Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 711 af 25. juni 2014

Kapitel 1 1 Lovens formål og registrering som socialøkonomisk virksomhed
§ 1

Loven har til formål at indføre en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder, der kan danne grundlag for en fælles identitet. Registreringsordningen muliggør, at virksomheder, som lever op til visse standarder for deres virksomhedsdrift og transparens, kan dokumentere dette over for myndigheder, samarbejdsparter og kunder via en eneret til betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed.

§ 2

Virksomheder, der opfylder betingelserne i kapitel 2, kan opnå registrering efter denne lov. Registeringen skal ske i det dertil etablerede it-system, jf. § 13.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen nægter en virksomhed registrering, hvis den ikke opfylder betingelserne i kapitel 2. Dette meddeles virksomheden, senest 4 uger efter at registreringen har fundet sted i det dertil etablerede it-system, jf. § 13.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan efter udløbet af en rimelig afhjælpningsfrist afregistrere en registreret socialøkonomisk virksomhed, der ikke overholder denne lovs bestemmelser.

§ 3

Virksomheder registreret i henhold til denne lov har eneret til at anvende betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed i deres navn og markedsføring.

Stk. 2 Retten til at benytte betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed indtræder, 4 uger efter at virksomheden har registreret sig i det dertil etablerede it-system, jf. § 13.

Kapitel 2 1 Betingelser for registrering
§ 4

Juridiske personer, der har eget cvr-nummer og er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU-/EØS-land, jf. dog stk. 2, kan registreres som socialøkonomisk virksomhed efter denne lov.

Stk. 2 Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder etableret ved sameje kan ikke registreres som socialøkonomisk virksomhed efter denne lov.

§ 5

For at en virksomhed kan være registreret, skal den

 • 1) have et socialt formål,

 • 2) være erhvervsdrivende,

 • 3) være uafhængig af det offentlige,

 • 4) være inddragende og ansvarlig i sit virke og

 • 5) have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til

  • a) reinvestering i egen virksomhed,

  • b) investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder,

  • c) donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller

  • d) en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden, jf. stk. 2.

Stk. 2 Kapitalejere eller en ejerkreds i virksomheder registreret i henhold til denne lov er alene berettigede til at modtage en samlet udlodning i den tid, de har ejet virksomheden, svarende til den oprindeligt indskudte kapital plus en rimelig årlig forrentning af den oprindeligt indskudte kapital. Hvad der kan regnes for en rimelig forrentning bygger på en konkret vurdering. En forrentning er under alle omstændigheder ikke rimelig, hvis den årlige forrentning overstiger den til enhver tid fastsatte officielle diskonto plus 15 pct., eller der udbetales mere end 35 pct. af virksomhedens resultat efter skat i udbytte. Eventuelle udbyttebetalinger skal ske inden for rammerne af de udbytteregler, som virksomheden er underlagt via anden lov eller aftale.

Indberetninger ved registrering
§ 6

En virksomhed skal i forbindelse med registreringen indlevere

 • 1) dokumentation for, at det sociale formål, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, er optaget i virksomhedens vedtægter eller stiftelsesdokument,

 • 2) dokumentation for, at den er erhvervsdrivende, jf. § 5, stk. 1, nr. 2,

 • 3) dokumentation for, at den er uafhængig af det offentlige, jf. § 5, stk. 1, nr. 3,

 • 4) en beskrivelse af, hvordan den er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, og

 • 5) dokumentation for, at den har en social håndtering af sit overskud, jf. § 5, stk. 1, nr. 5.

Kapitel 3 1 Virksomhedens forpligtelser efter registreringstidspunktet
Det centrale ledelsesorgans forpligtelser
§ 7

Virksomhedens centrale ledelsesorgan er ansvarlig for, at de faktiske oplysninger, der afgives ved registreringen eller senere rapportering, er korrekte. Sker der efterfølgende en ændring i disse forhold, skal ændringen registreres, senest 2 uger efter at den er indtrådt.

Stk. 2 Den registrerede virksomheds centrale ledelsesorgan har pligt til at afregistrere en virksomhed, der ikke længere opfylder betingelserne i §§ 4 og 5 og forpligtelserne i §§ 8 og 9 og § 10, stk. 2.

Rapportering
§ 8

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal aflægge årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven og skal mindst følge reglerne for regnskabsklasse B.

Stk. 2 En registreret socialøkonomisk virksomhed skal indsende årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven.

Stk. 3 Ud over de krav til årsrapporten, der følger af årsregnskabsloven, skal en registreret socialøkonomisk virksomhed årligt i forbindelse med indsendelse af årsrapporten rapportere specifikationer af følgende:

 • 1) Det samlede vederlag m.v. til nuværende og forhenværende medlemmer af ledelsen for deres funktion fordelt på hvert ledelsesorgan samt eventuelle vederlag til virksomhedens stiftere og ejere.

 • 2) Aftaler indgået med nærtstående parter.

 • 3) Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue.

 • 4) Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, hvordan den er uafhængig af det offentlige, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, og hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke, jf. § 5, stk. 1, nr. 4.

Stk. 4 Udbetales der et udbytte, skal en registreret socialøkonomisk virksomhed i forbindelse med udbetalingen indsende en beregning, der viser forrentningen af den investerede kapital.

Stk. 5 Såfremt oplysningerne nævnt i stk. 3, nr. 1-4, fremgår af virksomhedens årsrapport, anses det for opfyldelse af rapporteringskravet i stk. 3.

Vederlag
§ 9

Det centrale ledelsesorgan i en registreret socialøkonomisk virksomhed skal påse, at udbetaling af vederlag ikke overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt i forhold til virksomhedens sociale formål.

Opløsning, kapitalnedsættelse og afregistrering
§ 10

Ved opløsning af en registreret socialøkonomisk virksomhed skal et eventuelt overskud anvendes i overensstemmelse med § 5, stk. 1, nr. 5.

Stk. 2 Ved kapitalnedsættelse i en registreret socialøkonomisk virksomhed skal en eventuel udlodning holdes inden for begrænsningen fastsat i § 5, stk. 1, nr. 5.

Stk. 3 Forpligtelsen til en social håndtering af virksomhedens overskud efter § 5, stk. 1, nr. 5, gælder tillige efter en afregistrering for den del af overskuddet, der er optjent, mens virksomheden var registreret.

Kapitel 4 1 Tilsyn
§ 11

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder efter denne lov, i det omfang de ikke er undergivet tilsyn efter

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med Erhvervsstyrelsen nærmere regler om tilsynet efter stk. 1. Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder

Kapitel 5 1 Administration af registreringsordningen
§ 12

Erhvervsstyrelsen er registreringsmyndighed i henhold til denne lov.

Stk. 2 Registrering og afregistrering efter §§ 2 og 7 samt indberetninger, der følger af §§ 6-8, skal ske efter regler fastsat efter § 13.

§ 13

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold skal efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte regler Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v.

 • 1) om registrering og afregistrering efter §§ 2 og 7 samt indberetninger, der følger af §§ 6-8,

 • 2) om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. ved registrering og afregistrering samt indberetninger efter §§ 6-8,

 • 3) om, hvorvidt indgivne oplysninger om registrerede socialøkonomiske virksomheder skal være offentligt tilgængelige, og

 • 4) om gebyrer for registrering, brugen af it-systemet og rykkerskrivelser m.v. ved for sen betaling.

Kapitel 6 1 Kommunikation
§ 14

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra ministeriet eller Erhvervsstyrelsen, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v.

Stk. 2 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 15

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte regler om, at Erhvervsstyrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet. Sådanne afgørelser og dokumenter sidestilles med afgørelser og dokumenter med personlig underskrift. Bekendtgørelse om registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen m.v.

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

§ 16

Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end Erhvervsstyrelsen, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2 Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med Erhvervsstyrelsen fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 7 1 Straffebestemmelser
§ 17

En virksomheds uretmæssige anvendelse af betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed, jf. § 2, stk. 1, kan straffes med bøde.

Stk. 2 En registreret socialøkonomisk virksomheds overtrædelse af § 5, stk. 1, nr. 5, ved ikke at have en social håndtering af virksomhedens overskud efter skat kan straffes med bøde.

Stk. 3 En registreret socialøkonomisk virksomheds overtrædelse af § 10, stk. 1 og 2, ved ikke at have en social håndtering af et eventuelt overskud ved opløsning eller udlodninger ved kapitalnedsættelse kan straffes med bøde.

Stk. 4 En tidligere registreret socialøkonomisk virksomheds overtrædelse af § 10, stk. 3, ved ikke at have en social håndtering af det overskud, som virksomheden optjente, mens den var registreret, kan straffes med bøde.

Stk. 5 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8 1 Klageadgang
§ 18

Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen som tilsyns- eller registreringsmyndighed i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelserne kan indbringes for domstolene uden først at være indbragt for Erhvervsankenævnet.

Stk. 2 Fastsættelse af fristforlængelse efter § 2, stk. 3, kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 9 1 Ikrafttræden m.v.
§ 19

Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 20

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.