Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere, der udfører grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren § 4

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 459 af 17. juni 2008

§ 4

Denne lov finder ikke anvendelse for lønmodtagere, der i medfør af kollektiv overenskomst er sikret de rettigheder, der svarer til de i det i § 1 nævnte direktiv angivne rettigheder, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 For lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst, der sikrer de i stk. 1 nævnte rettigheder, finder denne lov ikke anvendelse, hvis det skriftligt aftales i det enkelte ansættelsesforhold, at lønmodtageren er sikret disse rettigheder i henhold til en nærmere angivet kollektiv over­ens­komst, som er gældende på den virksomhed, hvor lønmodtageren er ansat, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For lønmodtagere, der er omfattet af en overenskomst som nævnt i stk. 1, kan sager om krænkelse af rettighederne efter sådan en overens­komst, herunder om en godtgørelse svarende til de i § 3 nævnte, som ikke bliver behandlet ad fagretlig vej, afgøres ved de civile domstole.