Lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. §§ 1-5, § 6, stk. 1, nr. 1, § 6, stk. 4-6, og §§ 7-13 træder i kraft den 15. september 2022, jf. bekendtgørelse nr. 1250 af 5. september 2022.

Lov nr. 873 af 21. juni 2022

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

 • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
 • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
Kapitel 1 1 Lovens anvendelsesområde og formål
§ 1

Denne lov finder anvendelse på Det Centrale Dna-profilregister (dna-profilregisteret) og Det Centrale Fingeraftryksregister (fingeraftryksregisteret), der tjener som interne arbejdsregistre for politiet i forbindelse med identifikation af personer og sammenligning af spor.

Kapitel 2 1 Optagelse af oplysninger
§ 2

I dna-profilregisterets persondel må optages dna-profiler,

 • 1) hvis dna-analysen er udført på grundlag af biologisk materiale udtaget efter retsplejelovens § 792 a, stk. 2, eller § 792 b, stk. 1, eller

 • 2) hvis dna-analysen er udført på grundlag af biologisk materiale udtaget på baggrund af en beslutning truffet af en udenlandsk domstol, udenlandsk politi eller en udenlandsk anklagemyndighed, og som vurderes at ville kunne være udtaget efter retsplejelovens § 792 a, stk. 2, eller § 792 b, stk. 1, hvis forholdet var undergivet dansk straffemyndighed.

Stk. 2 I dna-profilregisterets spordel må optages dna-profiler af biologisk materiale, der er sikret fra spor i forbindelse med politiets efterforskning. Det samme gælder dna-profiler af biologisk materiale, der er sikret fra spor på baggrund af en beslutning truffet af en udenlandsk domstol, udenlandsk politi eller en udenlandsk anklagemyndighed i forbindelse med efterforskning i udlandet.

§ 3

I fingeraftryksregisterets filer for personaftryk må optages personaftryk,

Stk. 2 I fingeraftryksregisterets filer for sporaftryk må optages personaftryk, der er sikret fra spor i forbindelse med politiets efterforskning. Det samme gælder personaftryk, der er sikret fra spor på baggrund af en beslutning truffet af en udenlandsk domstol, udenlandsk politi eller en udenlandsk anklagemyndighed i forbindelse med efterforskning i udlandet.

§ 4

Der kan endvidere optages oplysninger i registrene, hvis det følger af anden lovgivning.

§ 5

Registrene må ud over de i §§ 2-4 nævnte oplysninger indeholde oplysninger af betydning for registrenes praktiske anvendelse og førelse, herunder identifikationsoplysninger i tilknytning til registrerede oplysninger.

Kapitel 3 1 Sletning af oplysninger
§ 6

Oplysninger om sigtede, men ikke dømte, som er optaget efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller § 3, stk. 1, nr. 1, skal senest slettes, jf. dog stk. 4-6, når der er forløbet

 • 1) 10 hverdage, fra sigtelsen endeligt er opgivet som grundløs efter retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 1,

 • 2) 10 år fra endelig frifindende dom, afgørelse om påtaleopgivelse efter retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller tiltalefrafald uden vilkår efter retsplejelovens § 722, når den laveste strafferamme for overtrædelsen ikke hjemler højere straf end fængsel i 4 år,

 • 3) 15 år fra endelig frifindende dom, afgørelse om påtaleopgivelse efter § 721, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller tiltalefrafald uden vilkår efter retsplejelovens § 722, når den laveste strafferamme for overtrædelsen ikke hjemler højere straf end fængsel i 6 år, eller

 • 4) 20 år fra endelig frifindende dom, afgørelse om påtaleopgivelse efter § 721, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller tiltalefrafald uden vilkår efter retsplejelovens § 722, når den laveste strafferamme for overtrædelsen hjemler højere straf end fængsel i 6 år.

Stk. 2 Oplysninger om dømte, som er optaget efter § 2, stk. 1, nr. 1, eller § 3, stk. 1, nr. 1, skal senest slettes, jf. dog stk. 3-6, når der er forløbet

 • 1) 15 år fra endelig dom, når den laveste strafferamme for overtrædelsen ikke hjemler højere straf end fængsel i 2 år,

 • 2) 25 år fra endelig dom, når den laveste strafferamme for overtrædelsen ikke hjemler højere straf end fængsel i 6 år, eller

 • 3) 40 år fra endelig dom, når den laveste strafferamme for overtrædelsen hjemler højere straf end fængsel i 6 år.

Stk. 3 Sletning efter stk. 2, nr. 3, kan undlades, når den laveste strafferamme for overtrædelsen hjemler højere straf end fængsel i 16 år, eller hvis den pågældende er idømt en tidsubestemt foranstaltning efter straffelovens §§ 68 eller 69 eller forvaring efter straffelovens § 70, jf. dog stk. 6.

Stk. 4 Oplysninger skal slettes straks, hvis oplysningerne er optaget på grundlag af et legemsindgreb, som retten nægter at godkende, eller som retten finder uhjemlet, jf. retsplejelovens § 792 f, stk. 3, eller som politiet selv efterfølgende finder uhjemlet.

Stk. 5 Sletning kan undlades, hvis det ud fra hensynet til en verserende efterforskning undtagelsesvis findes nødvendigt.

Stk. 6 Oplysninger skal på begæring slettes, hvis hensynet til oplysningernes politimæssige betydning undtagelsesvis findes at burde vige for hensynet til den registrerede person. Sletning efter 1. pkt. skal ske, senest 10 hverdage efter at der er truffet endelig afgørelse herom.

§ 7

Oplysninger i registrene, som er optaget efter § 2, stk. 1, nr. 2, eller § 3, stk. 1, nr. 2, skal slettes, når oplysningerne ikke længere er af politimæssig betydning. § 6, stk. 4-6, finder tilsvarende anvendelse for sådanne oplysninger.

§ 8

Dna-profiler optaget i dna-profilregisterets spordel og personaftryk optaget i fingeraftryksregisterets filer for sporaftryk skal gøres utilgængelige for søgning i registrene, når

 • 1) oplysningen er personidentificeret eller

 • 2) oplysningen ikke længere er af politimæssig betydning.

§ 9

Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om opbevaring og destruktion af biologisk materiale, som har dannet grundlag for oplysninger om dna-profiler optaget i dna-profilregisteret og personaftryk optaget i fingeraftryksregisteret.

Kapitel 4 1 Internationalt samarbejde
§ 10

Den kompetente retshåndhævende myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union kan til brug for efterforskningen af en konkret straffesag ved elektronisk søgning sammenligne dna-profiler og personaftryk, der indgår i efterforskningen, med dna-profiler i dna-profilregisteret og personaftryk i fingeraftryksregisteret.

Stk. 2 Justitsministeren kan på grundlag af en overenskomst herom med en stat uden for Den Europæiske Union fastsætte, at stk. 1 finder anvendelse i forholdet mellem Danmark og denne stat.

Kapitel 5 1 Lovens ikrafttræden
§ 11

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

Stk. 2 Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov nr. 434 af 31. maj 2000 om oprettelse af et centralt dna-profilregister. Ministeren kan herunder fastsætte, at dele af loven ophæves på forskellige tidspunkter.

Kapitel 6 1 Ændringer i anden lovgivning
§ 12

(Udeladt)

Kapitel 7 1 Territorial gyldighed
§ 13

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1-10 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.