Lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 958 af 26. juni 2020

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Loven gælder for varsel af ferie for arbejdsgivere, der er omfattet af den midlertidige lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere som følge af covid-19. Loven gælder dog kun i forhold til de lønmodtagere, som arbejdsgiveren har søgt lønkompensation for.

Stk. 2 Loven finder anvendelse på optjent eller betalt ferie efter lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 4. oktober 2019, eller tilsvarende regler fastsat ved kollektiv aftale eller overenskomst.

§ 2

Loven gælder uanset individuelle aftaler, kollektive aftaler og overenskomster og anden lovgivning og kan ikke fraviges ved aftale.

§ 3

En arbejdsgiver, der er omfattet af § 1, stk. 1, kan uanset § 15, stk. 2, 2. pkt., i lov om ferie give meddelelse til lønmodtageren om afholdelse af ferien med forkortet varsel, for at lønmodtageren kan holde op til 15 dages optjent eller betalt ferie i den periode, hvor arbejdsgiveren søger om lønkompensation for lønmodtageren i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020 eller dele heraf.

§ 4

En arbejdsgiver, der er omfattet af § 1, stk. 1, kan uanset § 15, stk. 3, 1. pkt., i lov om ferie ændre tidligere fastsat ferie, for at lønmodtageren kan holde op til 15 dages optjent eller betalt ferie i den periode, hvor arbejdsgiveren søger om lønkompensation for lønmodtageren i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 29. august 2020.

§ 5

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2 Lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.