Børneattestloven

Denne konsoliderede version af børneattestloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.

Lov nr. 520 af 21. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 02. april 2014,
som ændret ved lov nr. 742 af 01. juni 2015, lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 901 af 21. juni 2022

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

§ 2

Vedkommende minister fastsætter nærmere regler om indhentelse af børneattest, jf. stk. 3, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister fastsætter endvidere nærmere regler om indhentelse af børneattest, jf. stk. 3, inden myndigheder og private fysiske og juridiske personer ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsyn. Dagtilbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps

Stk. 2 Vedkommende minister kan tilsvarende fastsætte regler om indhentelse af børneattest for de i stk. 1 nævnte fysiske personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i stk. 1 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år. Vedkommende minister kan fastsætte regler om tilsyn. Dagtilbudsbekendtgørelsen

Stk. 3 Ved en børneattest forstås en attest med oplysninger som nævnt i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret).

Stk. 4 I regler fastsat efter stk. 1 og 2 kan det bestemmes, at forsætlig overtrædelse af reglerne straffes med bøde. Dette gælder dog ikke for offentlige forvaltningsmyndigheders overtrædelser. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Dagtilbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personale m.v. i ungdomsbrandkorps

§ 3

Indhentelse af attest som nævnt i § 2, stk. 1 og 2, skal ske i overensstemmelse med de regler, der gælder for sådanne attester.

§ 3a

Justitsministeren kan fastsætte regler om, at begæring om børneattest og samtykke i den forbindelse skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som Rigspolitiet stiller til rådighed (digital selvbetjening).

§ 4

Kulturministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet skal orientere Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser, hvis medlemmer af Danmarks Idrætsforbund, DGI eller Dansk Firmaidræt indhenter børneattester med anmærkninger.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.