Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 459 af 17. juni 2008

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
  • Bilag

  • Bilag 1 Rådets direktiv 2005/47/EF af 18. juli 2005 vedrørende aftalen mellem Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren
  • Bilag 2 Aftale mellem Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) om visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænseoverskridende tjenester
§ 1

Rådets direktiv 2005/47/EF af 18. juli 2005 vedrørende aftalen mellem Fællesskabet af de Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske Trans­­portarbejder­for­bund (ETF) om visse aspekter af betingelserne for an­ven­delse af mobile arbejdstagere, der udfører interoperable grænse­over­skriden­de tjenester i jernbanesektoren, jf. bilag 1 og 2, gælder her i landet.

§ 2

Ved »natarbejde« i henhold til det i § 1 nævnte direktiv forstås i denne lov et­hvert arbejde på mindst 3 timer, som udføres i natperioden fastsat til tids­rummet mellem kl. 23.00-06.00 i det efterfølgende døgn.

§ 3

En lønmodtager, hvis rettigheder i henhold til denne lov er krænket, har krav på en godtgørelse.

Stk. 2 Afskediges en lønmodtager, fordi denne har rejst krav i henhold til denne lov, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

§ 4

Denne lov finder ikke anvendelse for lønmodtagere, der i medfør af kollektiv overenskomst er sikret de rettigheder, der svarer til de i det i § 1 nævnte direktiv angivne rettigheder, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 For lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst, der sikrer de i stk. 1 nævnte rettigheder, finder denne lov ikke anvendelse, hvis det skriftligt aftales i det enkelte ansættelsesforhold, at lønmodtageren er sikret disse rettigheder i henhold til en nærmere angivet kollektiv over­ens­komst, som er gældende på den virksomhed, hvor lønmodtageren er ansat, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For lønmodtagere, der er omfattet af en overenskomst som nævnt i stk. 1, kan sager om krænkelse af rettighederne efter sådan en overens­komst, herunder om en godtgørelse svarende til de i § 3 nævnte, som ikke bliver behandlet ad fagretlig vej, afgøres ved de civile domstole.

§ 5

Loven træder i kraft den 27. juli 2008.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.