i udvidet sammensætning i overensstemmelse med stk. 4, ret til at holde møde, uden at SE-selskabets kompetente organs repræsentanter er til stede.

§ 27

Medlemmerne af repræsentationsorganet underretter, jf. dog § 41, stk. 1, om tavshedspligt, medarbejderrepræsentanterne i SE-selskabet, datterselskaber og bedrifter om indholdet og resultatet af de informations- og høringsprocedurer, der er iværksat efter dette kapitel.

§ 28

Repræsentationsorganet eller forretningsudvalget kan lade sig bistå af særligt sagkyndige efter medlemmernes eget valg.

§ 29

Repræsentationsorganets medlemmer skal have fri med løn til efteruddannelse, hvis det er nødvendigt for varetagelsen af deres opgaver i repræsentationsorganet.

§ 30

Repræsentationsorganets udgifter afholdes af SE-selskabet, der skal stille tilstrækkelige midler til rådighed for organets medlemmer til, at de kan varetage deres opgaver på passende måde.

Stk. 2 SE-selskabet afholder specielt udgifterne til tilrettelæggelse af møderne og tolkning, opholds- og rejseudgifter for medlemmerne af repræsentationsorganet og forretningsudvalget samt for mindst én særligt sagkyndig, medmindre andet er aftalt.

§ 31

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte budgetregler for repræsentationsorganets drift.

Kapitel 4 1 Referencebestemmelser om medbestemmelse
§ 32

Bestemmelserne om medbestemmelse i dette kapitel finder anvendelse i følgende tilfælde:

 • 1)   SE-selskabet stiftes ved omdannelse, og regler om medbestemmelse i tilsyns- eller administrationsorganet fandt anvendelse i et selskab, der omdannes til et SE-selskab.

 • 2)   SE-selskabet stiftes ved fusion, og en eller flere former for medbestemmelse inden SE-selskabets registrering

  • a)   omfattede mindst 25 pct. af det samlede antal medarbejdere i alle de deltagende selskaber eller

  • b)   fandt anvendelse i mindst ét deltagende selskab, forudsat at det særlige forhandlingsorgan træffer beslutning om anvendelse af bestemmelserne om medbestemmelse i dette kapitel.

 • 3)   SE-selskabet stiftes som et holdingselskab eller et datterselskab, hvis en eller flere former for medbestemmelse inden SE-selskabets registrering fandt anvendelse i et eller flere deltagende selskaber og omfattede

  • a)   mindst 50 pct. af det samlede antal medarbejdere i alle deltagende selskaber eller

  • b)   medarbejdere i mindst ét deltagende selskab, forudsat at det særlige forhandlingsorgan træffer beslutning om anvendelse af bestemmelserne om medbestemmelse i dette kapitel.

Stk. 2 De deltagende selskaber skal underrettes om de beslutninger, det særlige forhandlingsorgan måtte træffe i henhold til stk. 1.

§ 33

Stiftes et SE-selskab ved omdannelse, og fandt reglerne i en medlemsstat vedrørende medarbejdernes medbestemmelse i tilsyns- eller administrationsorganet anvendelse inden registreringen, finder alle dele af medbestemmelsesordningen fortsat anvendelse i SE-selskabet.

Stk. 2 I andre tilfælde af stiftelse af et SE-selskab har medarbejderne i SE-selskabet, datterselskaber og bedrifter eller repræsentationsorganet ret til at vælge, udpege, anbefale eller modsætte sig udpegelsen af et antal af medlemmerne af SE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, som svarer til den størst mulige andel af pladser, medarbejderne kunne råde over i de deltagende selskabers kompetente organer inden SE-selskabets registrering.

§ 34

Hvis der ikke fandtes bestemmelser om medbestemmelse i de deltagende selskaber inden SE-selskabets registrering, er SE-selskabet ikke forpligtet til at indføre bestemmelser om medarbejdermedbestemmelse.

§ 35

Repræsentationsorganet beslutter,

 • 1)   hvordan pladser i tilsyns- eller administrationsorganet fordeles mellem de medlemmer, der repræsenterer medarbejderne i de stater, hvor direktiv 2001/86/EF er gældende, eller

 • 2)   hvordan medarbejderne i SE-selskabet kan anbefale eller modsætte sig udpegelsen af medlemmerne i disse organer i forhold til den del af SE-selskabets medarbejdere, der er beskæftiget i hver stat.

§ 36

Selskaber med hjemsted i Danmark, som beskæftiger medarbejdere, der er tildelt plads i SE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, jf. § 35, drager omsorg for, at der nedsættes et valgudvalg. Er alle medarbejderne ansat i bedrifter under selskaber med hjemsted uden for Danmark, drager ledelsen af disse bedrifter omsorg for, at der nedsættes et valgudvalg.

Stk. 2 Valgudvalget sammensættes af repræsentanter for medarbejderne i Danmark og for ledelsen. Flertallet af valgudvalgets medlemmer skal bestå af repræsentanter for medarbejderne, og mindst ét af medlemmerne skal være medlem af det kompetente organ i et af selskaberne eller af ledelsen af en af bedrifterne, jf. stk. 1.

Stk. 3 Medarbejdernes repræsentanter i valgudvalget vælges blandt medarbejderne af selskabernes repræsentationsorgan eller samarbejdsudvalg. Det skal så vidt muligt sikres, at interesserne for samtlige medarbejdere i Danmark er repræsenteret i valgudvalget. De øvrige medlemmer vælges af selskabernes kompetente organ eller bedrifternes ledelse, jf. stk. 1.

Stk. 4 Hvis der ikke findes repræsentationsorgan eller samarbejdsudvalg i selskaberne, udpeger selskabernes kompetente organ medarbejdernes repræsentanter i valgudvalget blandt selskabets medarbejdere. Er alle medarbejderne ansat i en bedrift under et selskab med hjemsted uden for Danmark, udpeger bedriftens ledelse medarbejdernes repræsentanter i valgudvalget blandt bedriftens medarbejdere. Er der i selskabet eller bedriften valgt tillidsrepræsentanter, skal disse så vidt muligt være repræsenteret.

§ 37

Valgudvalget fastsætter efter forhandling med selskabernes kompetente organ eller bedrifternes ledelse, jf. § 36, stk. 1, datoen for valget og drager omsorg for, at alle medarbejderne får rimelig adgang til at gøre sig bekendt med datoen.

Stk. 2 Valgudvalget bekendtgør valgdatoen for medarbejderne mindst 6 uger og højst 10 uger før den fastsatte valgdato. Hvis der blandt medarbejderne er beskæftigede på skibe i udenrigsfart, bekendtgøres valgdatoen for medarbejderne med en frist på mindst 9 uger og højst 20 uger.

Stk. 3 Bekendtgørelsen om valgdatoen skal indeholde

 • 1)   oplysning om antallet af medlemmer, medarbejderne skal vælge, og

 • 2)   indkaldelse af forslag fra medarbejderne til personer, der skal opstilles til valget som medlemmer af det kompetente organ eller som suppleanter, samt datoen, hvor indlevering af forslag senest kan ske. Denne dato skal ligge mindst 4 uger før valgdatoen.

§ 38

Valgudvalget undersøger, om de foreslåede kandidater er medarbejdere i Danmark og villige til at modtage valg. Valgudvalget lader fremstille stemmesedler, på hvilke kandidaternes navne er anført i alfabetisk orden for henholdsvis medlemmer af SE-selskabets kompetente organ og suppleanter.

§ 39

Valgudvalget drager omsorg for valgets afholdelse og optælling af stemmerne. Valgresultat og de valgtes navn og bopæl meddeles straks til SE-selskabets kompetente organ og de valgte, ligesom det bekendtgøres for medarbejderne.

§ 40

Medlemmer af SE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan, der er valgt, udpeget eller anbefalet af repræsentationsorganet eller af medarbejderne, har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer.

Kapitel 5 1 Fortrolighed og andre bestemmelser
§ 41

Hvor hensynet til interesser i deltagende selskaber og berørte datterselskaber og bedrifter samt SE-selskabet, datterselskaber og bedrifter tilsiger det, kan deltagende selskaber eller SE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan i konkrete tilfælde pålægge medlemmerne af det særlige forhandlingsorgan og repræsentationsorganet samt særlige sagkyndige, der måtte bistå dem, tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter udløbet af medlemmernes valgperiode.

Stk. 2 SE-selskabets tilsyns- eller administrationsorgan eller det kompetente organ i et deltagende selskab kan undlade at videregive oplysninger til medlemmerne af det særlige forhandlingsorgan, af repræsentationsorganet eller af forretningsudvalget, hvis det er nødvendigt af hensyn til selskabets interesser, fordi det vil genere eller skade selskabet.

§ 42

§ 41 gælder tillige, hvor der er aftalt en informations- og høringsprocedure, jf. § 11.

§ 43

Medarbejderrepræsentanter, herunder medlemmerne af det særlige forhandlingsorgan og repræsentationsorganet, er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Stk. 2 Beskyttelsen i stk. 1 gælder også for medarbejderrepræsentanter i SE-selskabets tilsyns- og administrationsorgan.

§ 44

Hvis der inden 2 år efter registreringen af et SE-selskab finder ændringer sted i SE-selskabet eller dets datterselskaber eller bedrifter og ændringerne ville have betydet, at anvendelsen af denne lovs bestemmelser havde ført til et andet resultat, hvis ændringerne var gennemført inden stiftelsen af SE-selskabet, skal der finde en ny forhandling sted. For denne forhandling gælder,

 • 1)   at den skal indledes på begæring af repræsentationsorganet eller medarbejderrepræsentanterne i selskaber, datterselskaber eller bedrifter, der bliver en del af SE-selskabet efter stiftelsen, og

 • 2)   at denne lovs kapitel 2 finder tilsvarende anvendelse, idet

  • a)   »SE-selskabet, datterselskaber og bedrifter« erstatter »deltagende selskaber«,

  • b)   »repræsentationsorganet« eller eventuelle organer nedsat med henblik på gennemførelse af informations- og høringsprocedurer i henhold til § 17, stk. 1, nr. 6, erstatter »det særlige forhandlingsorgan« og

  • c)   »datoen for SE-selskabets registrering« erstattes med »når forhandlingerne afsluttes, uden at en aftale, jf. § 11, er indgået«.

Stk. 2 Hvis det godtgøres, at hensigten med ændringer som anført i stk. 1 ikke har været at begrænse medarbejdernes indflydelse, skal der ikke finde en ny forhandling sted.

Stk. 3 Hvis det på andet grundlag end ændringer af SE-selskabet efter stiftelsen kan fastslås, at hensigten med stiftelsen af SE-selskabet fortrinsvis har været at begrænse medarbejdernes indflydelse, skal der finde en ny forhandling sted som anført i stk. 1.

Kapitel 6 1 Sanktioner
§ 45

Med bøde straffes den, der videregiver oplysninger, der i medfør af § 41, stk. 1, er givet som fortrolige, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

§ 46

Overtrædelse af §§ 3, 25 og 26, § 36, stk. 4, § 37, § 38, 2. pkt., og §§ 39 og 44 straffes med bøde.

Stk. 2 Den, der forud for eller efter stiftelsen af SE-selskabet med forsæt eller groft uagtsomt giver medarbejderne eller disses repræsentanter urigtige oplysninger, der er af væsentlig betydning for medarbejderindflydelsen i SE-selskabet, straffes med bøde.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7 1 Ikrafttræden m.v.
§ 47

Loven træder i kraft den 8. oktober 2004.

§ 48

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.